תע"ס היומי | עמוד א

להאזנה

תלמוד עשר הספירות | עמוד א

תלמוד עשר הספירות | אות א | שיעור בתע"ס עמוד יומי

דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים,

היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות.

ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל,

אלא היה הכל ממולא מן אור א”ס פשוט ההוא,

ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף,

אלא הכל היה אור א’ פשוט שווה בהשוואה א’, והוא הנקרא אור א”ס.

 

אור פנימי

צריכים לזכור, שכל חכמת הקבלה מיוסדת על ענינים רוחניים,

שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין העדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר.

וכל השינויים הנאמרים בחכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת,

ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור, הוא ענין תוספת הצורה לבד,

וצורה הראשונה אינה זזה ממקומה. כי ההעדר וההשתנות המה מדרכי הגשמיים.

 

וזהו כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמי בגבולים של זמן ומקום חילוף ותמורה,

אשר המחברים השתמשו בהם רק לסימנים בעלמא על שרשיהם העליונים.

ולפיכך, אתאמץ לפרש כל מלה ומלה בצביונה הרוחני, המופשט ממקום ומזמן ומתמורה.

ועל המעיינים מוטל לחקוק היטב בזכרונם את פירוש המלות ההן, כי אי אפשר לחזור עליהן בכל פעם.

 

א) צורת הזמן הרוחני נתבאר היטב לקמן בהסתכלות פנימית בסופו בד"ה עוד [אות לג'].

 

ב) היינו האור המתפשט מעצמות הבורא יתברך. ודע,

שכל השמות והתוארים הבאים בחכמת הקבלה,

אינם ח"ו בעצמות הבורא ית', אלא רק באור המתפשט מעצמותו ית'.

אמנם בעצמותו ית', אין לנו שום מלה והגה כלל. כי זה הכלל,

כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, וזכור זאת ואל תכשל.

 

ג) ולכאורה תמוה מאד, הלא המדובר כאן הוא בטרם שנבראו העולמות,

וא"כ איזו מציאות ישנה כאן, אשר אור העליון צריך למלאותה.

והענין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם והעתידים להבראות

עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, הנה הם כולם כבר כלולים בא"ס ב"ה, בכל תפארתם ובכל מלואם.

באופן, שיש לנו להבחין ב' עיקרים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר א',

בבחינת מה שהם קבועים וקיימים בא"ס ב"ה בכל שלימותם ותפארתם. העיקר הב',

כמות שהם ערוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו מאחר הצמצום הא',

בחמשה העולמות המכונים אדם קדמון אצילות בריאה יצירה עשיה, כמ"ש להלן [פרק ב' אות ה'].

 

וז"ש הרב, אשר אור העליון הנמשך מעצמותו ית', היה "ממלא את כל המציאות",

דהיינו כללות המציאות שבעיקר הא', מבחינת מה שהם ערוכים וקיימים בא"ס ב"ה שמטרם הצמצום.

ומשמיענו שאור העליון היה ממלא אותם לגמרי עד שלא נשאר בהם שום מקום פנוי,

שיהיה אפשר להוסיף בהם שלימות ותיקון כל שהוא (ועי' היטב בהסת"פ כאן [אות ה' ד"ה באמת וגם אות יא']).

 

לשיעורי קבלה נוספים מהרב יוחאי ימיני

לצפייה בסריקת הספר תלמוד עשר הספירות | חלק א | PDF

לרכישת הספר תלמוד עשר הספירות בביאור הרב ימיני

הישארו מעודכנים

הירשמו לניוזלטר שלנו ותהיו מעודכנים בכל המאמרים שלנו    loader

    תרומה