מאמר | סוכות בדרך הפנימיות

שיעור קבלה | הרב שקד אליהו פנחס | ארבעת המינים וחג הסוכות שיעור קבלה

חג הסוכות בדרך בעל הסולם מתוך אותיות דליבא | מאמר ריח   ועל פי זה נבאר מה שאמרו בגמ' (ע"ז ב, א): לעתיד לבוא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר למי שעסק בה יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים וכו'. ובהמשך שם מובא (ג, א) שאומר להם הקב"ה: אלא אעפ"כ מצוה קלה […]

מאמר | פסח שני

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין פסח שני   ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא וגו'. וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר. איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח לה', בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו, על מצות […]

מאמר | אסרו חג פסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין יום טוב ואיסרו חג פסח   אאמו"ר זצ"ל אמר בסעודת אסרו חג, שכתוב: "אסרו חג בעבותים". אם רוצים לאסור, היינו לקשור את החג, להמשיך עוד יום – לזה צריך: "בעבותים", משורש "עב", שעוביות היא רצון, ואם יש רצון – אפשר להמשיך עוד. רצון כיצד? כשאדם מתחיל לחשוב מה החשיבות של היום טוב שעבר, […]

מאמר | שביעי של פסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין שביעי של פסח על הכתוב | על הים נגלה להם כגיבור מלחמה   התלמידים בקשו מאדמו"ר זצ"ל לבאר מאמר המדרש: "על הים נגלה להם כגיבור מלחמה, בסיני כזקן וחכם".   והשיב, הזוהר הק' שואל: ואם יקשה אדם, הרי כתוב כי לא ראיתם כל תמונה ואיך אנו דורשים בו אותיות ושמות? הוא יתרץ לו, […]

מאמר | טעם הקושיות שבליל הסדר

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין ליל הסדר ומה טעם הקושיות   האר"י הק' אומר (שעה"כ דרושי הפסח דרוש ג') שבליל פסח הנקרא ליל שמורים האירה מדרגה גבוהה דוגמת יום השבת. והנה תקנו מסדרי ההגדה לשאול בעת הזאת ד' קושיות. והרבה יש לתמוה, מה מקום יש לשאלות בעת גדלות, כי טבע העולם הוא שאין שאלות מתעוררות אלא במצב החסרון […]

מאמר | חודש ניסן

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין חודש ניסן החודש הזה לכם ראש חדשים | מתוך שיחת ר"ח ניסן   חודש הוא מלשון חידוש, ובראש חודש צריכים לדבר דברים חדשים. והנה חודש ניסן הוא ראש החדשים, כמ"ש: החדש הזה לכם ראש חדשים (שמות יב, א). ולבאר הענין ע"ד העבודה, חידוש נקרא דבר שלא היה עד עתה. והיות שכל אדם נברא […]

מאמר | סעודת ראש חודש

שיעור קבלה | ביאור התפילה לפי הקבלה | ברכת הלבנה

מאמר בעניין סעודת ראש חודש   בזוהר הק' נזכר בכמה מקומות ענין מולד הלבנה בלשון "חדתו דסיהרא", שהלבנה מתחדשת. ויש להבין מה טעם צריכה הלבנה לחידוש תמידי. עוד יש להבין מאמר חז"ל: "הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח", כי אם אמנם לכפרה הוא צריך, אם כן מלכתחילה למה מיעטה. גם יש להבין מהו ענין פגימת […]

מאמר | שבת מתנה טובה

שבת קודש | מאמרי קבלה על יום השבת

מאמר בעניין השבת ענין שלא נאמר: ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. זה ידוע שההעדר קודם להויה. כי אין אור בלי כלי. פירוש, אי אפשר להנות מדבר מבלי שמרגישים תחלה חסרון והשתוקקות אליו. לכן רק מי שמרגיש יסורים מהחושך – הוא יכול אחר כך להנות מהאור. ומשום כך מוכרח שיהיה ערב קודם ליום, היות ובמקום […]

מאמר | הנס האמיתי של פסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

הנס האמיתי בפסח | ההכרה בקיומו של הזולת והתמלאות אהבה כלפיו   רבנו בעל הסולם אמר: 'ניסן' משמעותו: ניסים שלנו.   בהחלט אנו זקוקים לניסים, אבל – כל אחד עם הנס שלו. הרבי זצ"ל פעם דיבר אודות עניין נס: לאיזה נס האדם צריך לצפות? תשובה: למה שאומר הפסוק (תהלים נ"א, י"ב): 'לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי […]

מאמר | בחבורה תיגאלו | הכנה לימי הפסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

בחבורה תיגאלו | הכנה לימי הפסח   ענייני הפסח סובבים ונובעים לא מעט מעניין התחברות ישראל לחבורות-חבורות של עובדי ה'. דרך זו אנו חווים הרבה בכתבי בעל הסולם והרבי זצ"ל. גלות מצרים הרוחנית, היא הסבל האמיתי מאי-היכולת להיות מאמין, ומשפיע. גלות אמיתית היא תחושת המיצרים והמחנק והזעקה אל ה' לישועה ממנה. הגאולה הרוחנית היא קניין […]

מאמר | אחדות חברים | התנאי לקבלת התורה

שיעורי קבלה ומאמרי חסידות על חג השבועות

אחדות חברים – התנאי לקבלת התורה   "הרב הקדוש רבי מיכל מלכוביץ (תלמיד הרב הקדוש הר"מ מלכוביץ', מאבות חסידות סלונים) ז"ל, אמר: בזכות 'לך כנוס את כל היהודים' (אסתר ד', ט"ז), רצונו לומר: בזכות שהתאחדו בלב אחד כאיש אחד, וכל אחד ואחד ראה פחיתות עצמו ומעלת חברו – זכה אותו דור של מרדכי לקבלת התורה […]

מאמר | י"ז בתמוז

י"ז בתמוז | שיעור קבלה | בעל הסולם | הרב אשלג | מאמר קבלה

איך להפוך חורבן לשמחה? / הרב שקד אליהו פנחס הנביא זכריה (פרק ח) מתנבא: “צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים“. צום הרביעי הוא צום י”ז בתמוז וידוע כי חמשה אסונות לאומיים ארעו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות הראשונות ע”י משה רבנו בראותו את העגל והמחולות, בוטל התמיד […]

מאמר | י”ז בתמוז | איך להפוך חורבן לשמחה?

י"ז בתמוז | שיעור קבלה | בעל הסולם | הרב אשלג | מאמר קבלה

צום י"ז בתמוז וימי החורבן בהשקפת פנימיות התורה הנביא זכריה (פרק ח) מתנבא: “צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים“   צום הרביעי הוא צום י”ז בתמוז וידוע כי חמשה אסונות לאומיים ארעו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות הראשונות ע”י משה רבנו בראותו את העגל והמחולות, בוטל התמיד […]