אגרת נח’ – מאת בעל הסולם אל התלמידים | מיום יד’ אלול תרפ”ז