שכל הפועל ב

תפריט

עפ”י העתקה מסטנסיל של אחד מתלמידי בעל הסולם

 

שכל הפועל ב’ / מאמר מאת בעל הסולם


הנה מדרך ההכרה שמתחלה מזדמן גופו של חברו, ואח”כ כשמתחיל התחברותו עמו מזדמן לפניו דעתו ושכלו ג”כ. ואפילו כשנעלם חברו מעיניו הרי נעלם דוקא מעיני הגשמיים, אבל מעיני הרוחניים שמתדבק דוקא בשכלו, הרי לא נעלם מהם כלום, כי (שכלו) נמצא בזכרונו כמאז כן גם עתה כמעט בלי שום שינוי כלל. ואפילו תואר צורת גופו שהוא רוחני לא יפול עליו שום העלמה.

  ולפי זה הגם שעיקר שכלו של אדם לא יהיה נתפס זולת בראית תואר גופו הגשמי, להיות תמיד נמצא לנגד עיניו וכיון שהשיג שכלו ודעתו בהכרה שלימה מצורף עם גופו הגשמי כבר נשלם הפעולה, והרי יכול להיות מדובק בשכלו תמיד. 

  וזה ענין הכלל המוקדם לפרט שבכלל הושם ההכרה התכליתי מה שלא שייך לעולם הזה, והיה זה כדי להשיג הפועל בצרוף עם שכל הפועל שזה די להכרה שלימה משא”כ אם לא היה משיג הפועל בעצמו, הגם שהיה משיג שכל הפועל לא היה השגה זו שלימה, משא”כ אם פעם אחת השיג אותם בצרוף יחד, אינו מחויב הפועל להיות מצוי עמו תמיד שזה לא יוסיף מעלה אפילו בענין השכל בעצמו כמו במשל הנז”ל, וכיון שנשאר עמו משך זמן שיהיה להכרה שלימה להשפיע עליו שכלו הנרצה אינו מן הכבוד שישאר עמו לבטלה כי לא שייך תשוקת הדביקות בפועל עצמו כי אם בשכל הפועל, בזה שייך דבקות דהיינו רוחני ברוחני מין במינו. משא”כ החושים הגשמיים על שכל רוחני הוי מין בשאינו מינו, ובסדר הכללי היה זה לשימוש בעלמא לגלות שכל הפועל שיתדבק הפעולה בה קומה בקומה.

  וכדי להבין צריך להאריך קצת, ומעיקרא צריך לידע סוד היחוד השגור בכל הספרים דהנה פתרון חידה זו הוא בדרך השלילה, דהיינו ששולל כל בחינת פירוד איזה כח מהשם יתברך. אלא הכל מתיחד בקדושתו ית’. דרך משל: שאר השמות חכם ועושה חסד נופל השם על מציאות בחינת חכמה המחויב בו, ומציאות מחסד וטוב המחויב בו ואין צריך לגלות סכלות לידע טוב החכמה, וכן בחינת רשע לידע טוב החסד כי החכמה וחסד יוכל להתגדל ולהתפאר ממציאות עצמה, ואפילו אם לא יהיה הפכי להם, משא”כ מלת היחוד שם זה מתגדל ומתפאר דוקא ממציאות.         

 

 

 

שכל הפועל ב כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249

Print Friendly, PDF & Email