עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

הזמנה מינימלית 300, סכום ההזמנה הנוכחי שלך הוא 0.00

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ח

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

פתיחה לחכמת הקבלה | חלק ח

להאזנה

מקורות

פתיחה לחכמת הקבלה אותיות ט”ו – כ”ד

טו) הרי שנעשו בחינת כלים חדשים בפרצופין דקדושה במקום בחי”ד אחר הצמצום א’, שהם נעשו מאור חוזר של זווג דהכאה בהמסך. ויש אמנם להבין את האור חוזר הזה, איך הוא נעשה לבחינת כלי קבלה, אחר שהוא מתחילתו רק אור נדחה מקבלה ונמצא שמשמש תפקיד הפוך מענינו עצמו. ואסביר לך במשל מהויות דהאי עלמא, כי מטבע האדם לחבב ולהוקיר מדת ההשפעה, ומאוס ושפל בעיניו מדת הקבלה מחברו. ולפיכך הבא לבית חברו והוא מבקשו שיאכל אצלו, הרי אפילו  בעת שהוא רעב ביותר יסרב לאכול, כי נבזה ושפל בעיניו להיות מקבל מתנה מחברו, אכן בעת שחברו מרבה להפציר בו בשיעור מספיק, דהיינו עד שיהיה גלוי לו לעינים, שיעשה לחברו טובה גדולה עם אכילתו זו, הנה אז מתרצה ואוכל אצלו, כי כבר אינו מרגיש את עצמו למקבל מתנה, ואת חברו להמשפיע, אלא להיפך, כי הוא המשפיע ועושה טובה לחברו ע”י קבלתו ממנו את הטובה הזאת. והנך מוצא, שהגם שהרעב והתאבון הוא כלי קבלה המיוחד לאכילה, והאדם ההוא היה לו רעבון ותאבון במדה מספקת לקבל סעודת חברו, עכ”ז לא היה יכול לטעום אצלו אף משהו מחמת הבושה, אלא כשחברו מתחיל להפציר בו, והוא הולך ודוחה אותו, הרי אז התחיל להתרקם בו כלי קבלה חדשים על האכילה, כי כחות ההפצרה של חברו וכחות הדחיה שלו בעת שהולכים ומתרבים, סופם להצטרף לשיעור מספיק המהפכים לו מדת הקבלה למדת השפעה, עד שיוכל לצייר בעיניו שיעשה טובה ונחת רוח גדולה לחברו עם אכילתו, אשר אז נולדו לו כלי קבלה על סעודת חבירו. ונבחן עתה, שכח הדחיה שלו נעשה לעיקר כלי קבלה על הסעודה, ולא הרעב והתאבון אע”פ שהם באמת כלי קבלה הרגילים.

טז) ומדמיון הנ”ל בין אדם לחברו, אפשר להבין ענין הזווג דהכאה הנ”ל, ואת האו”ח העולה על ידו, שהוא נעשה כלי קבלה חדשים על אור העליון במקום בחי”ד. כי ענין ההכאה של אור העליון המכה בהמסך ורוצה להתפשט אל בחי”ד, יש לדמותו לענין ההפצרה לאכול אצלו, כי כמו שהוא רוצה מאד שחברו יקבל את סעודתו, כן אור העליון רוצה להתפשט למקבל. וענין המסך המכה באור ומחזירו לאחוריו, יש לדמותו לדבר הדחיה והסירוב של חברו לקבל את סעודתו, כי דוחה את טובתו לאחור. וכמו שתמצא כאן אשר דוקא הסירוב והדחיה נתהפכו ונעשו לכלי קבלה נכונים לקבל את סעודת חברו, כן תוכל לדמות לך, כי האו”ח, העולה ע”י הכאת המסך ודחיתו את אור העליון, הוא שנעשה לכלי קבלה חדשים על אור העליון, במקום הבחי”ד ששמשה לכלי קבלה מטרם הצמצום א’. אמנם זה נתקן רק בפרצופי קדושה דאבי”ע, אבל לא בפרצופי הקליפות ובעוה”ז, שבהם משמשת הבחי”ד עצמה לכלי קבלה. וע”כ הם נפרדים מאור העליון, כי השינוי צורה של הבחי”ד מפריד אותם, וע”כ נבחנים הקלי’ וכן הרשעים, למתים, כי הם נפרדים מחי החיים ע”י הרצון לקבל שבהם. כנ”ל באות י”ג עש”ה, ודוק בזה, כי אי אפשר להסביר יותר.
ה’ בחינות שהמסך

יז) והנה נתבאר עד הנה ג’ יסודות הראשונים שבחכמה: הא’, ענין אור וכלי, שהאור הוא המשכה ישרה מעצמותו ית’, והכלי הוא בחינת הרצון לקבל הכלול בהכרח באור ההוא, שבשיעור הרצון הזה יצא מכלל מאציל לנאצל. והרצון לקבל הזה היא בחינת המלכות הנבחנת באור העליון, וע”כ נק’ מלכות, שמו, בסוד הוא ושמו אחד, כי שמו בגימטריא רצון. ענין הב’, הוא ביאור הע”ס וד’ עולמות אבי”ע, שהם ד’ מדרגות זו למטה מזו, שהרצון לקבל מחויב להשתלשל על ידיהן עד לקביעות כלי על תוכנו. ענין הג’, הוא ענין הצמצום ומסך שנעשה על כלי הקבלה הזה שהוא בחי”ד, ותמורתו נתהוו כלי קבלה חדשים בע”ס הנק’ אור חוזר. והבן ושנן היטב אלו הג’ יסודות הם ונימוקיהם כפי שנתבארו לפניך, כי זולתם אין הבנה אף במלה אחת בחכמה הזו.

יח) ועתה נבאר ה’ בחינות שיש בהמסך, שעל פיהם משתנה שיעורי הקומה בעת הזווג דהכאה שעושה עם אור העליון. ויש להבין תחלה היטב, כי אע”פ שלאחר הצמצום נפסלה הבחי”ד מלהיות כלי קבלה על הע”ס, והאו”ח העולה מהמסך ע”י זווג דהכאה נעשה לכלי קבלה בתמורתה, עכ”ז היא מוכרחת להתלוות עם כח הקבלה שבה אל האו”ח, וזולת זה לא היה האו”ח מוכשר כלל להיות כלי קבלה, ותבין זה ג”כ מהמשל הנ”ל באות ט”ו. כי הוכחנו שם אשר כח הדחיה והסירוב לקבל הסעודה נעשה לכלי קבלה במקום הרעב והתאבון, כי הרעב והתאבון שהם כלי קבלה הרגילים, נפסלו כאן מלהיות כלי קבלה מחמת הבושה והבזיון להיות מקבל מתנה מחברו, ורק כחות הדחיה והסירוב נעשו במקומם לכלי קבלה, כי מתוך הדחיה והסירוב נתהפכה הקבלה להיות השפעה, והשיג על ידם כלי קבלה מוכשרים לקבל סעודת חברו. ועכ”ז אי אפשר לומר שעתה כבר אינו צריך לכלי הקבלה הרגילים שהם הרעב והתאבון, כי זה ברור שבלי תאבון לאכילה לא יוכל למלאות רצון חברו ולעשות לו נחת רוח עם אכילתו אצלו. אלא הענין הוא, כי הרעב והתאבון שנפסלו בצורתם הרגילה נתגלגלו עתה, מחמת כח הדחיה והסירוב, וקבלו צורה חדשה, שהיא קבלה ע”מ להשפיע, ועי”ז נהפך הבזיון להיות כבוד. הרי, אשר הכלי קבלה הרגילים עדיין פועלים עתה כמו תמיד, אלא שקבלו צורה חדשה. וכן תקיש בעניננו כאן, כי אמת הוא שבחי”ד נפסלה מלהיות כלי קבלה על הע”ס, שהוא מחמת העביות שבה, שפירושו שינוי הצורה כלפי המשפיע, המפריד מהמשפיע, כנ”ל, אמנם ע”י תיקון המסך בהבחי”ד, המכה על אור העליון ומחזירו לאחוריו, הנה נתגלגלה צורתה הקודמת הפסולה וקבלה צורה חדשה הנק’ או”ח, בדומה לגלגול צורת הקבלה בצורת השפעה הנ”ל במשל, אשר התוכן של צורה הראשונה לא נשתנה שם, כי גם עתה אינו אוכל בלי תאבון. כן גם כאן, כל העביות, שהיא כח הקבלה, שהיה בבחי”ד, נתגלגל ובא תוך האו”ח, וע”כ נעשה האו”ח מוכשר להיות כלי קבלה, ותשכיל זה היטב. ולפיכך יש להבחין תמיד בהמסך ב’ כחות: הא’ קושיות, שהוא כח הדחיה שבו כלפי האור העליון, הב’, עביות, שהוא שיעור הרצון לקבל מבחי”ד הנכלל בהמסך, אשר ע”י זווג דהכאה מכח הקשיות שבו, נתהפכה העביות שבו להיות זכות, דהיינו התהפכות הקבלה להשפעה. ואלו ב’ הכחות שבמסך פועלים בה’ בחינות, שהם ד’ הבחינות חו”ב תו”מ הנ”ל, ושורשם הנק’ כתר.

יט) כי הגם שביארנו שג’ בחינות הראשונות אינן נחשבות עוד לבחינת כלי, אלא רק הבחי”ד לבדה נחשבת לכלי, כנ”ל באות ה’. עכ”ז מתוך שג’ בחינות הראשונות הן סבות וגורמות להשלמת הבחי”ד, באופן שהבחי”ד אחר שנשלמה נתרשמו בה ד’ שעורים במדת הקבלה שבה, החל מבחי”א שהוא שיעור היותר קלוש שבה ממדת הקבלה, ואח”כ בחי”ב שהיא משהו עב ביותר מבחי”א במדת הקבלה שבה, ואח”כ בחי”ג העבה יותר מבחי”ב במדת הקבלה שבה, ולבסוף בחי”ד שהיא בחינתה עצמה העבה יותר מכולם, שמדת הקבלה שלה מושלמת בכל תוכנה. גם יש להבחין בה עוד, אשר גם השורש של הד’ בחינות כלול בה, שהוא הזך מכולם. ואלו הן ה’ בחינות הקבלה הכלולות בבחי”ד, ונק’ ג”כ בשמות הע”ס כח”ב תו”מ הכלולות בבחי”ד, כי הד’ בחינות הם חו”ב תו”מ כנ”ל באות ה’. והשורש נקרא כתר.

כ) ומה שה’ בחינות הקבלה שבבחי”ד נק’ בשם הספירות כח”ב תו”מ, הוא, כי הבחי”ד מטרם הצמצום, דהיינו בעוד שהבחי”ד היתה הכלי קבלה על הע”ס הכלולות באור העליון בסוד הוא אחד ושמו אחד, כי כל העולמות נכללים שם כמ”ש בתע”ס חלק א’. נבחן שם הלבשתה להע”ס ע”פ אותן ה’ הבחינות הנ”ל, שכל בחינה מה’ הבחינות שבה הלבישה הבחינה שכנגדה בהע”ס שבאור העליון, כי בחינת השורש שבבחינה ד’ הלבישה לאור הכתר שבע”ס, ובחי”א שבבחי”ד הלבישה לאור החכמה שבעשר ספי’, ובחי”ב שבה הלבישה לאור הבינה, ובחי”ג שבה הלבישה לאור הת”ת, ובחינתה עצמה הלבישה לאור המלכות. ולפיכך גם עתה אחר הצמצום א’, אחר שהבחי”ד נפסלה מלהיות עוד כלי קבלה, נק’ ג”כ ה’ בחינות העביות שבה על שם ה’ הספירות כח”ב תו”מ.

כא) וכבר ידעת שחומר המסך בכללו מתבאר בשם קשיות, שפירושו כמו דבר קשה מאד, שאינו מניח למי שהוא לדחוק במשהו תוך גבולו, כן המסך אינו מניח משהו מאור העליון לעבור דרכו אל המלכות, שהיא בחי”ד, שעם זה נבחן, שכל שיעור האור הראוי להתלבש בכלי המלכות, מעכב עליו המסך ומחזירו לאחוריו. גם נתבאר שאותן ה’ בחינות העביות שבבחי”ד נכללות ובאות במסך ומתחברות במדת הקשיות שבו. ולפיכך נבחנים בהמסך ה’ מינים של זווגים דהכאה ע”פ ה’ שיעורי עביות שבו, שזווג דהכאה על מסך שלם מכל ה’ בחינות העביות, מעלה או”ח המספיק להלביש הע”ס כולן, דהיינו עד קומת כתר. וזווג דהכאה על מסך החסר מעביות דבחי”ד, שאין בו רק עביות דבחי”ג, הנה האו”ח שהוא מעלה, מספיק להלביש הע”ס רק עד קומת חכמה, וחסר מכתר. ואם אין בו אלא עביות דבחי”ב, הנה או”ח שלו קטן יותר ואינו מספיק להלביש הע”ס רק עד קומת בינה, וחסר מכתר חכמה. ואם אין בו אלא עביות דבחי”א, הנה האו”ח שלו מוקטן יותר, ומספיק להלביש רק עד לקומת ת”ת, וחסר מכח”ב. ואם הוא חסר גם מעביות דבחי”א, ולא נשאר בו אלא עביות דבחינת שורש, הנה ההכאה שלו קלושה מאוד, ומספיק להלביש רק לקומת מלכות בלבדה, וחסר מט”ס הראשונות, שהם כח”ב ות”ת.

כב) והנך רואה איך ה’ שיעורי קומות של ע”ס יוצאים ע”י ה’ מיני זווג דהכאה של המסך, המשוערים על ה’ בחינות עביות שבו. ועתה אודיעך טעם הדברים. כי נודע שאין אור מושג בלי כלי, גם ידעת שה’ בחינות עביות הללו באות מה’ בחינות העביות שבבחי”ד, שמטרם הצמצום היו ה’ כלים בבחי”ד שהלבישו להע”ס כח”ב תו”מ, כנ”ל באות י”ח, ואחר הצמצום א’ נכללו בה’ בחינות של המסך, אשר עם האו”ח שהוא מעלה, הם חוזרים להיות ה’ כלים מבחינת או”ח על הע”ס כח”ב תו”מ, במקום הה’ כלים שבבחי”ד עצמה שמטרם הצמצום. ועל פי זה מובן מאליו שאם יש במסך כל ה’ בחינות עביות הללו, אז יש בו ה’ כלים להלבשת הע”ס, אבל בעת שאין בו כל הה’ בחינות, כי חסר לו העביות דבחי”ד, הרי אין בו אלא ד’ כלים, וע”כ אינו יכול להלביש רק ד’ אורות חו”ב תו”מ, והוא חסר מאור אחד שהוא אור הכתר, כמו שחסר לו כלי אחד שהוא העביות דבחי”ד. וכמו כן, בעת שחסר בו גם בחי”ג שאין בהמסך רק ג’ בחינות עביות דהיינו רק עד בחי”ב, הרי אז אין בו רק ג’ כלים וע”כ אינו יכול להלביש רק ג’ אורות, שהם בינה, ת”ת ומלכות, והקומה חסרה אז מב’ האורות כתר וחכמה, כמו שחסרה מב’ הכלים בחי”ג ובחי”ד. ובעת שאין במסך רק ב’
בחינות עביות דהיינו מבחינת שורש ומבחי”א, הרי אין בו אלא ב’ כלים, וע”כ אינו מלביש רק ב’ אורות שהם אור ת”ת ואור מלכות, ונמצאת הקומה חסרה מג’ אורות כח”ב, כמו שחסרה ג’ הכלים שהם בחי”ב ובחי”ג ובחי”ד. ובעת שאין במסך רק בחינה אחת דעביות, שהוא בחינת שורש העביות לבד, הרי אין לו אלא כלי אחד, לכן אינו יכול להלביש רק אור אחד, שהוא אור המלכות, וקומה זו חסרה מד’ אורות כח”ב ות”ת, כמו שחסרה מד’ הכלים שהם עביות דבחי”ד ודבחי”ג ודבחי”ב ודבחי”א. הרי ששיעור הקומה של כל פרצוף תלוי בדיוק נמרץ בשיעור העביות שיש במסך, שהמסך דבחי”ד מוציא קומת כתר, ודבחי”ג מוציא קומת חכמה ודבחי”ב מוציא קומת בינה, ודבחי”א מוציא קומת ת”ת, ודבחינת שורש מוציא קומת מלכות.

כג) אמנם עוד נשאר לבאר, למה בחוסר כלי מלכות במסך שהוא בחי”ד, הוא נחסר מאור הכתר, ובחוסר גם כלי הת”ת נחסר מאור חכמה וכו’, ולכאורה היה צריך להיות בהיפך, שבחוסר כלי מלכות במסך שהיא בחי”ד, יחסר בקומה רק אור מלכות, ויהיה בו ד’ אורות לכח”ב ות”ת. וכן בחוסר ב’ כלים בחי”ג ובחי”ד, יחסרו האורות מת”ת ומלכות, ויהיה בקומה ג’ אורות לכח”ב. וכו’ עד”ז. (עי’ לעיל אות כ’)

כד) והתשובה היא, כי יש תמיד ערך הפכי בין אורות לכלים, כי מדרך הכלים הוא, שהכלים העליונים נגדלים תחילה בפרצוף, שמתחלה נגדל הכתר ואחריו הכלי דחכמה וכו’ עד שכלי המלכות נגדל באחרונה. וע”כ אנו מכנים לכלים בסדר כח”ב תו”מ מלמעלה למטה, כי כן טבע גידולם. והפכי אליהם האורות, כי באורות, האורות התחתונים נכנסים תחלה בפרצוף, כי מתחילה נכנס הנפש שהוא אור המלכות, ואח”כ הרוח שהוא אור הז”א וכו’ עד שאור היחידה נכנס באחרונה. וע”כ אנו מכנים לאורות בסדר נרנח”י ממטה למעלה, כי כן סדר כניסתם מתתא לעילא. באופן, בעת, שעוד לא נגדל בפרצוף רק כלי אחד, שהוא בהכרח כלי העליון כתר, כנ”ל, הנה אז לא נכנס בפרצוף אור היחידה המיוחס לכלי ההוא, אלא רק אור התחתון מכולם, שהוא אור הנפש, ואור הנפש מתלבש בכלי דכתר. וכשנגדלו ב’ כלים בפרצוף שהם ב’ העליונים כתר וחכמה, הנה אז נכנס בו גם אור הרוח ויורד אז אור הנפש מכלי דכתר אל כלי דחכמה ואור הרוח מתלבש בכלי דכתר. וכן כשנגדל כלי ג’ בפרצוף שהוא כלי הבינה, אז נכנס בו אור נשמה, ואז יורד אור הנפש מכלי דחכמה לכלי דבינה, ואור הרוח לכלי דחכמה ואור הנשמה מתלבש בכלי דכתר. וכשנגדל בפרצוף כלי ד’ שהוא כלי דת”ת, הנה נכנס בפרצוף אור החיה, ואז יורד אור הנפש מכלי דבינה לכלי דת”ת ואור הרוח לכלי דבינה ואור הנשמה לכלי דחכמה ואור החיה בכלי דכתר. וכשנגדל כלי חמישי בפרצוף, שהוא כלי מלכות, נכנס בו אור היחידה. ואז באים כל האורות בכלים המיוחסים להם, כי אור הנפש יורד מהכלי דת”ת לכלי דמלכות, ואור הרוח לכלי דת”ת, ואור הנשמה לכלי דבינה, ואור החיה לכלי דחכמה, ואור היחידה לכלי דכתר.

לחנות הספרים

 

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הרשמה לאתר
תכני האתר המלאים נפתחים רק לגולשים רשומים (הרשמה בחינם!)
להמשך גלישה יש לבצע הרשמה אותה ניתן לבטל בכל עת.
הרשמה
+