Uncategorized

ספר עץ חיים עם פנים מאירות ומסבירות

תפריט

עץ החיים עם הפירושים פנים מאירות ופנים מסבירות

 

הספר שהוא הגרסא המוקדמת של תלמוד עשר הספירות.

כאן יש הקלטות שיעורים לנושאים הראשונים בלימוד, הסברים אלו חסרים כרגע בתלמוד עשר הספירות.

 

המהדורה המקורית של הספר

חלק א

חלק ב

חלק שלישי

חלק המשך
 

חלק א

הספר חלק א (PDF)

תוכן עניינים:

לוחות: ראשי התיבות, המפתחות, מראה מקומות.
א – הקדמה
ט – פתיחה כוללת
יז – עץ החיים ענף א
כז – ענף ב
 

ל – ענף ג
לב – ענף ד
לח – ענף ה
מ – ענף ו
מז – ענף ז
נג – ענף ח


109

הקדמה
(00:00) דוגמא
(06:10) דף ד טור א “ואין להאשימנו” (אות ט)
(10:40) ממה מתחילים עבודת ה’
(12:10) דף ד טור א “הנשאב מדבריו” (אות י)
(25:50) מתי המצוות תרופה ומתי סגולה
(35:35) חזרה: דף ד טור א “הנשאב מדבריו” (אות י)
(53:30) דף ד טור ב אות יא
(59:45) דף ד טור ב “וצריך להבין” (אות יא)
 

110

(00:00) חזרה
(06:00) דף ה טור א “ונתבאר, אשר מערכת” (אות יג)
(29:38) דף ה טור ב “והנה נתבאר שב’ מערכות” (אות יג)
(31:30) דף ה טור ב אות יד
(36:50) דף ה טור ב “ובזה תבין” (אות יד)
(40:10)  דף ה טור ב “והיינו המחאה” (אות יד)
(42:10)  דף ה טור ב “אמנם מלאכי” (אות יד)
 

102

(00:00) חזרה
(06:50) דף ה טור ב אות טו
(15:55) דף ה טור ב “אמנם צריך” (אות טו)
(20:48) דך ו טור א אות טז
(24:30) דף ו טור א “ואסביר לך” (אות טז)
(30:22) דף ו טור א אות יז
(41:53) דף ו טור ב “ומיד כתיב” (אות יז)
(47:32) דף ו טור ב אות יח
 

119a

(00:00) חזרה
(04:24) דף ז טור א אות יז
 


112

ענף א
(00:00) הקדמה
(05:55) דף יט טור א “כל העולם”
(08:42) דף יט טור א “ודע, דכל”
(17:00) דף יט טור אמצעי למטה אות ז “אמנם אפשר”
(19:15) דף יט טור אמצעי למטה  “וכדי להסביר”
(31:53) דף כ טור א “אמנם צריך”
(35:14) דף כ טור א “המתבאר לנו”
(36:33) דף כ טור א “ובזה הרוחנו”
(47:20)  דף כ טור א “ובא וראה”
(53:50) דף כ טור אמצעי אות ח “ועכשיו שזכינו”
(58:54) דף כא טור א  “והנך רואה”
(1:01:00) דך כא טור א “ובהנ”ל יובן”
 

113

(00:00) הקדמה
(01:55) דף כ טור אמצעי “הגהת מהרח”ו”
(02:47) דף כ טור ג  “עליון מלעבור”
(03:35) דף כ טור אמצעי  “והנה אחר”
(06:12) דף כ טור ג  “הנה כבר”
(09:55) דף כ טור ג  “אז המשיך”
(15:38) דף כ טור ג  “מלמעלה למטה”
(23:16) דף כא טור ג  “וראש העליון”
(32:40) דף כא טור ג  “ודרך הקו”
(35:25) דף כא טור ג  “מימי אור”
(36:25) דף כא טור ג  “ונבאר עתה”
(40:00) דף כא טור ג  “אמנם בהיות”
(44:00) דף כא טור אמצעי “ונבאר עתה”
(45:30) דף כא טור ג  “אמנם בהיות”
(51:55) דף כא טור ג  “מכל סביבות”
 

103

(00:00) דף כד טור אמצעי “אמנם מבואר”
(10:00) דף כד טור אמצעי “ועתה נבאר”
(23:40) תלמוד עשר הספירות, חלק ב’ דף פו תשובה א
(25:30) דף כד טור אמצעי “כצורת אדם”
(26:40) דף כד טור ג “מתחתית סיום”
(39:25) דף כא טור אמצעי  “והנה בהיות”
(40:53)  דף כה טור אמצעי “הוא שעיגול”
(43:05)  דף כה טור ג  “שהעגול הסובב”
(53:10) הסבר: “מה שרצון בעליון נעשה חוק בתחתון”
 

114

(00:00) הסבר: אם התחתון לא יכול לקבל אומרים שמקבל מעליון
(08:25) דף כה טור ג “שהעגול הסובב”
(20:16) דף כה טור ג “אמנם גלגל”
(25:45) דף כה טור ג “ועוד יש סבה”
(44:57) דף כה טור ג “הוא מתפשט”
(56:30) דף כו טור אמצעי “קליפין חפיין”
 

91

(00:00) 
(05:19) דף כג טור אמצעי למטה “ונתבאר אשר”
(09:35) דף כג טור ג למטה “ובזה תבין”
(13:47) דף כד טור א “אמנם צריך”
(16:55) דף כד טור א  אות יא “וארחיב העניין”
(22:17) דף כד טור א “ולפ”ז נמצא”
(32:00) דף כד טור אמצעי למטה “והענין הוא”
(40:25) דף כד טור ג למטה “ולפ”ז תבין”
(42:35) דף נא טור א “וצריך שתדע”
(47:30) דף כד טור ג למטה “ולפ”ז תבין”
(54:17) דף כד טור ג למטה  “והענין, דכל”
 

115

(00:00)  למי שיש יותר אור הוא רואה יותר רע בעצמו
(04:00) מדוע צריכים הקדמות
(04:40) דף כו טור א אות יב “וז”ס שאיתא”
(06:14) דף כו טור א  “ונמצא דכל”
(10:00) דף כו טור א  “אמנם מבחי'”
(14:30) דף כז טור א “וע”כ כדי”
(17:17) דף כז טור א “אמנם כ”ז”
(19:15) דף כז טור א “ובזה תבין”
(21:07) דף כז טור א “ובזה יובנו”
הקדמה
(33:05)   דף ד הקדמה  אות י – כי התורה לא נתנה אלא לאנשי לבב
 

116

(00:15) דף כז טור ג “באמצע האור וכו’ “
(08:30) דף כז טור ג “ונשאר חלל עגול”
(18:37) דף כז טור ב “שאר הכינויים, הנה”
(19:31) דף כז טור ג “ודו”ק: והנה ד’ “
(21:41) הסבר: ונשאר חלל עגול מכל צדדיו
(24:03) חוזר, דף כז טור ג “ודו”ק: והנה ד’ “
(25:27) הסבר: צד, מרובע, עגול, קו, מעלה מטה, משולש, ימין ושמאל מזרח ומערב 
(26:33) הסבר: עולם זה ו”ק בלי ג”ר
(30:14) הסבר: בעיקר מה שמדברים הוא מה שצריכים לתקן – זו”ן
(33:07) דף כח טור ג “עד שנמצא עולם”
(34:29) הסבר: 
(38:15) הסבר: מלכות עולם הזה מול מלכות דאינסוף – הבדל בין צמצום ומסך
(42:55) הסבר: מה זה ראש – בכח – מה שני הדברים שיש בכח
(47:55) דף כח טור ב באמצע “זה, ואור א”ס”
(50:40) דף כח טור ג “נמשך דרך קו”
(52:05) הסבר: קו – שיש גבול מצד העליון המקיף גם כן
(56:20) הסבר: מה ההבדל  בין מלכות דעגולים למלכות דקו 
 

97

(00:00) עבודת ה’
(04:25) דף כח טור א “ובזה תבין”

ענף ב
(20:00) דף כז טור אמצעי ענף ב
(29:05) דף כז טור ג “ולא היה”
(31:30) דף כז טור ג “וכשעלה ברצונו”
(41:94) דף כז טור ג “לסבה וכו'”
(43:43)  דף כז טור ג “ואם אין'”
 

117

(00:00) הקדמה 
(03:20) דף כח טור אמצעי “בין האור”
(04:45) דף כח טור ג “אבל נשאר”
(05:55) דף כח טור אמצעי “כאשר צמצם”
(11:16) דף כח טור אמצעי “וממלא אותו”
(13:00) דף כח טור ג “נמשך דרך”
(15:50) הסבר: ההבדל בין מלכות דא”ס המצומצמת ומלכות דקו
(25:40) דף כח טור ג “ודרך קו”
(30:53) דף כח טור ג “ועי”כ מתדבק”
(38:20) דף כח טור ג “ולא עוד”
(45:22) דף כח טור אמצעי “ולא עוד,”
(55:45) דף כט טור ג “דאל”כ לא”
(56:58) דף כט טור ג “והנה האור”
 

118

(00:30) דף לא טור א “פי’ דנודע” 
(06:45) חזרה: דף לא טור א “והנה זה”
(22:42) דף לא טור א “אמנם צמצום ב'”
(25:18) דף לא טור א “אמנם יש ביניהם'”
(40:54) דף לא טור א “ובזה תבין”
הקדמה
(53:10) דף ג טור א (הקדמה אות ו) “ותדע שזה”
 

119

ענף ד
(00:00) הקדמה לענף ד
(03:50) דף לב טור ג “הרצון של”
(08:38) דף לב טור ג “שזהו חסרון א”
(09:58) דף לב טור ג “ולטעם זה”
(12:00) דף לב טור ג “ומטעם זה”
(17:06) דף לג טור אמצעי למעלה “כאשר הגיע”
(17:50) דף לג טור א “והנה כאשר”
(19:15) דף לג טור א “ואז הכה”
(21:53) דף לג טור אמצעי למטה “ואז נגמר”
(24:10) דף לג טור אמצעי למטה “נקרא עולם”
(25:22) דף לד טור א “כי האור”
(27:35) דף לד טור א “וענין התעבות”
(34:24) סוף
 

168

(00:25) דף לד טור א “ב’ ובחי’ ד'”
(03:07) דף לד טור ג “מפני שצמצום”
(04:22) דף לד טור ג “והנה הרב”
(10:18) דף לד טור ג “ועי’ בהיכל”
(15:00) דף לה טור א “כי זה”
(16:25) דף לה טור א “והנך רואה”
(18:18) חזרה: ההבדל בין עיגולים ליושר
(33:00) דף לה טור א “כי זה הכלל”
(36:17) חזרה: ד’ בחינות דאור ישר, פרצופי א”ק, נקודות דס”ג
(52:06) דף לה טור א “אות ב’ “
(59:53) דף לה טור א “וע”כ אין”
(1:01:53) סוף
 

 

 

96

(00:19) הסבר: הבדל בין עיגולים ליושר
(06:02) דף לה טור ב “ונתבאר ההפרש”
(10:08) דף לה טור ב “ובזה תבין”
(13:57) דף לה טור ב “המתבאר ויוצא”
(16:03) הסבר: נקודה ספירה פרצוף, התפשטות בעיגולים 
(21:32) דף לה טור ב “אות ג’ “
(22:38) הסבר: מדברים רק באור המתקבל בכלי
(26:25) דף לה טור ב “ונתבאר בארוכה”
(27:50) דף לה טור ב “וכבר נתבאר” 
(31:05) חזרה
(32:50) דף לז טור א “ובזה תראה”
(35:35) דף לז טור א “ובזה מובן”
(40:15)  הסבר
(45:46) דף לז טור ב “בסוד יאהדונה”י “
(48:50) דף לז טור ב  “והנה נתבאר”
(50:09) דף לז טור ב “וענין הסתלקותו”
(50:45) דף לז טור ב “ודע שבענין”
(53:43) דף לח טור א “ובזה תבין”
(1:01:27) סוף
 

90

אות יז ענף ח
(00:12) דף נו טור א “דאחד ונהירין”
(01:50) דף נו טור א “וצריך שתדע”
(04:44) הסבר
(09:30) דף נו טור א “מהזווג הזה”
(13:36) הסבר: חטא אדם הראשון והתיקון
(20:09) דף נו טור א “ונמצא דע”י “
(23:40) דף נו טור ב “ובזה תבין שהלילה”
(26:57)  דף נג טור א “אות חי “
(28:02) דף נו טור ב “ובזה תבין מה”
(32:40) דף נו טור ג “ובזה תבין דברי”
(33:16) דף נו טור ג “ובזה תבין הפלוגתא”
(34:29) דף נו טור ג “ובזה תבין שהערב”
ענף ו
(35:25) הסבר: ההבדל בין אדם לעגולים
(38:52) דף מ טור ב “ענף ו’ : דע כי”
(40:46) דף מ טור ב  “ענף ו למעלה, אשר כוללים למטה”
(42:42) דף מא טור ג “כל האצילות”
(47:07) דף מא טור ג “ואלו הם”
(48:26)  דף מא טור ג “יוד, הי”
(53:43) דף מא טור ג ” ס”ג, יוד “
 

120

(00:15) הסבר: אור פנימי ואור מקיף
(07:34) דף מג טור ג “נקבי האזנים ימנית”
(10:04) הסבר: 
(11:55) דף מג טור ג “בלחיים בצדדי הפנים”
(13:42) דף מג טור ג “אלא נשאר ביניהם”
(17:54) דף מג טור ג “אור היוצא מחוטם”
(24:40) דף מד טור ג “כי נקבי החוטם סמוכים”
(28:58) שקט…
(32:40) הסבר: 
(34:22) דף מד טור ג “נחלקת ג”כ לו’ “
(36:32) דף מד טור ב למעלה  “וכמו שנחלקה אות”
(37:00) הסבר:
(41:25) דף מה טור ג “והכותל המפסיק הוא”
(42:26) דף מה טור ג “להורות כי למעלה”
(47:08) דף מה טור ג “דהראש היא רק “
(48:57) דף מה טור ב למעלה “ואלו ב’ ווין”
(49:40) דף מה טור ג “ואלו ב’ ווין”
(51:29) הסבר:  הוא מחלק ה ו’ לשתי בחינות
(52:20) דף מה טור ג “כי הוראת הפסיק”
(52:33) דף מה טור ג “וכאשר תחבר זה”
(53:23) הסבר: נקב אחד – שני נקבים – ימין ושמאל – יותר מרוחק ויותר מקורב
(1:01:05) סוף
 

 

 

 

 

 

 חלק ב

הספר חלק ב (PDF)

תוכן עניינים:

נז – ענף ט
סג – ענף יוד
סז – ענף יא
עג – ענף יב
פא – ענף יג
פד – ענף יד
 

פז – ענף טו
קד – ענף טז
קכא – ענף יז
קכט – ענף יח
קלג – ענף יט
קלה – ענף כ

121

ענף ט
(00:17) דף נז טור ב למעלה “ענף ט. כבר”
(01:50) דף נח טור ב למעלה “אמנם, תחילה היה”
(03:06) דף נט טור ב למעלה “פירוש, שידוע הוא”
(04:40) דף נט טור ב למעלה “וזה היציאה נקרא”
(05:34) הסבר: הכלים התחילו בעקודים (א”ק) ונגמרו בברודים (אצילות)
(06:03) דף נז טור ג “עקודים נקודים ברודים”
(07:48) הסבר:
(13:15) דף נז טור ב למעלה “הנה קודם מציאות”
(13:28) הסבר: מדוע נקודים נקרא ע”ב החיצון?
(14:05) הסבר: מאיזה בחינות אנו יכולים להתחיל לדבר?
(15:35) דף נז טור ג “וע”כ אומר שקודם”
(17:07) הסבר:
(18:31) הסבר: נעשה רק כלי (חיסרון) אחד מלכות, בניקודים חיסרון בכל ספירה

(22:47) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שז אות כ למעלה
(24:54) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שז אות כא למעלה
(26:36) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שח אות כב למעלה
(27:50) הסבר: אם יש י’ כניסות וי’ יציאות איך אומר שיש רק הסתלקות אחת?
(28:05) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שז אות כ למטה
(30:09) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שז אות כא למטה
(32:48) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שח אות כב למטה
(35:07) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שט אות כג למעלה
(39:07) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שט אות כג למטה
(40:18) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שט אות כד למעלה
(42:53) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שט אות כד למטה
(50:10) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שי אות כה למעלה
(51:47) תלמוד עשר הספירות, חלק ה’, דף שי אות כה למטה
(54:23) הסבר: 
(58:14) הסבר: חסרונות, “טרם יקראו אני אענה”
 

123

(00:17) הסבר: 
(01:12) הסבר:
(02:30) דף סז טור א “ולפיכך מתפשטת בחי’ “
(03:20) דף סז טור א “והגוף הזה”
(04:00) דף סז טור א “וכדי להבין ולהבחין”
(05:14) דף סח טור א “ונודע שסוד הצמצום”
(07:50) “ונמצינו למדים”
(09:30) הסבר: 4 בחינות: רחמים פשוטים, הסתכלות ב’, זו”ן, 
(13:13) הסבר: 3 סוגי כלי – רחמים פשוטים, מעורב עם ז”א, מלכות לבד  
(16:30) הסבר: איזה אור נסתלק מטבור ולמעלה ואיזה נסתלק מטבור ולמטה
(17:30) ע”ב לא יכול לרדת מלמטה מטבור
(18:44) “ונודע שמרדת העליון למקום”
(18:12) דף סט טור א “אות נ’ והנה לתיקון”
(19:07) דף סט טוא ר “ודע שמירידה זו”
(20:28) דף סט טור א “וכלל כל החידוש”
(25:16) דף סט טור א “והנה אחר העירוב”
(26:20) הסבר:  למעלה מטבור נקרא מים עליונים, למטה מטבור צריך לתקן
(27:23) הסבר: מה זה דין?
(31:21) מזכיר: תע”ס דף רלט
(31:52) דף ע טור א “אות ה’ ובזה תבין”
(32:00) הסבר: מדוע לפני צמצום ב’ לומדים מסך ואחרי צמצום ב מ”ן או פרסה 
(38:00) דף ע טור א “אות ה’ ובזה תבין”
(43:30) דף ע טור א “ולפיכך הן הראש”
(47:45) דף ע טור ב “ובזה תבין סוד אור”
(50:20) הסבר:
(54:25) הסבר: תע”ס חלק ו’ דף תא אות ט למעלה
 

124

ענף יב
(00:30) הקדמה
(30:00) תע”ס חלק ב’ דף לז אות א
(47:09) דף סט טור א “והנה אחר”
(50:28)  הסבר
(1:03:25) דף עו טור ב “ומובן בזה”
(1:05:15) הסבר
(1:17:50) הסבר: איך יתכן ש ז’ מלכים קיבלו חכמה כשיש תיקון באצילות שאי אפשר לקבל חכמה.
 

125

(00:13) הסבר: מה ההבדל בין מקום אצילות למקום בי”ע
(09:20) דף עט טור א “רוב המעשה, כי”
(10:24) דף עט טור א “אמנם אלו הנרנח”י “
(11:25) דף עט טור א “ובזה תבין מ”ש “
(12:25) דף עט טור א “וע”ז מתרץ, כדי “
(15:19) דף עט טור א “אמנם העלם אותם”
(17:50) הסבר: זה שהרשעים איבדו האורות – הכול יתגלה בפעם אחת
(20:07) דף פ טור א “אות ו’ ועדיין”
(25:25) הסבר:  מדוע יכול האור להסתלק באצילות: משום שאינם הכלים עצמם
(26:09) דף פ טור א “ונתבאר היטב דברי”
(28:30) דף פ טור א “ובזה נבין דברי”
(29:20) הסבר: בניקודים ז’ תחתונות נפרדות; אם היו מחוברות פגם באחד פוגם כולם
(30:57) חוזר, דף פ טור א “ובזה נבין דברי”
(32:18) הסבר: הזיווג דהכאה במדרגה – קשר אור חוזר עם אור ישר 
(34:58) הסבר: מלכות יצאה באור הנפש ולא בבחינה ד’ שבה – רחוקה מהקליפות
(37:25) דף  עו טור ג “משא”כ בז”א, שגם”
(38:05) הסבר: מלכות שקרובה לקליפות יצאה עם כלי אחד כתר, ז”א יותר רחוק יצא עם כתר וחכמה ויש לו ו”ק דאורות
(42:30) הסבר: מדוע יצאו פרודות בעולם הניקודים? כדי שתתאפשר הסתלקות
(51:12) דף עה טור ג “נפרדות זו מזו”
(52:45) הסבר: מדוע יצאו בקטנות? ומדוע בג”ר גם יצאו בקטנות?
(1:00:10) סוף
 

99

(00:09) דף עח טור א ” וזו”ן ירדו “
(04:46) הסבר
(10:40) דף עח טור ב למטה “ולפיכך יש”
(24:00) דף עח טור ב למטה “אות ה”
(30:51) הסבר: מדוע בכל אצילות אפשר לקבל חכמה
(36:35) הסבר: איפה נמצא המסך דאצילות

(51:10) דף פא טור ב  “ונקרא אור הפנים”
(51:56) דף פב טור ב “ונקרא אור האחור”
(53:33) דף פב טור ב “ונקרא אור נקבה”
(55:15) דף פב טור ב “גם יש עוד”
(57:20) דף פג טור ב “והנה צריך להבין מאד”
 

87

ענף יג
(00:00) הסבר: פנים ואחור
(03:25) דף פא טור א “ואחור, שהכל פנימית, “
(04:30) הסבר
(06:00) דף פג טור ב “נמצא כי מ”ש “
(09:20) חזרה
(10:00) דף פא טור א “ענין אחור ופנים”
(11:05) דף פב טור ב “אמנם כשאין התחתונים”, “ונקרא אור האחור”
              דף פג טור ב “נמצא כי מ”ש “
(13:17) דף פא טור א “ענין אחור ופנים”
(14:20) דף פא טור א “ומתחילה צריכים”
(20:26) הסבר
(24:24) דף פא טור א “והנה על פי”
(28:31) דף פא טור א “ונמצא שכל”
(29:00) הסבר
(30:13) הסבר: ההבדל בין מה שמאיר בתוך ובסוף
(32:05) דף פא טור א “נק’ תוך של”
(34:15) הסבר
(35:20) דף פב טור ב “לעליונו כנ”ל “
(36:35) הסבר
(43:37) דף פב טור א “ונמצינו למדים”
(51:20) דף פב טור א “ולפיכך נעלם”
(1:00:20) דף פב טור א “והן אמת”
(1:05:00) דף פא טור ג “והענין שבהתפשט”
(1:08:00) דף פא טור ג “והנה התפשטות”
(1:09:10) הסבר
(1:12:16) דף פא טור ג “לשורשו, ונמצא משום”
(1:15:19) הסבר
(1:26:14) דף פב טור ג “כי כבר הוכן”
(1:27:50) הסבר: לאיזה אור חוזר הוא מתכוון
(1:28:40) דף פב טור ב “וכיון שהשפעת”
(1:29:23) הסבר
 

92

(00:14) מבוא לדף  פא טור א “והנה על פי”
(04:10) דף פא טור א “המלכות דהסתכלות”
(04:40) הסבר: כיצד מלכות מקבלת – ראש תוך סוף
(10:25) הסבר: ההבדל בין מלכות דראש למלכות דגוף
(11:51) דף פא טור א ” וע”ס דאו”י  ואו”ח  “
(14:00) דף פא טור א “המלכות דהסתכלות”
(16:17) דף פא טור א “ונמצא שכל” הסבר: או”ח שעולה מטבור למעלה  או”ח יורד מטבור למטה
(22:27) דף פג טור א “ובהאמור, מתבארים”
(26:14) דף פג טור ב למעלה “והנה צריך להבין”
(29:27) הסבר
(33:45) דף פא טור ג “והנה התפשטות”
(37:20) דף פא טור ג “והנה התפשטות”
(41:07) הסבר: הבדל בין עשר ספירות של ראש ושל גוף
(50:04) הסבר: ההבדל בין “יושר” ו “אור ישר”
(54:25)  דף פב טור ג “אמנם כשאין”
(1:00:25) דף פב טור ג “שהוא אור”
(1:06:02) דף פב טור ג ” ע”כ נקרא”
(1:09:34) דף פב טור ב למעלה “ונקרא אור חוזר”
(1:11:17) דף פג טור ג “בהפיכת אחורים”
(1:13:00) דף פג טור ג “וצריך שתזכור כאן”
(1:20:40) דף פג טור ג “אמיתיות הענין”
(1:22:14) סוף
 

85

(00:00) הסבר
(03:32) דף פב טור ג “שהוא אור”
(07:09) הסבר
(09:33) דף פב טור ג ” ע”כ נקרא “
(10:54) הסבר
(17:00) דף פג טור ג “בהפיכת האחורים”
(18:12) דף פג טור ג “וצריך שתזכור”
(20:14) הסבר

(38:10) דף פה טור ג “אות יוד באזן”
(40:20) הסבר
(45:05) דף פה טור ג “אות יוד באזן”
(48:00) הסבר: ה’ תתאה בעינים ואוזן חוטם פה
(1:01:38) דף פו טור ג “הנקודות הם ט’ “
(1:06:26) הסבר: אין קו אמצעי בסוף, אין זיווג בסוף

 

126

(00:00) הקדמה
(05:20) דף פג טור ג “שבאור לא שייך”
(05:35) הסבר
(08:30) הסבר: מה פירושו שהמסך מזדכך
(11:13) דף פג טור ג “אז מאיר במקומו”
(18:00) הסבר: דין – ארבע משמעויות
(18:40) דף פג טור ג “שהם בחינת חכמה”
(22:35) חזרה
(24:30) דף פב טור ג “שהוא אור מספיק”
(26:16) דף פג טור ג “אך כל זמן”
 

127

(00:00) דף פה טור ג “בסוד וגבותם מלאות עיניים”
(03:08) דף פה טור ג “אמנם גם הרשימו”
(03:38) תלמוד עשר הספירות חלק ד דף רלט
(05:38) חוזר, דף פה טור ג “אמנם גם הרשימו”
(08:20) דף ק טור ג “ובזה תבין המובא”
(10:20) הסבר: 
(11:24) דף פה טור ג  “וגבותם מלאות עיניים”
(13:42) דף פה טור ג “אמנם גם הרשימו” 
(17:30) דף פה טור ג “משורש הא׳. ונמצינו”
(22:00) הסבר: כלים דפנים – איפה שהאור מאיר , אחוריים איפה שהאור איננו מאיר
(25:43) דף פה טור ג “אות יוד באזן”
(27:47) הסבר: משווה הזיווג בצמצום א’  מול הזווג בצמצום ב’
(31:10) חוזר,  דף פה טור ג “אות יוד באזן”
(34:27) הסבר: מהתפשטות ראשונה מאיר כתר דגוף ולכן טעמים , כל ראש נקרא: כתר, ראש, למעלה ממסך, אינסוף
(36:50) הסבר: תירוץ על הקושיה ז’ נקודות גימטריה ע’ 
(42:20) הסבר: ברגע שמלכות דעגולים המשיכה אור בחזרה אסור לקבל
(43:05) הסבר: קו – עשר ספירות שיצאו לאחר הצמצום מלמעלה למטה
(43:30) הסבר: קו אחד, שני קווים,  שלושה קווים
(51:04)  דף פו טור ג “המתבאר שם, תדע”
(51:30) הסבר:  ג”ר דנקודים נקרא כתר, כתר קמץ חכמה פתח בינה צירי – בינה ג”ר דנקודים
(52:10)  דף פו טור ג “ה”ס חיריק וקיבוץ”
(53:35) הסבר: מה זה מכריע?, 
(1:06:20) דף פו טור ג “אבל הראשונים לא”
(1:08:16) הסבר:   
(1:24:10) דף פז טור ג “העין נקרא ג”כ “
(1:26:40) דף פז טור ג “ובזה יתבאר לך”
 

128

ענף יד
(00:00) הסבר: זיווג דהכאה
(04:30) הקדמה לדף פה טור א “ובזה נבין”
(07:50) דף פה טור א “ובזה נבין”
(18:55) דף פה טור א “וזהו שרצה”
(24:00) דף פה טור א “ובהאמור תבין”
(46:10) דף פו טור א “וכבר ידעת שזה”
(54:50) דף פד טור ג “פרצוף הזה”
(57:22) תלמוד עשר הספירות חלק ו דף שצט
(58:27) הסבר: מדוע היה צמצום ב’ 
(59:00) הסבר: חזרה על מושגים בסיסיים
(1:00:10) תלמוד עשר הספירות חלק ז דף תצ אות ז
(1:02:55) הסבר: העליון עשה שינויים בתחתון בכדי שיוכל לקבלו,  משל המטוס
(1:04:40) הסבר: איך השגחה פרטית מתיישבת עם שכר ועונש
(1:11:29) 
(1:28:20) דף פה טור ג “אמנם גם הרשימו”
(1:29:39) דף פה טור ג “בסוד וגבותם מלאות עינים”
 

82

(00:00) הסבר:
(03:30) דף פה טור א “אות ג “
(08:10) דף פה טור ב למטה “יש בה”
(09:45) דף פו טור א “וכו’. עו”ש “
(12:05) הסבר
(14:50) דף פו טור א “פרצוף ס”ג דא”ק “
(23:32) דף פו טור א “וכבר ידעת”
(24:33) דף פו טור א “וצריך שתדע”
(26:29) דף פו טור א “והנה כבר”
(30:18) דף פו טור א “הוא בפה של”
(31:40) הסבר: ג’ בחינות, ג’ קוין
(36:51) הסבר: מתחיל השתלשלות תיקון ג’ קוים – מצמצום ב’.
(39:20) הסבר: מה שהיה קודם קו  אחד נקרא קו ימין
(40:10) הסבר: קו אמצעי – הארת או”א אב”א
(41:50) הסבר: תיקון קוין – שלמות בקטנות מאחורים דבינה
(42:25) הסבר: מדוע אחוריים של בינה נקרא שלמות
(46:53) הסבר: ו”ק דגדלות וג”ר דגדלות
(48:00) הסבר: עיבור יניקה מוחין 
(54:00) הסבר: גם בעיבור יש שלמות
(59:25) הסבר: תיקון קוים בעיבור
(1:04:35) הסבר:  מדוע בספר תורה יש אותיות ותגין אך אין טעמים ונקודות
(1:16:28) דף פט טור א  “אות ב”
(1:17:20) דף פט טור א  “והענין, כי “
(1:20:45) דף פט טור א  “אחורים לתחתון “
(1:22:40) דף פט טור א “אות ג”
(1:24:50) דף פט טור ב “וכבר נתבאר”
(1:26:00) הסבר
(1:29:10) דף פט טור ב “נמצאנו למדים”
(1:32:25) דף פט טור ב “ותדע שזה”
(1:33:25) סוף
 

129

(00:00) הסבר
(00:28) 
(03:12) דף פה טור ג “אות יוד באזן”
(05:17) הסבר
(08:25) דף פה טור ג “אות יוד באזן”
(10:24) הסבר
(13:04) דף פז טור ג “אמנם בעין”
(17:19) דף פח טור ג “בפרצוף ס”ג דא”ק”
(18:49) דף פח טור ג “ומזה תדע”
(20:35) הסבר:
(24:20) דף פח טור ג “ומזה תדע”
(26:39) הסבר: ה’ תתאה בעינים ו-יהו באח”פ 
(28:23) דף פז טור ג “לעיל. אמנם, גם”
(28:57) דף פז טור ג “ובזה יתבאר”
(29:43) הסבר: הראש הא’ דישסו”ת 
(33:37) הסבר: פקיחת עינים, סתימת עינים, שיממון
(35:30) דף פז טור ב למעלה “וזהו פקח עיניך”
(39:15) הסבר:  בטל רצונך מפני רצונו כדי שיתבטל רצונו מרצונך
(40:35) הסבר: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
(43:05) הסבר: ויסתר משה פניו כי ירא מהביט – זכה לתמונת ה’ יביט
(44:05) דף צט טור ב למעלה “והרי נתבאר ג'”
(44:40) הסבר: הבדל בין ב’ דעביות וב’ דהתלבשות, :
(46:06) דף צט טור ב למעלה “והרי נתבאר ג'” – הסבר
(1:05:20)  דף פז טור א “גם צריכים להבין”
(1:07:35) הסבר:  לבאר ההבחן בין בינה לתבונה
(1:08:56) דף פח טור א “בע”ס שיצאו ע”פ “
(1:10:16)  דף פח טור א “וזה סדרן”
 

130

(00:10) הסבר: להשפיע זו עבודה גדולה
(01:23) דף פח טור א  “והמכריעין דהיינו”
(02:42) הסבר: מה זה קושיות ורמזים
(05:30) 
(14:20) דף צ טור א “אמנם כל השינוי”
(18:14) הסבר: ראש תוך סוף
(34:27) הסבר: מדוע הרב לא מדבר מגלגלתא רק מע”ב – כי גלגלתא כלים שקדמו לאורות
(42:36) דף  צ טור א “אמנם גם מפרצוף”
(43:50) דף צ טור ב למטה “ולפיכך אנו מבחינים”
(56:03) דף צא טור א “ועד”ז האח”פ דראש”
(1:05:19) הסבר: 
(1:23:54) דף צא אות ה – מתרץ מדוע אנו לומדים כתר באצילות
 

131

(00:10) דף פט טור ב למטה “והנך מוצא מיעוט”
(01:58) דף פט טור ב למטה “והנך מוצא מיעוט”
(03:00) הסבר: נה”י נקרא לבר מגופא
(11:48) הסבר: אם הנקודות נקראות לבר מהאותיות איך ישנו חיריק בעולם האצילות
(12:16) חזרה: צמצום א וצמצום ב – אם נוהג צמצום ב נוהג גם צמצום א
(17:10) קושיה: אם נוהג גם צמצום א’ הרי בי”ע חלל פנוי, מקבל בע”מ לקבל, כיצד יש שם כלים דקדושה?
(47:37) הסבר:  שבירה 
(53:20) הסבר:  מה ההבדל  בין למטה מנקודה דעולם הזה שרוצים לקבל לבין למטה מנקודים שרוצים לקבל
(54:54) הסבר: מדוע נקודות מתחת לפרסה רצו לקבל בע”מ לקבל
(57:15) הסבר: מדוע בא”ק מדברים ע”ב ס”ג מ”ה ב”ן אבל אין מדברים על גלגלתא
(1:02:12) דף צ טור א  “והענין כי כבר”
(1:04:54) דף צ טור א “אמנם גם מפרצוף”
(1:06:45) דף צ טור ב למטה “לפיכך אנו מבחינים”
(1:09:00) הסבר: 
(1:17:12) דף צ טור ב למטה “וכבר נתבאר לעיל”
(1:20:20) דף צ טור ב למטה “ובזה תבין שאח”פ”
(1:21:18) דף צ טור ב למטה “באופן אשר בפרצוף
(1:22:17) דף צא טור א “ועד”ז האח”פ דראש”
(1:22:45) הסבר:
 

132

(00:00) הסבר:
(01:20) דף פח טור ב “והמשכיל יבין וידמה”
(04:00) דף פח טור ב “והנה אחר שצמצם”
(05:20) דף פח טור ב “ושאיב מעילא ויהיב”
(06:38) דף פט טור ב למעלה “בזהר דאית חד”
(07:07) דף פט טור ג “להיות בו ה’ “
(08:50) הסבר:
(09:20) דף פט טור ג “וזה אמרו, דאית”
(10:30) הסבר: מהו הפסק פרסה בין מאציל ונאצל
(12:30) דף פט טור ג “אינם יכולים לפעול”
(14:43) דף פט טור ג “ובזה תבין שמהתעלות”
(20:00) הסבר: 
(25:00) הסבר: הגוף נושא הסיום שיש בראש הנקרא נה”י
(27:05) דף פט טור ג “לבחי’ הסיום של”
(28:00) דף פט טור ג “והנה משום זה”
(33:18) דף פט טור ג “ובזה תבין שמהתעלות”
(33:46) הסבר: נה”י דראש – נה”י דהסתכלות א’
(37:00) דף פט טור ב למעלה “בזהר דאית חד”
(38:20) דף צ טור ג “וזה אמרו, הכתר”
(40:34) הסבר:  מה ההבדל שז”א יוצא מפה דפרצוף גלגלתא – לבין שיוצא מפה דאמא
(43:20) דף צ טור ב למעלה “נמצא שהם ב'”
(54:20) דף צא טור ג “וגם תדע דאע”פ”
(1:01:10) דף צא טור ג “אשר ב’ כוללים”
(1:02:05) הסבר: איך יצא פרצוף א”ק מגלגלתא
(1:07:00) דף צא טור ג “ונתבאר לעיל בפמ”ס”
(1:15:10) 
(1:18:15) דף צב טור ג “כדאמרן, כי מתוך”
(1:19:52) הסבר:
 

133

(00:00) דף צא טור א “מדרגה ומדרגה ‘שבגעסמ״ב”
(01:34) הסבר:
(05:30) הסבר:
(16:25) דף צא טור ב “אות ו’ המתבאר”
(19:30) דף צא טור ב “באופן שב׳ הבחי׳ “
(29:58) דף צא טור א “וזה אמרו ונמצא”
(46:38) דף צא טור ב “ולפיכך אמרו, עדיין”
(49:27) דף  פט טור ב למטה “והנך מוצא מיעוט”
 

134

(00:00) הסבר:
(06:20) דף צב טור ג “ובהאמור תבין, אשר “
(12:20) דף צ  טור ג “ותבין ותשכיל בזה”
(21:18) דף צב טור ג “ובהאמור תבין, אשר “
(27:30) הסבר: מדוע ארוך נקרא חכמה
(30:45) הסבר: איך יודעים ש-חמרא – חמור או יין?
(34:37) 
(36:10) הסבר: צמצם אור למעלה כך שיוכל אצילות לקבל אור שלו
(39:35) דף פח טור ב  “וכבר נתבאר לעיל”
(44:45) הסבר: כלים דהשפעה וכלים דקבלה בעבודת ה’ 
(47:00) הסבר: מה ההבדל בבינה לפני ואחרי הצמצום
(50:30) דף צ טור ג “וזה אמרו שע”י “
(53:40) דף צ טור ג “נמצא שהם ב’ “
(55:56) דף פח  טור ב “והנה אחר שצמצם”
(1:00:10) דף צב טור ג “אל השרשים הפנימים”
(1:03:09) דף צב טור ב למעלה “שם, נזדווגו שם”
(1:04:50) דף צב טור ג “ע”ב שבגלגלתא דא”ק”
(1:12:40) דף צב טור ג “ובוקע ויורד דרך”
(1:21:34) דף צב טור ג “אמנם האור הראשון”
(1:29:20) דף צג טור ג “איננו ניכר אבל”
 

135

(00:00) הסבר
(15:15) דף צד טור ב “תיקון זה, וזה” 
(17:57) דף צד טור ב “אתגלייא כלל, כי”
(25:15) דף צד טור ב “דנקודים מטבור ולמטה”
(31:25) הסבר: יש בחינת בחירה ויש מקום שאין בחירה
(48:32) דף צד טור ב “אמנם כבר נתבאר”
(51:00) הסבר: כלל הפרצופים שלמטה מטבור דא”ק נכללים מלמעלה מטבור גם כן
(55:35) הסבר: הרב מדבר רק מבינה וזו”ן בכל מדריגה מעליהם מדבר רק ברמז
(1:03:37) הסבר: מפה ולמעלה אין השגה אז איך מדברים על ראש
(1:21:30) הסבר: הפרצופים שמתחת לטבור מקבלים מבחינה שכנגדם מלמעלה מטבור 
(1:23:05) הסבר: פרצופים למטה מטבור נכללים מפרצופים שלמעלה אבל איך אנו יכולים לומר שפרצופים שלמעלה מטבור נכללו מלמטה מטבור?
(1:28:00) לז”ן יש רק גלגלתא ועיניים ואח”פ מקבלים מעליון מאמא ואמא מעליון שלה
 

136

(00:00) 
(00:36) דף צו טור ב למעלה “רק בשיבולת הזקן”
(01:28)  דף צו טור ג “רק בשבולת הזקן”
(04:58) הסבר: כאן שבולת הזקן  היא שבולת דע”ב (לא כמו בתע”ס)
(11:09) דף צה טור ב למעלה “והנה יוד נקודות”
(12:04) דף צו טור ג “רק בשבולת הזקן”
(15:46) דף צו טור ב למעלה “אבל ז’ נקודות”
(16:48) דף צו טור ג “אבל ז’ נקודות”
(22:10) תע”ס דף שצא למעלה “ב) והנה עד”ז שבפנימיותו”
(24:30)  דף צו טור ג “למטה מטבור, אמנם,”
(26:30) דף צו טור ג “ולפי”ז תבין, אשר”
(28:09) תע”ס דף שצב למעלה “ענפיו כנזכר, כי”
(30:40) הסבר: שבולת הזקן
(36:43) הסבר: הבדל בין ג”ר דנקודים וז”ת דנקודים 
(37:09) דף צו טור ג “כי אור אזן”
(39:25) הסבר:
(47:40) דף צו טור  ג “ירד לבחי’ טבור”
(49:00) הסבר:
(52:30) דף צז טור ג “שלמטה משבולת, כי”
(1:02:00) דף צו טור א “ובזה תבין “
(1:09:26) הסבר: בפנים מאירות דף צז יש הסבר שונה מ-תע”ס 
(1:09:50)  הסבר:
(1:12:54)  דף צז טור ג “מסתיים תמיד למעלה”
(1:13:15) דף צג טור ג “ודע אשר מלכות”
(1:14:36) הסבר:
(1:21:15) דף צח טור ג “והנה או״א אם”
(1:26:24) הסבר: הבדל הויה דס”ג והויה דע”ב
 

137

(00:00) דף לא  טור א “אמנם יש בינהם”
(01:54) הסבר: ריבוע, שכיבה ישיבה עמידה, עושר וכבוד
(08:03) הסבר: עיגול 
(13:47)  דף צז טור א “שבשביה״כ. וז״ל, אמנם”
(17:12) הסבר: התפשטות א’ והתפשטות ב’
(18:05) דף צז טור א “המכונה ישסו״ת, שמקומו”
(18:43) דף צז טור א “ג״כ שם אשר”
(19:13) הסבר: יש לנו שני שורשים מצמצום א’ ומצמצום ב’
(27:49) דף צז טור ב למטה “אות י״ב ועתה”
(32:38) דף צח טור א “ונמצא לפי הכלל הנזכר”
(33:25) הסבר: מהו הטבור המדובר כאן
(39:35) הסבר:  עולם נקרא הסתר – איך להיטיב לנבראיו נקרא עולם?
(50:24) הסבר: מה ה’ שואל מעמך כי אם לירא אותו – לא יותר
(53:00) הסבר: לשמה נקרא יראת שמים 
(56:10) הסבר: מהו לשמה וכיצד עוברים ללשמה – נס של יציאת מצרים
(58:35) הסבר: מי שעבודת ה’ שלו בנויה על שלא לשמה – לא מרגיש התנגדות הגוף
(59:45) הסבר:  כיצד מלכות שלא רוצה לקבל – פתאום עושה פה לקבל?
(1:02:00) הסבר: באור אין השתנות אז מדוע זה גלגלתא וזה ע”ב
(1:08:03) הסבר: איך אפשר לאמר שבע”ב יש חידוש כלים ממה שיש בגלגלתא
(1:09:00) הסבר: ברוחניות כל חידוש צורה זה בחינה חדשה – מה היא מקבלת
(1:12:25) הסבר: מלכות המזדווגת – הבחינה שבעליון מלכות דתוך נעשית למלכות דראש בעליון
(1:19:25) הסבר: מדוע מוכרח להיות הזדככות המסך לאצילות פרצוף חדש?
(1:21:00) הסבר: בעולם האצילות יכול לצאת פרצוף חדש בלי הזדככות מסך העליון
(1:25:55) הסבר: מדוע באצילות מסתלקת מדרגה קודמת
(1:26:20) הסבר: אין בכוחו של אדם להחזיק ההארות שמקבל בזמן המעשה – בזמן בית המקדש היה אפשר (למרות שהיו גם שם ירידות)
(1:29:35) הסבר:  הסתכלות ב
 

138

(00:00) הסבר:
(01:45)  
(06:02) 
(08:00) הסבר: מתי נעשים כלים?  – הכר כלים
(09:30) הסבר: שרשי כלים, כלים , הכר כלים
(10:15) הסבר: פירוש ענין הכר כלים
(11:05) הסבר: פירוש מעורב 
(12:21) הסבר: העליון נהנה מתי שהתחתון יכול לקבל
(13:48) הסבר: הגמרא: מי שאומר רכילות בשבת הוא מעיד על מעשה בראשית
(14:40) הסבר: יש דין עדות מוכרח להיות לפי ראיה ולא שמיעה
(18:32) הסבר: בזמן שאדם רוצה לדעת האם הוא נמצא בשלמות המדריגה – אם הוא יכול להרגיש הטוב ועונג
(19:23) הסבר: מדוע ע”ב מלביש מפה ולמטה ולא מפה ולמעלה
(20:20) הסבר: שום דבר לא יכול להגביה עצמו למעלה מהמקור שלו
(23:47) הסבר: מלכות דראש (פה), מלכות דמלכות (טבור וסוף)
(24:59) הסבר: מה יש במלכויות – גלגלתא ע”ב ס”ג
(27:22) דף  צט טור א  “שזה הע״ב שה״ס”
(28:20) הסבר: 
(39:00) הסבר: מדוע מדור הקבע של הקליפות בחזה דיצירה
(41:20) הסבר: ההבדל בין הקדושה לקליפה 
(43:25)  דף צט טור א “סיום הנמשכים מסוד”
(46:38) דף צט טור א “עד נקודה דבח”ג”
(49:45) דף צט טור א “והנה גם בזה”
(52:55) דף צט טור א “והכלי הזו, שעליה”
(1:03:10) הסבר: אסור לדבר בענייני עבודה אל אנשים שאינם בעלי עבודה
(1:06:30) דף צט טור ב למטה “והתוך, שה”ס רישא”
(1:10:49) הסבר: השם ס”ג , טבור הכללי מכונה – נקודה דעולם הבא
(1:16:47) הסבר: על מה היה צמצום
(1:25:05) דף צט טור ב למטה “וז”ס ירידת הס”ג”
(1:26:40) דף צט טור ב למטה “אות יד ובכדי”
(1:28:19) דף ק טור א “וכבר ידעת, שכל”
 

139

(00:15) הסבר: 
(01:23) הסבר: כל מה שמדברים זה מפרצוף הפנימי
(05:40) הסבר: מאין יצא לנו פרצוף ע”ב
(07:00) הסבר: התחתון תולדה ממלכות דגוף דעליון – לא ממלכות דראש דעליון
(13:10) הסבר: טעמי תורה – סתרי תורה
(18:06) הסבר: לימוד תורה 
(21:00) הסבר: לימוד תורה צריך להביא הרגשת הסתר – וממנו בא הגילוי
(21:50) הסבר: ההסתר הוא הרגשת אור מקיף
(22:35) הסבר: דקדוקי החיצוניות הם כלי שצריך להמשיך עליו את האור
(23:15) הסבר: יש אנשים שבגלל שורש נשמתם יש להם דחף פנימי ללמוד סתרי תורה
(24:37) הסבר: מדוע אין לכל הכלל תשוקה לנסתר –  לא כל אחד ואחד מסוגל למסך
(25:15) הסבר: להשפיע בין אדם לחברו היא הדרך העולה לבית ה’
(26:15) הסבר: מהי האמת ללומד התורה
(30:10) הסבר: שלא לשמה הוא סם המות – מתי?
(31:45) הסבר: הרמב”ם – מה נעשה לנערים שהזקינו
(33:55) הסבר: לימוד בכפיה (ללא הרגשת הכרה) פועל?
(36:20) הסבר: כלל הנבראים – כל אחד עושה משהו אף על פי שלא מרגיש
(38:35) הסבר: כלל ישראל הכול אחד
(38:50) הסבר: השלא לשמה, שרוצה להדבק בה’ אבל לא יכול גורם שתבוא לשמה
(40:40) הסבר: לשם שמים – יש הרבה פירושים לפי הרגשה
(41:14) הסבר: מדוע בא לאדם שצריך ללמוד קבלה
(43:33) הסבר: הדחף בא ממקום של שורש נשמתו – וגם יכול לקבל דחף מהחברה  
(46:55) הסבר: אור הזכר ואור הנקבה
(58:20) הסבר: שני מיני חלל פנוי
(1:02:52)  בית שער הכוונות
(1:03:40) הסבר: טרם נוצר חלל  פנוי ריק מכל וכל עוד לא היה
(1:04:10) הסבר: ראש דע”ב ראש דס”ג
(1:07:35) הסבר: אם מלכות הצטמצמה ולא מקבלת אור אין לה יותר מתשע ספירות?
(1:08:48) דף קא טור א  “והנה לפי”ז נמצא”
(1:09:54) דף קא טור א “בשבולת מתחת הפה”
(1:10:40) הסבר: חידוש – אח”פ דעליון מונחים בגו”ע דתחתון זה רק מבחינת האורות 
(1:12:05) הסבר: אורות ב – שכיבה, ישיבה, עמידה
(1:18:02) הסבר: אח”פ לא יכולים לקבל חכמה ולכן מתפקדים כסוף
(1:20:00) הסבר: מה זה אמצעי בין ראש לגוף (כלול גם מראש וגם מגוף)
(1:22:29) דף קא טור א “וע״כ צריכים אנו”
(1:27:20) דף קא טור א “אמנם יש פעולות”
(1:30:54) דף קא טור ב למטה “ובזה תבין דברי”
 

140

(00:00) הסבר: מה יותר גבוה אח”פ דכתר או גו”ע דאבא ואמא?
(02:53) דף קב טור ב למטה “ובזה תבין ג’ “
(04:40) דף קב טור ב למטה “אור דישסו״ת שיצא”
(04:50) הסבר: 
(07:40) דף קב טור ג “והנה נתבאר בפמ׳׳א”
(09:00) דף סט טור ג “והנה כל נקודה”
(10:18) הסבר: סקירה מקיפה מא”ק עד השבירה 
(36:45) הסבר: ירידת ה’ תתאה מראש
(37:56) הסבר: עליות וירידות במקום
(43:30) הסבר: משל אדם לא רוצה לאכול כי לא יכול לכוון לשם שמים
(46:45) הסבר: אם ניתן לנו גוף שבלי לקבל חיים הוא לא יכול לעבוד – איך אפשר לחייבו להשפיע ולסבול יסורים?
(47:50) הסבר: משל שהעבודה היא השכר – הרבי מלובביץ והמזוודה
(55:40) הסבר: שכינתא בעפרא, מהי נשמה
(1:03:10) הסבר: צריך תפילה בכדי שנרגיש שאנו נמצאים בעפר  – שהלימוד יאיר לנו את האמת מה דורשים מאיתנו ומה אנו צריכים לעשות.
(1:05:50) הסבר: יש לנו ג אורות – קטנות גדלות ולצורך הכלים
(1:06:23) דף קב טור ג “וזה אמרו, שבנקודים”
(1:08:33) דף קג טור א “חג״ת נה״י. והענין”
(1:10:58) הסבר: שורש הא’- צמצום א’, שורש ה ב’- צמצום ב’, שורש ה ג’
(1:14:32) דף קג טור א “אות יט”
(1:15:00) דף צז טור ג “כי הכתר לקח”
(1:18:41) דף צז טור ג “ודע אשר מלכות”
(1:20:05) דף צח טור ג “ובזה תבין היטב”
(1:21:07) הסבר:
(1:22:08) דף קג טור א “דע״כ מוציאה גם”
(1:26:46) דף קג טור א “אות יט”
(1:29:25) דף קג טור ב למטה “וסוף כשלימות, אמנם”
(1:29:35) הסבר: 
 

141

(00:00) הסבר:
(01:30) הסבר: קושיה – הרב אומר שיצאו שבע מלכים ולאחר מכן יצא הדר – יש דילוג
(08:36)  דף קטו טור ג “והנה נתבאר, שברצונינו”
(16:03) דף קיא טור ב  “והענין, כי הנה”
(17:56) הסבר: 
(19:43) דף קיג טור ב למעלה “והבן ותראה, איך”
(21:00) דף קיז טור ג “והבן ותראה איך”
(21:55) דף קיז טור ג “ופירוש, דמתוך שנתחבר”
(23:00) דף קיז טור ג “וזה אמרו, שנתרבה”
(25:22) דף קיח טור ג  “שמתוך שהאח׳׳פ קבלו”
(26:48) דף קיז טור ג “ט״ו, אשר תחילת”
(28:00) דף קיז טור ג “וז”ל, שנתרבה אור”
(28:46) הסבר: צמצום לצורך אצילות (גו”ע) ופרסא לצורך בריאה (אח”פ)
(33:52) דף קיז טור ג “ולפיכך מכונה הגוף”
(34:52) דף קיח טור ג “בריאה, ועד׳׳ז בבחי “
(36:12) דף קיח טור ג “אמנם במקום אורות”
(37:45) דף קיח טור ג “והנך מוצא שכל”
(38:44) הסבר: גו”ע דתחתון  עומדים במקום דאח”פ דעליון
(40:55) הסבר: 
(46:05) 
(49:17) דף קיז טור ג “פירוש דמתוך שנתחבר”
(52:20) הסבר: מה החידוש כאן שאצילות נקרא ראש  – הבדל בין פרסה לצמצום
(1:02:40) דף  קיז טור ג “וז”ל, שנתרבה אור גדול”
(1:05:00) דף קיח טור ג “שמטבור ולמעלה, הנה”
(1:09:00) דף קיח טור ג “בחי’ אחת של חג״ת”
(1:11:00) דף קיח טור ג “אמנם במקום אורות”
(1:14:24) הסבר: עבודת ה’ – כל מדרגה קבלה חדשה 
(1:19:45) הסבר: העבודה שלנו שהקבלה תהיה בע”מ להשפיע 
(1:20:30) דף צ טור ב למעלה “נמצא שהם ב׳”
(1:24:16) דף קיז טור ג “והבן ותראה איך”
(1:25:00)
(1:29:50) דף קיט טור ג “וזה אמרו אשר”
 

143

(00:22) הסבר: להסתפק במועט – שמחה
(04:04) הסבר: שמחה – צריך למעלה מהדעת
(04:35) הסבר: לפום צערה אגרא
(07:40)  דף קכד טור ב למטה “בפמ״ס בענף ג׳”
(09:00) הסבר: על איזו בחינה היה צמצום א’ ?
(14:14) דף קכד טור ב למטה “והדע ג״כ שהבחן”
(14:30) הסבר: כל ראש נקרא אינסוף
(21:30) הסבר: פנימיות וחיצוניות
(24:45) דף קכד טור א “אות ה”
(26:20) הסבר: על איזו בחינה היה הצמצום?

(44:00)  דף קכד טור ב למטה “ותדע ג״כ שהבחן”
(46:43) דף קכה טור א “ונתבאר שם, דענין”
(50:10) דף קכה טור א “ובכל גוף יש”
(51:45) דף קכה טור א “ולפיכך גם ג״ר”
(56:12) דף קכה טור א “ובזה תבין דברי”
(56:16) דף קכה טור ב  למטה “ותבין דבריהם ז”ל”
(56:34) הסבר:  בתע”ס קמץ 
(59:23) דף קכה טור ב למטה “וז”ס ב׳ הנקודות”
(1:02:07) הסבר:
(1:03:00) דף  קכד טור ב למטה “כבר מזוככים מהעוביות”
(1:03:30) הסבר: דין 
(1:08:12) דף  קכד טור ב למטה “בפמ״ס בענף ג׳ “
(1:10:30) הסבר: נהירו דקיק המאפשר תענוג הנחוץ לחיים בלי כל כוונה
(1:11:45) הסבר: רוחניות רואים רק בשיעור שיוצא מאהבה עצמית
(1:12:25) הסבר: כיצד האדם עושה בחירה לקבל רק בעל מנת להשפיע
(1:19:24) הסבר: התחלת הבחירה – להתפלל שיחליפו לו כלים מקבלה להשפעה
(1:20:50) הסבר: כשרואה מה יש לקבל בעסק תורה ומצוות – אז יש בחירה
(1:21:25) הסבר: יש צמצום ויש מסך – כשמקבל על עצמו צמצום הוא רואה ועושה מסך
(1:24:05) הסבר: עבודת האדם מביאה להרגשה שאהבה עצמית היא רע לו
(1:26:45) הסבר: כיצד אדם מצמצם עצמו – להאמין שיש שכר בהשפעה ולהאמין שיש רע באהבה עצמית
 

144

(00:10) דף קכה טור  ב למטה “וז”ס ב׳ הנקודות”
(03:50) דף קכו טור א “חשבון, ומתוך שנתחברו”
(05:28) דף קכו טור א “והנה נתבאר היטב”
(08:02) דף קכו טור א “מדרגה, שנק’ כתר
(08:58) דף קכו טור א “התחתון, ועש”ה. ותבין”
(12:20) דף קכו טור ב למטה “התחתון, כמ״ש שם”
(14:26) דף קכז טור א “לה ע״כ. והיינו”
(18:00) דף קכז טור א “ובזה תבין דברי”
(18:40) דף קכז טור א “וזה אמרם ותחת”
(20:05) הסבר: הקמץ העיקרי ישסו”ת
(21:05) דף קכז “אות ח׳ ובזה”
(22:30) דף קכז טור א “וזה אמרו, שהז״ת”
(22:50) סיפורים על הדפסת הספר: הרב”ש הדפיס את הספר וכשחסרים כמה אותיות לגמור דף בעל הסולם הוסיף אותיות
(26:00) בעל הסולם נסע ללונדון לאחר חתונת הרב”ש
(26:43) הסבר: מלכות במקומה נקראת חשבון, מלכות שעלתה לבינה נקראת מחשבה
(28:50) הסבר: מי גרם למלכות שתעשה חשבון לא לקבל?
(33:54) דף קכז טור א   “ואלה הם דברי התיקונים”
(35:28) דף קכז טור ב למטה “ס”ג הפנימי מתחיל”
(38:47) דף קכז טור ב למטה “נמצא בהכרח אשר”
(42:06) הסבר: השלים עבודתו, צדקה, שלוש סיבות לעסק בתורה ומצות, מחפשי סיגופים רוצים עולם הבא – מי שגם לא רוצה עולם הבא אז חייבים לתת לו דביקות.
(45:53) הסבר: העוסקים בתורה מתכוונים לשלושה סוגי שכר
(51:16) תע”ס חלק ו אות כז 
(52:45) דף קכז טור א “אות ח’ ובזה”
(54:18)  דף קכז טור ב למטה “בפנימיות התחתון, וצריך”
(57:43)  דף קכז טור ב למטה “וכבר נתבאר לעיל בענף”
(1:01:38) דף קכח  טור א “ותדע שזהו השורש”
(1:14:31) דף קכח  טור א “אמנם אח”פ דע”ב”
(1:26:55) דף קכט טור א “וםוד שבולת הזקן”
 

145

(00:00) הסבר:  בכדי שיהיו להם כלים שיוכלו לקבל השפע היה צמצום ב’ 
(08:10) דף קלד טור ב למטה “וזה אמרו, ואז”
(08:20) הסבר: התחתון השיג ע”י צמצום ב הכלים דעליון
(09:58) דף קלד טור א “אות ד’ וז״ש”
(12:30) דף קלד טור א “שהרחבנו ביאורו בענף”
(17:08) הסבר
(17:46) דף קלד טור א “הז״א, שזהו כל”
(18:08) הסבר: 
(21:25)  דף קלד טור ב למטה “וז”ש שם, ואז”
(24:25) דף קלה טור א “וזהו שמבחין בין”
(25:23) דף קלה טור א “ולפיכך מדייק ואומר”
(30:20) הסבר:  ההבדל בין מה שמוסבר כאן למה שהוסבר בתע”ס 
(39:25) הסבר: מתי אדם יכול להשפיע? כשאין לו הנאה מהדברים שמוותר עליהם.
(41:50) דף קכא טור ב למעלה “והנה כאשר נתפשטו”
(45:36) דף קכב טור ג “וז”ש בתיקונים דשוי”
(49:11) דף קכב טור ג “וזהו ג”כ שמבחין”
(50:20) הסבר: איפה הפרסה,  בין מי היא מחלקת
(51:35) דף קכב טור ג “וזהו ג”כ שמבחין”
(54:14) הסבר: ראש העיקרי קמץ למעלה מפרסה, פתח למטה מפרסה
(55:50) דף קכב טור ג “נבחן לזוג פנימי”
(58:27) הסבר: 
 

147

(00:07) הסבר: זיווג פנימי שלא מוריד כלום מפרסה ולמטה. זיווג חיצוני 
(05:05) הסבר: עניין שבירה
(06:45) דף קלז טור א “עד מקום נקבי”
(07:12) הסבר: 
(08:37) דף קלז טור א “ומכח דברים האלה”
(10:55) הסבר: מה רוצים להסביר כאן ומה צריך להבין כאן
(22:52) דף קלח טור א “וכדי שתבין הדברים”
(28:05) הסבר: 
(29:25) חוזר, דף קלח טור א “ידעת, שעצמות”
(30:50) דף קלח טור א ” ועד”ז תבין ג”כ “
(31:50) הסבר:
(41:30) הסבר: מזכה את הרבים
(43:00) הסבר: אדם צריך לעבוד על נקודה אחת – מה אני יכול לעשות לשני שיהנה
(44:50) הסבר:  יש צלחת עם אוכל, כל אחד אומר אתה תאכל יש לכולם, אומר אני רוצה אין לאף אחד.
(46:00) דף קלח טור א “ובהאמור יתבאר לך”
(47:10) דף קלח טור א “חלוקה ב’ “
(48:12) הסבר: תיקון קווים בכתר, באו”א מבחינת התכללות
(50:18) חוזר, דף קלח טור א “חלוקה ב’ “
(53:09) הסבר:  בגלגלתא ועינים, ראש הפנימי, יש תיקון קוים במקצת
(59:35) הסבר: הארת כלים – משל הגוף חי יש סיכוי שיוכל להחלים
(1:03:30) הסבר: הארת כלים עניין שונה מהארת האוזן
(1:04:45) הסבר: הארת חכמה
(1:05:12) דף  קלט טור א “והנה נתבאר לך”
(1:05:45) הסבר: 
(1:06:25) חוזר, דף  קלט טור א “והנה נתבאר לך”
(1:06:46) הסבר: ההבדל בהלבשת תחתון לעליון בין צמצום א’ לבין צמצום ב’
(1:15:25) חוזר, דף  קלט טור א “והנה נתבאר לך”
(1:17:40) הסבר: 
(1:21:13) דף קלט טור א “גם ידעת אשר”
(1:22:50) הסבר: בבי”ע – השורש לאורות נה”י דא”ק הפנימי והשורש לכלים  כלים דב”ן
(1:24:43) דף קלט טור א “והנה לפי”ז יש”
(1:25:40) דף קכז טור ב למעלה “אבל שם בז”א”
(1:27:27) הסבר: הבדל בין רובץ לעומד
(1:27:58) דף קלט טור א “ותבין דבריהם ז”ל “
 

89

(00:12) הסבר: כלים נקראים כיסויים המאפשרים לקבל, השבירה
(03:37) הסבר: איך אומרים המדרגה העליונה אנחנו משיגים והתחתונה לא?
(10:38) הסבר: באצילות אנו מדברים רק מראשים, בגופים כל אחד נהנה מהשני
(15:53) הסבר: מדוע הכלים נקראים נקבות בעולם ניקודים?
(24:25) דף צה טור ב “ונמצינו למדים מכל”
(26:32) הסבר: מאיזה מקום התחיל הזיווג על ה’ תתאה בעיניים בצמצום ב?
(41:28) דף צו טור א “אמנם ביחס הקודם ונמשך”
(43:45) דף צו טור א “אות י’ ועתה”
(54:12) הסבר: מדברים רק ממדרגה שלימה והנשמות משיגות רק בזו”ן במדריגה
(55:35) הסבר: אדם הראשון השיג מבינה דאצילות ולמטה 
(58:17) הסבר: כל אדם צריך לעלות לדרגתו לא לדרגה של השני, אבל האם אסור לו להשיג יותר?
(1:00:22) הסבר: מהו כלי? – השגה בפועל
(1:05:14) הסבר: מדוע אין העלאת מ”ן שמוציאה מצמצום ב לצמצום א?
(1:08:20) הסבר: מדוע לא כל אחד רוצה מה’ מליון $ משכורת לחודש מדוע חלק מסתפקים בפחות?
(1:10:40) הסבר: השבירה וחטא עץ הדעת מיועדים להקטין השפע עד שנוכל לוותר עליו ולקבלו רק לשם שמים
(1:12:00) הסבר: מהו צדיק? מי שיכול להתגבר על יצר רע גדול
(1:12:50) הסבר: צדיק מצמצמים לו התענוג עד שבא להסתר שמרגיש חיסרון לרוחניות
(1:14:09) דף צו טור א “והנה כבר ידעת”
(1:18:40) הסבר: כל פרצוף מלביש רק על נה”י דעליון
(1:19:00) דף צו טור א “פרצוף ב”ן, אשר”
(1:21:55) הסבר: קושיה מדוע אבא ואמא נקראים י’ דהויה?
(1:22:33) דף צו טור א “ובזה תבין מה”
(1:24:49) דף צו טור ב “ובזה תבין, מ”ש”
(1:27:32) הסבר: 
 

100

(00:04)  הסבר:
(05:37) דף צג טור ג “לפי שהוא עומד”
(06:09) הסבר:
(07:17)  דף צג טור ג “צריך להלביש האח”פ”
(11:26) דף צד טור ג “והוא משום שליטת”
(13:00) דף צג טור ב למעלה “וכן אותו אור”
(14:20) דף צד טור ג “שיורד דרך הפרסה”
(18:10) דף פט טור ב למעלה “ואמנם אמת הוא”
(19:10)  דף צד טור ג “עש”ה והוא משום”
(19:50) דף צד טור ג “וע”ז תבין, שהא”ס”
(21:09) הסבר
(24:30) דף צג טור ב למעלה “וכן אותו אור”
(24:45) דף צד טור ג “שיורד דרך הפרסה”
(29:24) דף צד טור ג “נעשית לשורש הכלים” 
(31:27) דף צד טור ג “וע”ז תבין, שהא”ס”
(34:35) דף צה טור ג “ולפיכך בעשר הספירות”
(37:05) הסבר
(46:00) הסבר:  שני דברים: צמצום ופרסה שני אורות: צמצום ובטול הצמצום ואור ג
(47:20) דף צה טור ב למעלה “ועוד יש אור ג’ “
(48:40) דף צה טור ג “ועוד יש אור ג’ “
(51:15) הסבר: יש לנו ג’ אבחנות אף על פי שיש לנו רק ב’ אורות
(53:16) הסבר: ע”ס דראש דתוך וסוף  והאורות שמאירים בהם
(58:18) דף צה טור ג “לצורך עשיית הכלים”
(59:30) הסבר: אילו אורות האירו בכלים דאח”פ
(1:02:30) דף צה טור ג “וא”כ מוכרח היא”
(1:04:15) הסבר:
 

105

(00:00) הקדמה
(02:10) דף  ק טור א “וירא אלקים”
(17:48) דף  ק טור א “וע”כ נק'”
(18:38)  דף צב טור א “שהוא שמשום”
(28:55) דף ק טור א “וז”ס ויבדל”
(32:10) דף ק טור ב “וז”ס ויהי ערב”
(35:10) דף ק טור ב “ובזה תבין”
(37:00) עבודת ה’- כמות ואיכות
(46:25) הקדמה לאות טו פנים מסבירות
(50:38) דף קא טור א “לראש דגלגלתא”
(53:09) הסבר
 

172

(00:05) דף קא טור ג “שהם הנקודים, עש״ה “
(00:25) דף קא וטור ג “ונמצינו למדים שיש”
(02:33) דף קא טור ג “ולפיכך יצאו האורות”
(03:35) הסבר: 
(13:43) דף קב טור א “אמנם ב”ן החיצון”
(15:40) הסבר: 
(21:45) דף קב טור א “ובזה תבין מ”ש “
(22:15) הסבר: 
(28:05) דף קב טור א “שטבור דפרצוף הפנימי”
(29:10) הסבר: 
(30:10) חוזר,  דף קב טור א “שטבור דפרצוף הפנימי”
(30:55) חוזר, דף קב טור א “ובזה תבין מ”ש “
(31:10) הסבר: מדוע כל זמן שאין לז”א מוחין דחיה לא יכול להוליד
(35:50) הסבר: ההבדל בין או”א לישסו”ת באצילות
(44:16) הסבר: סיכום 
(49:05) הסבר: חזרה 
(52:40) דף קב טור א “והבן. ובזה תבין מ”ש “
(53:18) דף קב טור א “אמנם מתוך שב”ן”
(55:40) הסבר:
(56:17) דף קב טור א “והענין דכבר ביארנו”
(58:00) חוזר, דף קב טור א “אות י”ז ולכאורה”
(1:00:57)  דף קב טור א “עד הטבור, יש”
(1:02:13) הסבר: 
(1:04:44) דף קב טור א “והענין דכבר ביארנו”
(1:08:18) הסבר:
(1:16:03) דף קב טור ב למטה “וכבר ידעת אשר”
(1:16:36) דף קב טור ב למטה “ובזה תבין ג’ “
(1:16:43) הסבר: אחורים דכתר, אחורים דאו”א
(1:21:00) סוף
 

174

(00:10) דף קב טור ב למטה “בלבד, עש״ה, אשר”
(01:46) הסבר: פנים ואחורים, כלים דפנים וכלים דאחורים, 
(08:07) הסבר: מה זה שאין לו ראש, חסר נה”י
(09:54) דף קג טור ב למטה “כניסת האור דמוחין”
(11:16) הסבר:  
(17:26) דף קג טור ג “והטעם הוא, להיותם”
(18:31) דף קג טור ג “דאחורים, להיותם חסרי”
(19:15) הסבר:
(20:30) חוזר, דף קג טור ג “דאחורים, להיותם חסרי”
(25:31) דף קג טור ג “וזה שאומר הרב”
(31:21) חוזר, דף קג טור ג “שבים גם הם לבחי’ “
(32:27) הסבר:
(34:36) דף קד טור א “והנה נתבאר, שמצד”
(35:36) דף קד טור א “ואחורי חג״ת נה״י “
(39:47) דף קד טור א “ועתה מצאנו ביאור”
(40:38) חוזר,  דף קד טור א “ועתה מצאנו ביאור”
(52:45)  
(56:06) הסבר: 
(57:32) דף  קד טור ב למטה “ובזה תבין מ”ש “
(1:01:26) הסבר: מטרם שיש לבינה חכמה אין בינה רק אבא ואמא, צרי פתח
(1:03:23) הסבר: פנימי חיצוני
(1:06:43) דף קד טור ב למטה “אח״כ, שהגיע בהם”
(1:10:39) דף פח טור ב “ונחזור לענין, לבאר”
(1:11:00) הסבר: התחתונים יכולים לקבל האור רק בעשרה כלים וזה עושים בנקודים
(1:12:20) הסבר: משל התאבון לסעודה, רצון להשפיע גדול יותר
(1:13:23) הסבר: האם יש בנקודים רצון להשפיע גדול יותר מבא”ק?
(1:15:56) הסבר: דוגמא – אדם הראשון – רצה להשתמש בכלים שלא ניתנו לו
(1:19:21) הסבר: מכלי אחד נעשו עשרה כלים
(1:23:10) הסבר: מטרת השבירה – התכללות כלי השפעה בכלי קבלה
(1:24:18) חוזר, דף פח טור ב “האורות האלה”
 

98

(00:14) הסבר: חג”ת, נה”י, ראש, צמצום א, צמצום ב
(03:20) דף קג טור ב למטה “ובהאמור תבין ג”כ “
(04:40) דף קג טור ב למטה “החיות, שה”ס האור”
(05:30) דף קג טור ג “א’, לפיכך נבחן,”
(07:05) דף קג טור ג “וזה שאומר הרב”
(08:30) הסבר: התחתון נולד עם כל הכלים: חב”ד חג”ת נה”י (מצמצום א’) אבל האור בא מצמצום ב’. כלים חיצוני תיכון פנימי ואורותיהם.
(17:12) דף  קג טור ג “וזה שאומר הרב”
(18:10) דף  קג טור ג “ומאחר שיש בבחי'”
(22:00) הסבר:
(23:20) דף קג טור ג “וכבר ידעת סדר”
(24:24) הסבר:
(26:20) דף קד טור א “ולפיכך בהגיע אליהם”
(28:10) הסבר:
(30:23) דף קד טור א “והנה נתבאר, שמצד”
(31:05) דף קד טור א “אלא מסוד זווג”
(32:00) הסבר: למעלה מטבור למטה מטבור  כוח זכר כוח נקבה 
(38:55) הסבר: מהי נקבה? – אור זכר אור נקבה
(45:15) הסבר: כל מדריגה מתחלקת למעלה ולמטה מטבור – וגם היחס מה מקבלים מא”ק הפנימי.
(56:30) הסבר: עבודת ה’ – מה צריך לתת – ומה עושים כשהלב לא רוצה לתת
(1:02:00) דף קג טור ב למטה “והענין מובן בפשיטות”
(1:06:20) הסבר: 
(1:11:30) הסבר: פה נקרא הסתכלות א’, טבור נקרא הסתכלות ב’ 
(1:14:20) הסבר: סיכום
(1:19:40) דף  קג טור ב למטה “שה”ס האור דנקבי”
(1:20:30) הסבר: 
 

106

(00:00) הסבר: מדוע פרצופי באצילות נחשבים בחינה ג’ – כשיש שם רק בחינה ב’
(06:08) הסבר: ב א”א תיקון מל”צ שמאיר שם ו”ק דחכמה  – עתיק משפיע לו גם ג”ר 
(09:30) הסבר: ז”א ומלכות דאצילות מקבלים חכמה כמו בבחינת ראש
(14:10) הסבר: מה ההבדל בין בינה לאצילות – בינה בצמצום ב’ לא מקבלת כח”ב
(17:48) דף קד טור ג “יש לה הויה”
(20:30) הסבר: בא לבאר מדוע הרב אומר שהויה דע”ב נקרא אבא
(22:40) דף י’  טור א “אמנם אע״פ, שבחי׳” (פתיחה כוללת|)
(24:16) הסבר: הויה בניקוד אלהים – רחמים או דין?
(25:50) הסבר: “אין אלהים עמדי” – אין שיתוף מידת הרחמים בדין
(26:10) דף קד טור ב למעלה “והנה הויה זו”
(27:45) הסבר
(30:05) דף קד טור ג “ויש ג׳ בחי׳ “
(31:05) דף קד טור ג “ויש ג׳ בחי׳ מילויים” – יודין ראש אלפין גוף ההין סוף
(37:00) הסבר: 
(44:58) דף קה
(54:48) דף קו טור ג “וזה אמרו, כי”
(57:53) דף קו טור ג “ולכן אומר, שהם”
(1:01:30) הסבר:
(1:09:46) דף קה טור ב למעלה “ואמא זו היא”
(1:10:23) דף קד טור ב למעלה “סידור בינה ותבונה”
(1:13:14) דף קה טור ב למעלה “ואמנם בהתחלקותה ל ב’ “
(1:15:30) דף קז טור ב למעלה “ובחי’ ב’ נק’ “
(1:15:50)  דף קו טור ג “אז בחי’ ראשונה”
(1:17:05) הסבר:
(1:21:35) דף קו טור ג “ולפיכך, אמא עילאה”
(1:26:50)  קף קו טור ג “בענף ה’, שהיא”
 

81

(00:10) הקדמה
(01:05) דף קח טור א “אלא הס”ג, הוא”
(01:25) דף קח טור א “ומאציל, אלא רק”
(01:51) הסבר:  כלל: כל מדרגה מתחלקת למאציל ונאצל – ראש וגוף
(10:33) הסבר: כתוב גמרא על מגילת רות – בעז נותן שיבולים אך יש בו עיקר הקבלה
(12:57) דף קח טור א “ע”ש, וע”כ “
(18:55) דף קח טור א “ולפיכך אין במילוי”
(20:30) הסבר
(26:38) דף קח טור א “ולפיכך אין במילוי”
(29:00) דף קח טור א “אמנם, לפי”ז נשאר”
(29:50) דף קח טור א “והנה יש כאן”
(30:37) הסבר
(33:22) דף קח טור א “בפה. ונודע סדר”
(35:08) דף קח טור א “בפה. ונודע סדר”
(37:53) דף קח טור ב “מטבור עד סיום”
(39:47) הסבר
(40:38) 
(42:20) הסבר: פרסה בטבור – מה ממעל לה ומה מתחתיה
(52:10)  דף קט טור א “אות ד’ וכבר”
(55:45) דף קט טור א “ולפיכך הנך מוצא”
(58:08) דף קט טור א “וכבר נתבאר לעיל”
(1:02:55) הסבר: 
(1:03:56) דף קט טור א “וזה שאמרנו, אשר”
(1:09:18) הסבר:  איך שעולם הנקודים שנקרא ס”ג מקבל מראש דס”ג שיש בו שני זווגים אחד על צמצום ב הנקרא אורות ופנימי והשני על צמצום א הנקרא כלים וחיצוני
(1:10:00) דף קט טור ב למטה “והנה נתבאר היטב”
(1:11:00)  הסבר: מה זה אלכסון
(1:12:18) דף קט טור ב למטה “והבן היטב, ועתה”
(1:13:34) הסבר: עבודת ה’ – זקני מואב וזקני מדין  שהיו שונאים אלו את אלו  עשו שלום מפני יראתן את ישראל, במלחמת ששת הימים הייתה אחדות בישראל מיראת הערבים – עובדים מיראה. היראה הוא המכשיר היותר מוצלח לתת דחיפה אבל עוד צריך לעבור לאהבה.
(1:17:30)  דף קט טור ב למטה “ראשונה לכ”ב האותיות”
(1:20:40) הסבר:

83

(00:20) דף קיא טור א “ונתבאר, שסוד זווג”
(06:35) דף קיא טור א “ונמצינו למדים מכל”
(10:45) דף קיא טור א “הזו”ן דה”פ, כי”
(12:50) דף קיב טור א “שנק’ פה של ראש”
(14:50) דף קיב טור א “והנה בפרצופי א”ק”
(18:00) הסבר: התחתון נולד מטבור דעליון, מאיפה יש לו חג”ת ואפילו חב”ד
(22:12) דף קיב טור א “ולפי”ז נמצא, אשר”
(23:18) 
(25:00) הסבר:  מהו ההבדל בין מפה ולמטה בצמצום א לפה ולמטה בצמצום ב
(28:10) הסבר: איזה אור יכול התחתון לקבל מעליון
(32:27)  דף קיב טור ב למטה “א”כ אין התחתון”
(37:40) הסבר: לפני צ’ ב היה אפשר לכוון להשפיע גם בכלים דהשפעה וגם בכלים דקבלה
 

84

(00:23)  דף  קו טור ג “בחי’ הראשונה וכו'”
(01:05) דף קז טור ג “ונודע דה’ פרצופין”
(01:49) דף קז טור ג “ובחי’ ב נקרא”
(02:55) הסבר: 
(03:35) הסבר: עבודת ה’
(08:35) הסבר: אין אדם צריך להראות בחוץ כמה הלב שלו מתפעל  – צריך לחשוב מה אני רוצה עכשיו שהלימוד הזה יביא לי
(12:00) הסבר:  בינה מתחלקת לבינה ותבונה
(12:37) דף קז טור ב למעלה “ודע, כי הבינה”
(13:46) דף קז טור ג “הבינה הוא בחי’ “
(16:04) הסבר: 
(21:45) הסבר: תבונה היא בחיסרון שצריכה חכמה ואין לה איך היא יכולה להוליד?
(36:26) דף קז טור ג “הס”ג וגופא דס”ג “
(38:00) דף קז טור ג “ודע כי כמו”
(40:13) דף קח טור ג “וזה אמרו, כמו”
(43:03) דף קח טור ג “יש בה פנימיות”
(46:23) דף קח טור ג “וכו’: כמו שנתבאר”
(52:03) דף קח טור ב למעלה “ונבאר עתה בלבד”
(53:11) דף קט טור ג “הוא שם ס”ג “
(54:25) דף קט טור ג “והנה ג”ר שבה”
(1:18:15) דף קט טור ג “והנה ה’ ראשונה”
(1:19:48) דף קט טור ג “ויש בה ג’ “
(1:23:08) דף קט טור ג “ולכן ה’ זו”
(1:25:35) הסבר
 

104

(00:00)  הסבר:
(16:20) דף קי טור א  “וצריך שתדע בכאן”
(18:44) דף קי טור א  “וצריך שתדע בכאן”
(20:15) דף קי טור א “ובכל האמור נבין”
(21:20) הסבר:
(24:20) דף קי טור א “ובכל האמור נבין”
(27:46) דף קיא טור א “בפרטות. והוא נקרא”
(29:25) הסבר: מדוע מכנים אבא בשם ע”ב  – כשיש בו רק קטנות גו”ע
(31:19) הסבר: בכל מדריגה יש ראש תוך סוף – הויה שלימה
(33:33) דף קיא טור א “ותוך, באופן שמכאן”
(37:32) הסבר: מהו נאצל, יש בו כלים, תיקון קוים – 10 כלים – צמצום ב’ 
(38:38) דף קיא טור א “הזו”ן דה״פ, כי”
(40:24) דף קי טור א “וצריך שתדע בכאן”
(43:46) דף קי טור א “ונותן להנקודים, כמ״ש”
(48:55) דף קי טור א “ובכל האמור נבין”
(1:13:13) דף קי טור א “התוך, ומחזה עד”
(1:15:40) הסבר: חוזר בתשובה
(1:16:23)  דף קי טור א “ולפיכך ירדה הה’ “
 

94

(00:35) חזרה: מלכות עלתה לנקבי עינים, ג’ קוים, לפני צמצום ב’ קיבלה המלכות בכל ספירה גם חסדים וגם חכמה לאחר צמצום ב’ יכולה לקבל רק אור דחסדים, אח”פ של כל ספירה יוצא מהמדריגה מלכות לא יכולה לקבל מהם, אח”פ של ראש נופלים לגוף/לתוך כי אינם יכולים להשפיע ונבחנים לתוך ודומים לגו”ע דתוך, באח”פ דסוף נשאר מקבל בע”מ מקבל וזה נקרא בי”ע חלל פנוי, 
(11:44)  דף קו טור א “שניהם בחי’ בינה”
(13:34) הסבר:
(15:15) דף קו טור א “ועם זה תבין”
(16:25) הסבר:
(31:40) דף קו טור א “אות ב ונמצינו”
(39:00) דף קו טור ב למטה “כנ”ל בחי”ב הם”
(40:03) הסבר:
(41:20) דף קו טור ב למטה “ולמטה, שה”ס הנקודים”
(41:37) הסבר: מדוע כלי אחד לא מספיק רק עשרה כלים
(52:44) דף קז טור א “וכל הנזכר מרמז”
(52:58) הסבר: ההבדל בין פרצופי א”ק שיצאו בצמצום א  לפרצופי צמצום ב
(1:00:00) דף קיב טור ב למטה “אחורים, המפורש לעיל”
(1:00:53) דף קיב טור ב למטה “ובזה תבין מ”ש “
(1:03:31) דף קיב טור ב למטה “גם נתבאר, שהראש”
(1:05:37) דף קיג טור א “והנה בסוד זווג”
(1:07:50) דף קיג טור א “אמנם עכ”ז אינו”
(1:08:38) הסבר:
(1:09:30) דף קיב טור ב למטה “גם נתבאר, שהראש”
(1:12:24) הסבר:
(1:13:54) דף קיג טור א “והנה בסוד זווג”
(1:15:00) הסבר:
(1:17:17) הסבר: מה ההבדל בין עיבור ויניקה 
(1:23:35) דף קיג טור א “אמנם עכ”ז אינו”
(1:24:38) דף קיג טור א “ולפיכך חיצוניות דעליון”
(1:26:37) דף קיג טור א “וזה אמרו, והבן”
 

173

(00:00) דף קטו טור ב  למטה “ובזה, תבין דברי “
(02:35) דף קטו טור ב  למטה “הכולל, כמבואר לעיל “
(03:35) דף קטז טור א “וה’ ראשונה דהויה “
(04:11) הסבר: מתחיל לדבר מפרצוף תבונה דאצילות
(06:32) חוזר, דף קטז טור א “וה’ ראשונה דהויה “
…רעש… 
(09:45) דף קטז טור א “כמ׳׳ש לעיל בארוכה”
(11:30) הסבר:  שלוש פעמים האות ‘ה’
(17:35) חוזר, דף קטז טור א “ולפי”ז נמצינו למדים”
(18:28) הסבר: אף פעם לא למדנו מה מטבור ולמעלה
(23:30) דף קטז טור א “ובזה תבין, חיוב”
(24:33) דף קטז טור א “ונמצא שב’ הפרצופין”
(28:12) דף קטז טור א “ולפיכך אנו צריכים”
(29:42) הסבר: מה זה ס”ג – א’ שבתוך ה ו’
(35:38) דף קטז טור ב למטה “אמנם, הרב מדייק”
(39:44) דף קטז טור ב למטה “ולפיכך בביאת אור “
(42:30) חוזר, דף קטז טור ב למטה “ולפיכך בביאת אור “
(43:14) הסבר: 
(52:26) הסבר: ברוחניות יש שלושה דברים: אמונה תפילה יגיעה
(54:14) דף קטז טור ב למטה “אות י’ ואומר”
(55:35) דף קטז טור ג “ונקדים דברי הרב”
(59:10) דף קטז טור ג “וכבר ידעת שסוד”
(1:02:04) דף קטז טור ג “גם נתבאר, שמתוך”
(1:02:45) הסבר: ג”ר דבינה שייכת לגו”ע וז”ת דבינה לזו”ן
(1:04:04) הסבר: בלי חכמה אי אפשר לחיות
(1:04:47) הסבר: מה זה חפץ חסד – האדם רוצה להנות מהחיים 
(1:06:00) הסבר: מי שמח יותר: מי שיש לו יותר רכוש או מי ששמח בחלקו
(1:07:20) הסבר: שמח בחלקו – חסדים שבתוכם חכמה 
(1:08:32) הסבר: כתר ברא חכמה, חכמה בראה בינה, רצון לקבל יותר גדול – למה?
(1:12:25) הסבר: בינה – גרון, מה שמאיר זה דבר אחר והסיבה זה דבר אחר
(1:16:30) הסבר: בינה נקראת עלמה דחירות – שאין בה עליות וירידות
(1:22:40) הסבר: נהמה דכיסופא – הבושה
(1:24:30) הסבר: ה’ ברא אותנו וכל ענף רוצה להדמות לשרשו 
 

175

(00:18) דף קיט טור ג “הי”ג ספירות שנתקן”
(02:05) הסבר: מדובר בשני זיווגים אחרת איך יש אור לעלות
(06:58) הסבר: 
(08:48) דף קיט  טור ג “הבריאה, דכל מדרגה”
(10:35) הסבר:
(12:21) דף קכ טור ג “אמנם, הפרסא הוא”
(15:18) דף קכ טור ג “וזהו שאומר כאן”
(17:54) חוזר, דף קכ טור ג “וזהו שאומר כאן”
(22:22) הסבר:
(24:40) הסבר: הסדר שלמדנו
(25:42) הסבר: מה מוסיף לנו מה שלמדנו עד כה
(26:20) דף קיט טור ג “וזה אמרו אשר”
(28:57) הסבר: הפרסא הייתה לצורך הבריאה – מדוע אומר שרק בריאה הרוויח
(33:28) דף קכ טור ג “אחת של ראש”
(46:10) הסבר: 
(49:00) הסבר:  כל מדריגה מסתיימת בגלגלתא ועינים, תחתון קיבל יכולת לעלות
(50:20) דף קכג טור א “גם נתבאר שם,”
(54:50) הסבר:
— עוצמה נמוכה —
(1:01:05) הסבר:
— עוצמה נמוכה —
(1:04:01) הסבר: ראש תוך סוף, התכפלות המדרגות
(1:05:08) דף קכג טור א “וכבר ידעת, שמכה”
(1:07:00) דף קכג טור א “אמנם, באמא, אומר”
(1:07:14) דף קכג טור א “לעיל, אשר סוד זווג”
(1:10:30) הסבר: מפרש שני דברים: אח”פ שקיבלו תיקון גדלות, וגם לגוף יש גדלות
(1:11:30) דף קכג טור ב למטה “אות ד’ והנה”
(1:13:18) דף קכג טור ב למטה “וכבר ידעת, שכל”
(1:17:04) חוזר, דף קכג טור ב למטה “ונכנס לפנים, ואח”כ”
(1:18:47) דף קכד טור א “ולפי”ז נמצא דכל”
(1:20:20) דף קכד טור א “ומפה ולמטה, נמשך”
(1:20:52) דף קכד טור א “והנה אתה מוצא”
(1:20:54) הסבר: 
(1:26:51) הסבר: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כח המצייר וכח המעכב
(1:31:24) סוף
 

86

(00:10) הסבר: תיקו – גילוי אליהו, שבת, עצם הלוז
(03:28) דף קכו טור ב למעלה “ונחזור לעיל, כי”
(04:18) דף קכז טור ב למעלה “וגם טעם אחר”
(06:05) דף קכז טור ג “וגם טעם אחר”
(10:05) דף קכז טור ג “שבשורק, ואימא אל”
(11:58) דף קכז טור ג “ועיקר ההבחן בהמ”ן”
(ׁ14:46) דף קכח טור ג “וז”ס הקמץ והחולם”
(16:48) דף קכח טור ג “ובזה תבין מה”
(18:22) דף קכח טור ג “אמנם כאן מדבר”
(19:50) הסבר:
(22:37) הסבר: 
(23:15) דף קכט טור ג “ביציאת העקודים יצאה”
(24:43) הסבר:
(27:50) דף קכט טור ג “וכאן בנקודים הוא”
(31:10) דף קל טור ג “והנה בס”ג הזה”
(32:40) דף קל טור ג “ונתבאר לעיל, אשר”
(34:40) דף קל טור ג “ועד”ז שאר הספירות”
(35:36) דף קל טור ג “וזה אמרו, כי”
(37:02) דף קלא טור ג “וענין העסמ”ב וע”ס”
(39:13) הסבר:  כיצד נעשים כלים ב ט’ ראשונות
(45:50) דף קלב טור ג “אל פרצוף הנה”י”
(48:08) דף קלב טור ג “ובו היו כלולים”
(50:50) הסבר: מהו כלולים
(52:55)  דף קלג טור ג “מבנינו, כמ”ש בענפים”
(54:50) דף קלג טור ג “ודע, שהפרש גדול”
(56:52) דף קלג טור ג “וכבר נתבאר, שמאור”
(59:55) הסבר:
(1:02:13) דף קלד טור ג “אמנם נתבאר לעיל”
(1:03:40) הסבר:
(1:04:11) דף קלד טור ג “אמנם נתבאר בענך”
(1:05:22) דף קלד טור ג “והוא שאמרנו לעיל”
(1:06:25) הסבר:
(1:06:42) דף קלה טור ג “כי כולם הם”
(1:08:05) הסבר: מדוע לא הייתה שבירה בראש?
(1:09:22) הסבר: הסתכלות א’ והסתכלות ב’
(1:12:22) הסבר: מה הפירוש שבהסתכלות ב’ יש גמר הכלים
(1:18:30) דף קלג טור ב למעלה “ענף יט – ונחזור לבאר סדר” 
(1:20:02) דף קלה טור ג  “וכל אחד אינו”
(1:21:23) הסבר: עוד לא יצאו מדוע לא יכולים לסבול
(1:24:02) דף  קלג טור ב’ למעלה “אח”כ יצאו, ששה”
(1:24:20) דף  קלד טור ב’ למעלה “ואח’כ ירדו הה’  “
(1:25:13) דף  קלד טור ב’ למעלה “ואח’כ ירדו הד’  “
(1:25:30) דף  קלד טור ב’ למעלה “וטעם הדבר, כמו”
(1:26:26) הסבר:
 

176

ענף כ
(00:00) הסבר: אחורים, אחיזת הקליפות, יניקת הקליפות
(08:06)  הסבר: תיקון קווים
(13:28) הסבר: כיצד פרצוף בקטנות יכול לעבוד ב ג’ קווים; שלוש מיני ג’ קווים: קטנות, ו”ק, ג”ר
(19:38) דף קלו  טור ג “והנה המסך הזה”
(20:25) דף קלו  טור ג “והנה באופן זה”
(21:47) דף קלו  טור ג “וע”י מצות ומעשים”
(23:17) הסבר: כיצד הגוף עובר להנות מהשפעה
(30:45) הסבר: ג’ קווים, עבודת ה’
(37:42) דף קלז  טור ג “כותל אחד”
(45:57) דף קלט טור א &#