עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

המלצות גדולי הדור על 'בעל הסולם'

הרב יהודה הלוי אשלג – מה באמת חושבים גדולי הדור קדושי עליון,

אותם רבנים אשר חיו בימי הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל על כתביו ופועלו?

כיצד ראו המקובלים הגדולים ראשי החסידות ואנשי האמת את דרכו של איש האלוקים הרב יהודה הלוי אשלג זצוק"ל?

 

מאחר שכבר יצא הלעז ורבות דיברו וריננו באיוולתם הרבה על ספרי בעל הסולם,

החליט הרב שקד אליהו פנחס שליט"א מייסד ומרכז פעילות בית המדרש 'סולם יהודה' ללימודי קבלה וחסידות אשלג.

מקבץ מייצג מתוך דבריהם של רבנים מקובלים ואנשי מעשה על כבוד קדושת הרב אשלג זצוק"ל.

כ"ק אדמו"ר ה''אמרי אמת'' מגור זצ"ל:

בנו כ"ק אדמו"ר הפני מנחם זצ"ל סיפר: "אבי זצ"ל לא כתב מעולם הסכמה לספרי קבלה. הספר היחיד שקיבל ממנו הסכמה זהו פירוש 'הסולם' על הזוהר הקדוש, בו ביקש גם מאחרים לסייע בזה".

בעל ה''חזון איש'' זצ"ל:

כאשר קנה את ספרו של רבנו "תלמוד עשר הספירות" אמר בהתפעלות: "פון די ווערטער אליין זעט מען דאס גרויס דבקות אין תורה פון הרב אשלג, פאר דעם אליין איז כדאי צון קויפען זיין ספר" (בלשון הקודש: רק בכדאי לראות את הדבקות של הרב אשלג, כדאי לקנות את הספר)

כ"ק אדמו"ר רבי אהרון מבעלזא זצ"ל:

בעת ששלח את הסכמתו הנדירה על ידי אחיו הרב מבולגרייה זצ"ל אמר: "לרבי שמעון (בר יוחאי) יש שמחה גדולה בשמים בפירוש זה שעשה הרב אשלג". ואז הוסיף בידו הקדושה ליתן מעות קדימה.

מדברי רבי יוסף חיים זוננלפד זצ"ל, רבה של ירושלים:

אחד מיקירי ירושלים וחכמיה, העוסק בתורה לשמה ומגלה צפוניה, ה"ה האי גברא רבה ויקירא ידידי, הוא הקשור במוסרות לבבי, מאז בואו לקבוע דירתו בעיר קדשינו לא זזתי מחבבו, את שהוקרתיו לאח ואחות וצחצחות, כי אמר לחכמה אחותי את ביראותו הקודמת כקש"ת הרב הגאון ר' יהודה ליב אשלג שליט"א, רב בגבעת שאול פרוור ירושלים ת"ת.

כ"ק אדמו"ר ה''בית ישראל'' מגור זצ"ל:

אמר על ספרי בעל הסולם: "לומד אני בספרים ומתעמק בהם, ויש מה להתעמק בהם". עוד היה אומר: "לא נראה זבוב (כלומר שמץ של דבר פסול) על שולחנו של בעל הסולם…הוא המגן של הדור.

מדברי רבי חיים שאול דוויק הכהן זצ"ל – ראש המקובלים הספרדים:

הן היום נתכבדתי ראות פני כבוד הרב הגאון המקובל האלוקי כקש"ת אדמו"ר רבי יהודה הלוי אשלג שליט"א… יהי רצון שיפוצו מעיניותיו חוצה, וכסא תודה יתגדל בהוד והדר, להוציא כל ספריו רזי דרזין, חידושים על אמיתת התורה וסודותיה, עפ"י מרן הקדוש האר"י החי… ואשרי כל מחזיק בידו להוציא לאור תעלומה… ולכן אנשי חיל עם קדוש, תחזקנה ידיכם לעשות חבורות קדושות להרים דגל התורה, להחזיק בלימוד הקדוש הזה.

מדברי רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל – הרב הראשי לארץ ישראל:

חכם אלוקי, רב תובנות, אוצר קודש, הרב הגאון המקובל, הדר הוא ובקודש נהדר, והי' רוח ה' עליו לחבר מחברת הקודש מנה אחת אפיים… לבאר כל סתום בהקדמות שורשיות הדק היטב, לאמתה של תורה ביסודות אמתיים, הרחיב והעמיק, ומעלה בידו מרגלאין קדישין וכל חיך הטועמו, יאמר דין הניין לי, אשרי יולדתו. והנני בזה מבקש מכל עם ה' ניבוני הלב החרדים אל דברו וקדושת תוה"ק הפנימית, מקור החכמה והבינה העליונה, לקחת באהבה רבה אל בתיהם ברכה, את הספר הקדוש והנכבד הזה.

מדברי כ"ק אדמו"ר ה''דמשק אליעזר'' מויזניץ זצ"ל:

"הן כל יקר ראו עיני הפירוש על הזוה"ק מהגאון בנגלה ובנסתר מוהר"ר יהודה הלוי אשלג שליט"א, פירוש פוקח עיניים, הנקוב בשם הסולם שכבר נודע שמו הטוב בחיבוריו… וזאת מצאתי לנכון להביא את הברכה לתוך ביתי ונתתי מעות קדימה בעד כל הקונטרסים שיצאו מתחת מכבש הדפוס, והנני מבקש מאחב"י די בכל אתר ואתר שכן יעשו גם הם".

הגאון רבי אליהו דסלר זצ"ל – מגדולי בעלי המוסר:

על הדרך בה חיבר את ספרו "מכתב מאליהו" העיד חתנו הרב גלדצהיילר: "חמי זצ"ל למד זוהר הקדוש עם פירוש הסולם יחד עם בן דודו הגאון רבי שמחה זיסל דסלר זצ"ל, ועל ידי יגיעה רבה מאד בפנימיות התורה הצליח לבאר מושגים חדשים על דרך המוסר, וכן גילה שאפשר להבין מאמרי חז"ל ע" חלק הנסתר שבתורה".

מדברי הגאון רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל:

מה נכבד היום בהגלות לנו אור הבהיר אור צח ומצוחצח סולם העולה בית אל ומזהיר כזוהר הרקיע ספר הסולם על הזוהר הקדוש ומפענח נעלמים ומגלה סתרים מדברים שהם מכבשונו של עולם רזי דרזין, סתרי דסתרין… ואת אחי אני מבקש, הביאו הברכה לתוך ביתכם, עלו נא בסולם והתקרבו נא אל הקודש למען תשכילו לדרוש אלקים.

הגאון רבי אליהו לאפיאן זצ"ל – מגדולי תורת המוסר:

"אחר שנתעלה בתורת הנסתר שנים רבות, נתגלגלו ספרי בעל הסולם לידו עמל ועסק בהם בכל כוחו והפליג בשבחם שזו השיטה הנכונה והאמתית ובמביאה את האדם לדביקות בה' ולהבין את כל דברי האר"י הקדוש זצ"ל, וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל דבר בטוב טעם השווה לכל נפש. בכל פעם שהיה יוצא לדרך נטלם יחד עימו". (מעדות בנו רבי חיים שמואל זצ"ל)

הצדיק רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל ה''בבא סאלי'':

ספרי רבנו היו מונחים על שולחנו תדיר. מעשה ונוכח אחד מתלמידי רבנו בביתו של ה'בבא סאלי' כשמצאו מעיין בפירוש "הסולם" שאל התלמיד את חוות דעתו על הספר, נענה לו הבבא סאלי בחיבה גלויה "כולהו חילו" (כולו מתוק), הוסיף התלמיד לשאול, הלא יש שמבטלים את הספר? הניף הבבא סאלי את ידו בביטול ואמר 'מי שמבין בזה לא מתנגד לזה, מי שמתנגד לזה לא מבין בזה'. מדברי כ"ק אדמו"ר מסדיגורא זצ"ל: "והאחרון הכביד הכי נכבד, ביאור הסולם הנ"ל המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה… לזכות את הרבים כמבואר בתיקוני הזוהר הקדוש גודל העניין ההוא זמנא עיקבתא דמשיחא, וכמיטב יכולתי אסייע בעז"ה, וממני יראו וכן יעשו כל ידי ואנ"ש וכל שוחרי תושיה".

מדברי רבי יצחק כדורי זצ"ל – זקן המקובלים:

"…שמחה גדולה ירדה לעולם כביום נתינת התורה ממש, ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכונה, היאך הדרך לתקן עצמו ולכונן צעדינו לקראת גואל צדק, במהרה בימינו אמן".

גולשים מספרים

כמה מילים טובות שרשמו עלינו לאורך הזמן…

Dan non
Dan non
05/10/2023
אתר נפלא עם תכנים מעניינים!
יובל אברהם פרייברג
יובל אברהם פרייברג
27/09/2023
מקום נפלא ביותר ללמוד את תורתו של בעל הסולם זיע"א, הרב שקד מסביר את החומר בצורה מדויקת ומאירת פנים לכל תלמיד ותלמיד
יהודית אורקיזה
יהודית אורקיזה
26/09/2023
נתקלתי בתקלה טכנית, וחזרו אליי אחרי שעה, שירות פשוט מדהים.
Ehud Bibi
Ehud Bibi
22/09/2023
ממליץ בחום, שירות נפלא
haim revivo
haim revivo
20/09/2023
זיכוי הרבים מומלץ פנימיות התורה בבהירות

0.6 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +