אגרת לב – מאת בעל הסולם אל משה ברוך למברגר | מיום טז’ טבת תרפ”ז