הרב אסף דוידי

מחשובי אברכי שכונת רמות בירושלים

מתמחה בפסיקה הלכתית ולימודה

הקדמה להלכות ברכות

הלכות ברכות | סוגי הברכות ומקורן

הלכות ברכות | פירוש מילות הברכה

הלכות ברכות | נוסח הברכה

הלכות ברכות | דיני קדימה בברכות

הלכות ברכות | הטועה בברכת המוציא

הלכות ברכות | דיני ברכת המוציא | א

הלכות ברכות | דיני ברכת המוציא | ב

הלכות ברכות | דיני שינוי מקום בסעודה | א

הלכות ברכות | דיני שינוי מקום בסעודה | ב

הלכות ברכות | דיני ברכה אחרונה | א

הלכות ברכות | דיני ברכה אחרונה | ב

הלכות ברכות | דיני ברכת מזונות

הלכות ברכות | דיני קביעת סעודה

הלכות ברכות | דיני בציעת הפת

הלכות ברכות | דין ספק ברך

הלכות ברכות | אכל ושכח לברך

הלכות ברכות | ברכות הנהנין להולכי דרכים

הלכות ברכות | מלח בשולחן

הלכות ברכות | מנהגי הסכין בשולחן האוכל

הלכות ברכות | ספקות בברכה אחרונה

הלכות ברכות | האכלת בע"ח בטרם אכילה

הלכות ברכות | אין משיחין בשעת הסעודה

הלכות ברכות | כיבוד אוכלים ומשקים

הלכות ברכות | כל שאומר בעל הבית

הלכות ברכות | דיני בציעת הלחם

הלכות ברכות | ברכת הריח על קפה

הלכות ברכות | מים אחרונים | א

הלכות ברכות | מים אחרונים | ב

הלכות ברכות | מים אחרונים | ג