מאמר | פסח שני

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין פסח שני   ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא וגו'. וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר. איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח לה', בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו, על מצות […]

מאמר | אסרו חג פסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין יום טוב ואיסרו חג פסח   אאמו"ר זצ"ל אמר בסעודת אסרו חג, שכתוב: "אסרו חג בעבותים". אם רוצים לאסור, היינו לקשור את החג, להמשיך עוד יום – לזה צריך: "בעבותים", משורש "עב", שעוביות היא רצון, ואם יש רצון – אפשר להמשיך עוד. רצון כיצד? כשאדם מתחיל לחשוב מה החשיבות של היום טוב שעבר, […]

מאמר | שביעי של פסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין שביעי של פסח על הכתוב | על הים נגלה להם כגיבור מלחמה   התלמידים בקשו מאדמו"ר זצ"ל לבאר מאמר המדרש: "על הים נגלה להם כגיבור מלחמה, בסיני כזקן וחכם".   והשיב, הזוהר הק' שואל: ואם יקשה אדם, הרי כתוב כי לא ראיתם כל תמונה ואיך אנו דורשים בו אותיות ושמות? הוא יתרץ לו, […]

מאמר | טעם הקושיות שבליל הסדר

מאמרי אשלג על חודש ניסן

מאמר בעניין ליל הסדר ומה טעם הקושיות   האר"י הק' אומר (שעה"כ דרושי הפסח דרוש ג') שבליל פסח הנקרא ליל שמורים האירה מדרגה גבוהה דוגמת יום השבת. והנה תקנו מסדרי ההגדה לשאול בעת הזאת ד' קושיות. והרבה יש לתמוה, מה מקום יש לשאלות בעת גדלות, כי טבע העולם הוא שאין שאלות מתעוררות אלא במצב החסרון […]

מאמר | הנס האמיתי של פסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

הנס האמיתי בפסח | ההכרה בקיומו של הזולת והתמלאות אהבה כלפיו   רבנו בעל הסולם אמר: 'ניסן' משמעותו: ניסים שלנו.   בהחלט אנו זקוקים לניסים, אבל – כל אחד עם הנס שלו. הרבי זצ"ל פעם דיבר אודות עניין נס: לאיזה נס האדם צריך לצפות? תשובה: למה שאומר הפסוק (תהלים נ"א, י"ב): 'לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי […]

מאמר | בחבורה תיגאלו | הכנה לימי הפסח

מאמרי אשלג על חודש ניסן

בחבורה תיגאלו | הכנה לימי הפסח   ענייני הפסח סובבים ונובעים לא מעט מעניין התחברות ישראל לחבורות-חבורות של עובדי ה'. דרך זו אנו חווים הרבה בכתבי בעל הסולם והרבי זצ"ל. גלות מצרים הרוחנית, היא הסבל האמיתי מאי-היכולת להיות מאמין, ומשפיע. גלות אמיתית היא תחושת המיצרים והמחנק והזעקה אל ה' לישועה ממנה. הגאולה הרוחנית היא קניין […]