הרב יוחאי ימיניתלמוד עשר הספירות

תלמוד עשר הספירות, חלק א אות ב – שיעור 4

 

תלמוד עשר הספירות חלק א’ אות ב / הרב יוחאי ימיני

תלמוד עשר הספירות חלק א’ אותיות א-ב
  • דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור א”ס פשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור א’ פשוט שוה בהשואה א’, והוא הנקרא אור א”ס.
  • וכאשר עלה ברצונו הפשוט, לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים. להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות.
 
לוח התשובות לפירוש המילות אות מה
מה) פשוט (ח”א פ”א או”פ ט’): שאין בו הבחן מדרגות וצדדים.
 
אור פנימי לתלמוד עשר הספירות חלק א אותיות ז עד מ
ז) כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על-ידי מעשה התחתונים.
ח) ענין ראש וסוף יתבאר להלן.
ט) פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שוה כמ”ש לקמן.
י) כלומר שאין שם זכות ועביות, שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן. כי הבחנות אלו נתהוו בעולמות רק עם חידוש הצמצום, שיתבאר להלן.
 
כ) ויש להקשות, כיון שאין לנו שום השגה בא”ס, א”כ איך נדעהו בשם, שהרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים  בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו השם, כנודע. ואין לתרץ כי השם א”ס מורה רק על שלילת השגה, דא”כ היה לנו לכנותו בשם “בלתי מושג”, והענין הוא, כי השם הזה מורה לנו את כל ההבחן שיש בין א”ס אל כל העולמות שמתחתיו, והוא כי בחינת הצמצום שנעשה אחר הא”ס, הנה בכל מקום שהכח הזה מתעורר הוא מצמצם שם את האור, שעל ידי זה מסתיימת ההארה ההיא ומגעת לסופה. ולפיכך כל סוף וסיום, שישנו בכל הארה, ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכח הצמצום. ולא עוד אלא, שמסיבת הסוף וסיום ההוא יוצאים ומתחדשים כל ההויות ומילואיהן וכל מיני השינויים, שאך נמצאים בעולמות. ומתוך שענין הצמצום הזה אינו שם בא”ס, ע”כ, אין ענין סוף וסיום נוהג שם, וע”כ נקרא בשם “אין סוף”, להורות, שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר, ומובן עם זה, שהאור הזה, הוא פשוט ושוה בהשואה א’, כי זה תלוי בזה, כמ”ש.
 
ל) אין לתמוה, איך נבחן רצון בא”ס, הגבוה מכל רעיון, עד כדי לומר “עלה ברצונו הפשוט” וכו’: כי תבין זה עם מה שנתבאר לעיל, שבהכרח נמצא בכל נאצל, רצון לקבל את שפעו מהמאציל, עש”ה. אלא שבא”ס ב”ה הוא “רצון פשוט” בסוד הוא ושמו אחד, כמ”ש בפד”א פ”א, וכן בדברי הרב לקמן. כי “האור” שבא”ס מכונה “הוא” ו”הרצון לקבל” שבא”ס מכונה “שמו”, והם שניהם בסוד האחדות הפשוטה שאין פירוד כל שהוא ביניהם.
 
אמנם אל לדמות הפירוד והאחדות האמורים כאן, אל הפירוד והאחדות שבמושגים הגשמיים, הנפרדים על דרך התנועה, בריחוק מקום ובקירוב מקום, כי המהות הרוחנית אינה תופסת מקום כל עיקר, כנודע. אמנם תדע שהפירוד ברוחניים אינו נעשה זולת על-ידי מקרה “שינוי צורה” בלבד. באופן , שאם דבר  רוחני  אחד קונה לו צורה נוספת המשונה מאותה הצורה שיש לו, הנה יצא לו הדבר הרוחני ההוא מבחינת “אחד” לשתי בחינות נבדלות, המתרחקות זו מזו על פי ההפכיות שיש באותן ב’ צורות. וכמו שהמהויות הגשמיות מתרחקות ומתחברות זו בזו בדרך ריחוק מקום וקירוב מקום, כן המהויות הרוחניות, מובדלות ומתחברות על פי השתנות הצורה והשתוות הצורה, ששינוי הצורה מבדילן זו מזו, והשתוות הצורה מדביקתן זו בזו, וזכור זאת, כי זה הוא המפתח הראשון לחכמה.
 
ועתה תבין את סוד הוא ושמו אחד הנזכר לעיל, וענין האחדות הפשוטה שאנו מדייקים כל כך בא”ס ב”ה, כי האחדות הזו היא מפליאות כל יכלתו ית’. כי הנה נתבאר לעיל באו”פ (אות ו’) ההבדל בין המאציל לנאצל שנתהוה מחמת הצורה של “הרצון לקבל” שישנה בנאצל ואינה במאציל, אשר מסיבת שינוי הצורה ההוא, נבדל הנאצל מהמאציל, וקנה לו שם בפני עצמו להקרא נאצל ולא מאציל, עש”ה.
ולפי המבואר הנה יש מקום  לטעות ולחשוב, שאור א”ס המכונה  “הוא”,  אינו דבוק לגמרי ח”ו בא”ס המכונה “שמו”, דהיינו “הרצון לקבל” את השפע והאור  הנקרא “הוא”, שהרי אור העליון  הנמשך  מעצמותו ית’ המכונה “הוא”, הנה כל תכונתו רק להשפיע, ואין בו מצורת הרצון לקבל ולא כלום, כמבואר שם. משא”כ אין סוף המכונה “שמו”, שיש בו הרצון לקבל, המשונה  משום זה מן אור העליון, שאין בו ח”ו שום רצון לקבל, כמבואר, ונודע ששינוי הצורה עושה פירוד ח”ו. וזה משמיענו “הפד”א” והרב לקמן, שאינו כן ח”ו, אלא הוא ושמו אחד באחדות פשוטה, שאין ביניהם שום הבדל. ואע”פ שיש ביניהם: בין “הוא” ובין “שמו” איזה שינוי צורה בהכרח, כמבואר, מ”מ אין זה פועל שם כלל וכלל. ואע”פ שאין אנו מבינים זאת, מ”מ כן הוא בלי שום ספק. וע”ז אמרו, שבא”ס ב”ה לית שום מחשבה תפיסא ביה כלל וכלל, להיות ענין זה למעלה משכלנו (ההמשך בדיבור הסמוך).
 
מ) פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאע”פ שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול בא”ס  ב”ה,  מ”מ אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות הפשוטה ועם כל זה, נעשה ענין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על-ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעוה”ז, שנעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצות, שלא על מנת “לקבל” אלא רק “להשפיע” נחת רוח ליוצר ב”ה, הנה אז מסוגלות הנשמות, להפך צורת הרצון לקבל שבהן המפרידן מן המאציל, לצורת רצון להשפיע, כלומר, לקבל מהמאציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן, כמו שכתבתי לקמן אות צ’, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המאציל, שנק’ דביקות ויחוד, כנ”ל ד”ה אמנם, כי אז, כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל וקנו צורת הרצון להשפיע, שזו היא צורת המאציל עצמו. וכבר ידעת, כי השתוות הצורה עושה הרוחניים לאחד, וע”כ חוזרים אז העולמות לקדמותם, כמ”ש לפנינו.
 
וז”ש הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא וכו’. עלה: פירושו שנתעלה בזיכוך ודביקות ע”י שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון, ואע”פ שהרצון לקבל שבא”ס, הנקרא מלכות דא”ס או “שמו” כנ”ל, לא היה לו שום חסרון בדביקות עם אור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור, עכ”ז קישט את עצמו להשוות צורתו אל אור העליון, ולהסתלק עכ”פ מגדלות הרצון לקבל הזה הנקרא בחי”ד שבו, כדי להדבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה דביקות, כנ”ל ד”ה אמנם, וזהו שמתבטא במלת “עלה”, כלומר, שעלתה המלכות דא”ס, שה”ס “הרצון הפשוט”, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמיעטה את הרצון לקבל שלה, כמבואר.
 
וז”ש הרב, והנה אז צמצם את עצמו וכו’: כי כבר נתבאר (לעיל אות ו’), שכל מידת שפעו ואורו ושיעור קומתו של הנאצל נמדדים בשיעור הרצון לקבל שיש בו, עש”ה, ולפיכך, מאחר שהמלכות דא”ס הנ”ל צמצמה את עצמה, ומיעטה את הרצון לקבל שבה, הנה ממילא הסתלק האור והשפע מחמת מיעוט הרצון. וזה הוא ענין הצמצום. אשר התעלות הרצון גרמה להסתלקות האור והשפע משם.
 
מבוא לספר הזוהר אות יב
יב) ותדע, שאופן הד’, שהוא מהות האיש כשהוא לעצמו בלי החומר, אין לנו תפיסא בו כלל. כי ה’ החושים, והדמיון שלנו, לא יציעו לנו אלא גילוי פעולות של המהות, ולא כלום בעצם המהות, כי למשל חוש הראיה, מציע לנו רק צללים מן המהות הנראית, בערך התרשמותם מול האור. וחוש השמיעה, הוא רק כח הכאה של איזה מהות באויר. ואויר הנדחה מכחו, מכה על התוף שבאזנינו. ואנו שומעים שיש איזה מהות בקרבתנו. וחוש הריח, הוא רק אויר יוצא מהמהות ומכה על עצבי הריח שלנו, ואנו מריחים. וכן הטעם, הוא רק תולדה מנגיעת איזה מהות בעצבי הטעם שלנו. הרי שכל ד’ החושים האלו אינם מציעים לנו רק גילוים של הפעולות המסובבות מאיזו מהות, ולא כלום מן מהות עצמה ואפילו חוש המישוש, שהוא החזק מהחושים, המבדיל בין חם לקר ובין מוצק לרך, הרי כל אלו אינם, אלא גילוי פעולות שבתוך המהות, והמה רק מקרים של המהות, כי החם אפשר לקררו, והקר אפשר לחממו, והמוצק אפשר להפך במלאכת החמיא לנוזלים, והנוזלים לאוירים, דהיינו רק גאזים, שכבר פקע לגמרי ממנו כל הבחן מה’ החושים, ועכ”ז עוד המהות קיימת בו, שהרי אתה יכול שוב להפך את האוירים לנוזלים והנוזלים למוצק. הרי בעליל לעיניך, שה’ החושים לא יגלו לנו שום מהות, אלא רק מקרים וגילוי פעולות מן המהות. ונודע, שכל מה שאינו בא אלינו במוחש אינו בא גם בדמיון שלנו, ומה שלא יבא בדמיון לא יבא לעולם במחשבה, ואין לנו דרך איך להשכיל אותו. הרי שאין למחשבה תפיסה כלל במהות. ולא עוד, אלא אפילו מהותנו עצמנו, לא נודע לנו מה היא. כי אני מרגיש ויודע, שאני תופס מקום בעולם, ואני מוצק, ואני חם, ואני חושב, וכדומה מגילוי פעולות מהותי, אבל אם תשאלני מה מהותי עצמי, שכל אלו הגילוים נמשכים ממנו, איני יודע מה להשיב לך. הרי שההשגחה מנעה ממנו השגת כל מהות, ואנו משיגים רק גילוים ודימוים של פעולות, המתגלות מהמהותים.
 
 

תלמוד עשר הספירות, חלק א אות ב - שיעור 4 כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249