אגרת נב’ – מאת בעל הסולם אל ר’ יהודה צבי ברנדווין | מיום יד’ תמוז תרפ”ז