סדר סיבה ומסובב | 34

סדר סיבה ומסובב | הרב שגב רומנו

ביאור מקיף ומעמיק על סדר השתלשלות העולמות הרוחניים, כפי שביאר אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש | בסדרת שיעורים נפלאה, מבאר הרב שלב אחר שלב את יציאת עשר הספירות בדרך קודם ונמשך | כפי בכתב 'בעל הסולם' בספריו 'תלמוד עשר הספירות'.

 

מלכות

פרצוף המלכות הוא הפרצוף האחרון בעולם האצילות, הפרצוף הכי חשוב, מבטא את ההנהגה העיקרית לנבראים, נקראת כנסת ישראל, וכן השכינה הקדושה.

מדוע נקראת "השכינה"?

האור של השם השוכן אצל התחתונים.

מדוע נקראת כנסת ישראל?

טעם ראשון: על שם שהיא כונסת את האורות של ישראל, כלומר זעיר אנפין נקרא ישראל והמלכות כונסת את האורות שלו.

טעם שני: על שם שהיא כונסת את כל נשמות ישראל.

כל פרצוף עובר תהליך של עיבור אצל העליון שלו. למשל אריך אנפין נמצא בעיבור אצל עתיק.

אבא ואמא אצל אריך. זעיר אנפין אצל אבא ואמא. וכן המלכות בעיבור אצל זעיר אנפין. היכן העיבור של נשמות ישראל? אצל המלכות.

היווצרות של נשמות הצדיקים מתחילה בזיווג של זעיר אנפין עם המלכות, אמנם עיקרם של נשמות הצדיקים הוא מהמלכות.

המלכות היא עניין השלטון, השררה. נקראת מלכות מלשון שלטון, שררה.

נחזור לפרקים הקודמים ונחבר את הדברים לכאן בסוד "נעוץ סופו בתחילתו ותחילתו בסופו".

בורא עולם ברא את העולם כדי להיטיב לנבראיו ומה היא ההטבה? לקבל בכלים של רצון ובחירה חופשית.

רצון נקרא עבודה ד -"ליבא" שזה הכלי לקבל את השפע, הרצון לקבל, אך הוסבר קודם שרק "ליבא" זה עדיין לא מספיק.

מדוע?

משום שאם הוא יקבל בכלי של רצון לקבל, אבל לא בבחירתו החופשית, אמנם יש לו השתוקקות מאוד גדולה, אבל הוא לא בחר בה, דוגמא פשוטה: אדם יכול להתייסר מאוד מזה שיש לו רצון לקבל גדול, אבל בשכל שלו הוא יודע שזה לא טוב, וזה גורם לו ייסורים גדולים, יש להבחין שהוא בעצם לא בחר בזה.

מתי הכלי שלם כאשר יש לו ראש ותוך וסוף.

הראש זה הבחירה.

הגוף זה עניין של הרצון.

כשהאדם מקבל בבחירה חופשית, אזי הוא משתמש עם הרצון שלו בצורה של בחירה חופשית, זה נקרא שלטון, וכך יש לו שררה. זה נקרא כלי שלם, מלכות נקראת הכלי השלם.

נסביר: למדנו שהיווצרות הכלים היא בצורה הדרגתית, באופן של סיבה ומסובב, כי בורא עולם רוצה להיטיב לנבראיו, ואם היה יוצר ישירות נבראים שיקבלו את ההטבה, אז לא היה קשר בין הבורא לבין הנבראים? לא היה חיבור ביניהם, משום שהבורא כל כולו מעל זמן ומקום ומעל כל חיסרון, אחדותי. והנבראים נפרדים, חסרים, מוגבלים בזמן ומקום, א"כ איך יהיה קשר בניהם? לכן הבורא יצר סיבה ומסובב.

בתחילה, הכתר, הרצון להשפיע, בחינת האין סוף השראת האין סוף באותה מדרגה, יצר את הרצון לקבל, את ההטבה, ההטבה זו החכמה.

מניין שהחכמה היא אכן ההטבה? החכמה נקראת חיים כמו שכתוב "החכמה תחיה את בעליה", וכן כתוב "חכמת אדם תאיר פניו", "יאר ה' פניו אליך". פנים זה שפע, אחור זה הסתלקות של השפע.

פנים זה חכמה, השפע, אבל שם עדין אין נברא זה רק השפע.

אבל הנברא עצמו צריך יישות לקבל את השפע, שם בחכמה הכל בביטול כלפי המאציל, לכן החכמה נקראת "אין", הרמוז בפסוק- "החכמה מאין תמצא". בשלב הזה הנברא הוא זך מאוד, הרצון  רק יצא מכתר להיקרא חכמה, בשלב הזה יש הרגשה של התרחקות מהבורא, התבוננות זו יוצרת את ספירת בינה, ההבנה שהוא כבר לא אחד עם הבורא מייצרת לו את ההשתוקקות לחזור להתאחד עם הבורא, וזה נקרא הרצון לדבקות, זה האופי של בינה.

הוזכר לעיל שהבינה נקראת "חפץ חסד הוא" בחינת חסד, אהבה, דבקות.

הרצון להידבק בחזרה בשורש יוצר את האופי של בינה, אשר בינה עניינה תשובה, כלומר לשוב לשורש. העניין של אהבה, חסדים, "חפץ חסד הוא" הוא עניין של דבקות בכתר, וכך נוצרים ארבע פרצופים באצילות: אבא ואמא ישראל סבא ותבונה.

בינה עניינה התבוננות, והתבוננות של ה באה לידי ביטוי בזה שהיא מתבוננת בזה שהיא מתרחקת מאור פניו, כלומר היא לא אחד עם הכתר, הרצון לדבקות נקרא חסדים, אהבה. והתבוננות זאת הולידה תשובה, לשוב לשורש.

וכך כל הבחינות של בינה: תשובה, דבקות, התבוננות ובניין בונים את זעיר אנפין ונוקבא שהם עיקר ההנהגה של העולם. זו"ן עולים לבינה, לעיבור ושמה עוברים תהליך של בניין, לכן נקראת בינה, מלשון בנייה, בינה בונה את ההנהגה של העולם, עליה נאמר בתפילה בראש השנה, "היום הרת עולם" היום העולם כביכול בהריון.

מה נקרא עולם? ההנהגה של העולם: זעיר אנפין ונוקבא, הנהגת המשפט והצדק:

המשפט – חסד, גבורה ורחמים, זעיר אנפין.

צדק – המלכות, המלכות נקראת שערי צדק, היא נקראת כך משום שצדק פירושו הכול ע"פ מידת הדין, יושר. המלכות לא יודעת חשבונות אחרים, הקב"ה מנהיג את ברואיו בשתי מידות אלה: מצד אחד רחמים של זעיר אנפין, מצד שני דין של המלכות, "יקוב הדין את ההר".

החיבור ביניהם מייצר את הנהגת העולם, כאמור העולם שהם זו"ן הוא בהריון אצל בינה, "היום הרת עולם". בזעיר אנפין קיימים שישה קצוות וזה מרמז שבז"א כבר יש אפשרות של בחירה: יש ימין- חסד, שמאל- גבורה. ישר- תפארת. למעלה- נצח, למטה- הוד. אחור- יסוד. הם כיווני העולם:

דרום- חסד.

צפון- גבורה. "מצפון תיפתח הרעה"

מזרח – תפארת.

למעלה – נצח

למטה – הוד.

מערב – היסוד, היסוד הוא מערב את כל האורות למקום אחד לכן נקרא מערב.

להיכן היסוד משפיע את האורות?

אל המלכות שזהו הכלי קבלה – התענוג.

היכן חשים את התענוג? איפה מקבלים את ההטבה? בורא עולם רצה להיטיב לנבראיו, כל הסדר של ההשתלשלות זה בשביל ליצר את האמצעים אבל איפה המטרה?

המלכות, השכינה הקדושה, נקראת כך משום שהאור שוכן אצל התחתונים, וזה הפירוש באמירת "לשם יחוד קב"ה ושכינתיה".

קב"ה – כמו שהוא חשב עלינו באור אין סוף, הוא בחינת הגילוי של קב"ה, מתגלה לנו הבורא עולם דרך הספירות של זעיר אנפין, הנהגת המשפט, מתגלה ומשפיע לבריות את מלכותו ית' בספירת המלכות דאצילות שהיא השכינה הקדושה, ובמה תלוי החיבור של הקב"ה עם השכינה? לפי הרצונות של עם ישראל, כי המלכות היא כנסת ישראל, אשר היא כונסת את כל נשמות ישראל.

בנפש של בן אדם, המלכות של האדם היא הרצון שלו. הבחירה חופשית שלו.

כאשר הוא בוחר בחירה להיות עם עצמו, בוחר להתבודד עם עצמו, בודד, אז זה נקרא שהיצר הרע מולך, אגואיזם, נפרד מהבורא.

ואילו כאשר האדם יודע ומשיג שכל הבחירה שלו היא הבחירה של הבורא זה נקרא שה' מולך עליו. וכן כל הרצונות שלו הם רצונות של התורה הקדושה, דעת ה', אז הרצון והבחירה שהם המלכות, כשהוא ממליך את השם ואומר בורא "עולם עשה עושה ויעשה לכל המעשים", כשהוא משיג שבורא עולם עוד מששת ימי בראשית ולפני, עוד לפני הצמצום, היטיב לו כבר את כל ההטבה, כי אצל בורא עולם אין זמן, מבחינת בורא עולם הוא תמיד היטיב, כאדר הוא רצה להיטיב זה מיד זה קרה.

הקב"ה לא צריך פעולה על מנת לפעול, רק הגילוי לנבראים צריך לבוא בצמצומים ע"י מערכת של זמן, סדר השתלשלות, וכך מתגלה באופן איטי ומדוד על מנת שהנברא יוכל בבחירתו החופשית לתקן את הבחירה, לתקן את הבחירה [המלכות] ע"י המלכת השם.

וכך המלכות מתחברת להוויה – יחוד קב"ה ושכינתיה.

האדם צריך לייחד את הקב"ה עם השכינה בכל מצווה וכך הוא משלים את העבודה עם כל פרטי המלכים שנשברו ונפלו בבריאה יצירה עשיה. וזה נקרא גם שהאדם העלה את עולמות בריאה יצירה עשיה לאצילות, שזהו גמר התיקון.

 

לעמוד שיעורי הקבלה של הרב שגב רומנו

לרכישת ספר 'מילון הסולם' של הרב שגב רומנו

לשיעורי קבלה וחסידות מכל מרבני המרכז 

אהבתם? שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
הישארו מעודכנים
הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל שיעורי הוידיאו שלנו

לחצו Ctrl + D במקלדת והאתר יתווסף לרשימת המועדפים שלכם.