ספרא דצניעותא | הקלטות משיעורי הרב"ש | 3 | אות ה-ו