Uncategorized

הקלטות שיעורי הרב ברוך שלום אשלג זצ”ל על הפתיחה לחכמת הקבלה

הקלטות משיעורי הרב ברוך שלום אשלג זצ”ל על ‘הפתיחה לחכמת הקבלה’

לעיון ב’ספר פתיחה לחכמת הקבלה’ לחץ כאן

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס’ השיעור

האותיות מתוך הפתיחה

מס’ השיעור

האותיות מתוך הפתיחה

1

(00:00) א 
(08:10) ב 
(33:10) ג

25

(00:00) הסבר על קא 
(18:00) קב 
(39:25) קג 
(55:20) קד 
(1:01:23) קה 
(1:15:05) קו

2

(00:00) ג  
(37:40) ד 
(1:01:30) ה

26

(00:00) קה
(02:47) קו
(16:13) קו
(17:45) קז
(21:40) קח
(32:40) קט

3

(00:00) שיר 
(01:30) ה 
(39:40) ו

27

(00:00) קז 
(30:00) קח 
(32:40) קט 
(54:55) קי 
(1:03:10) קיא 
עולם התיקון ומ”ה החדש שיצא מהמצח דא”ק
(1:06:20) הקדמה: לאן נפלו המלכים בשבירה

49

(00:00) איכות שמע נמוכה
 חזרה – טעמים נקודות תגין אותיות
(08:35) יא
(12:15) איכות שמע משתפרת
(29:45) יב
(41:18) יג
(45:50) יד 

28

(00:00) הקדמה 
(26:40) קיב
(52:00) קיג
(1:01:00) קיד-קטו
(1:04:05) קטז
(1:10:40) הסבר
(1:15:15) קיז

4

(00:00) חזרה  
(04:05) טו 
(20:20) טז
ה’ בחינות שבמסך

29

(00:30) קיב
(19:30) קיג
(35:00) קיד
(36:10) קטו
(54:25) קטז
(1:06:35) קיז
(1:15:05) קיח
(1:18:05) קיט

5

(00:00) הסבר מדוע צריך ד’ בחינות? 
(10:40) כא 
(20:50) כב 
(34:00) כג 
(34:57) כד 
(47:48) כה
ה’ פרצופי א”ק 
(55:30) כו 
(1:03:20) כז, הסבר השתלשלות עד צמצום ב’ ונקודות דס”ג שרצו למלא סוף דגלגלתא

30

(00:00) קיז
(04:49) קיח
(12:00) קיט
ה”פ אצילות וענין מ”ה וב”ן שבכל פרצוף
(16:10) הקדמה
(24:10) קכ
(31:00) קכא
(36:38) הקדמה 
() קכב
(1:01:10) קכג
(1:19:00) קכד
(1:20:25) קכה
(1:23:30) קכו

6

(02:00) כח 
(07:19) כט
הזדככות המסך לאצילות פרצוף
 (31:50) ל 
(35:50) חזרה 
(37:00) לא 
(44:40) לב 
(49:10) איך נולדה הכוונה לקבל מטעם שרוצה להשפיע 
(52:00) צמצום ב’ ומדוע שבירות (1:01:30) לב

31

(01:50) קיב
(06:20) קיג 
(23:00) קיד
(25:00)  קטו
(30:55) קטז
(59:00) קטז – חזרה
(1:10:50) קיז
(1:19:40) קיח
(1:22:10) קיט

7

(00:00) חזרה 
(14:45) לג  
(18:45) לד 
(30:40) הסבר על ג’ קווים (43:50) לה 
(1:00:45) לו 
(1:03:00) לז 
(1:04:45) לח 
(1:16:45) לט

32

(00:00) קיט
(21:00)  קכ
(46:25) המשך
(47:25) קכ-חזרה
(58:05) קכא
(1:20:20) קכב 
(1:22:55) קכג 

8

(00:00) לט 
(17:06) מ

33

(00:00) קכא טור ב “אמנם בפנימיותה”
(45:40) קכ 
(1:09:30) קכ
(1:17:20) קכא 

10

(00:00) הקדמה 
(05:54) מא 
(20:10) מב 
(55:43) מג 
(1:08:43) מד 
(1:25:40) מה
טעמים נקודות תגין ואותיות

34

(00:00) קכ
(13:25) קכא
(36:14) קכב 

9

(00:00) חזרה 
עניין ראש תוך סוף שבכל פרצוף וסדר התלבשות הפרצופין זה בזה
(18:48) נ 
(25:30) נא

35

(00:00) קכד
(18:10) קכה
(33:50) קכו
(48:30) קכז
(55:30) קכח
(57:05) קכט
(1:13:45) קל

11

(00:00)  שיעור בנושא אחר  (32:25) חזרה נא 
(50:46) נב 
(57:20) נג 
(1:09:18) נד 
(1:15:38) נה

36

(00:00) הקדמה
(08:20) קלא
(14:35) קלב
(17:00) קלג
כלל גדול בעניני המוחין שבקביעות ובעליות הפרצופין והעולמות הנוהגים בשתא אלפי שני 
(29:25) קלד
(35:30) קלה
(40:30) קלו
(51:30) קלז
(59:20) קלח
(1:11:40) קלט
(1:14:50) קמ
(1:23:34) קמא

12

(00:00) חזרה ס”ג, נקודות דס”ג, למעלה ולמטה מטבור 
צמצום ב’ הנקרא צמצום נה”י דא”ק
(58:40) נו 
(1:05:10) נז 
(1:18:43) נח

37

(00:00) קלה: סוף הפסקה
(16:25) קלו
(44:30) קלז
(57:15) קלח
(1:06:00) קלט
(1:11:00) קמ
(1:24:10) קמא

13

(00:00) נז וסקירה 
(31:40) נז “אמנם עד עתה” 
(32:40) ח-י 
(38:00) הסבר 
(44:05) סא 
(45:10) סב 
(49:38) סג
(1:02:00) נז “אמנם עד עתה” 
(1:06:28) הקדמה לספר הזהר י-יא 
(1:13:50) נז “אמנם עד עתה” 
(1:17:25) הסבר לפי המבואות
(1:19:13) תע”ס חלק טז
(1:21:05) פנדים מסבירות: התועלת מהתחלקות נשמת אדם הראשון להרבה חלקים (1:26:20) לפני החטא היה אסור לאכול בעל חי ולאחר החטא מותר (1:27:35) הקדמה לספר הזהר אות יח
(1:28:30) נז

38

(00:00) קמא
(03:50) קמב
(26:10) קמג
ביאור ג’ העולמות בריאה יצירה ועשיה
(30:24) קמד
(37:20) קמה
(1:03:30) קמו
(1:25:10) קמז

14

(00:00) נז “הצמצום, כי כל הנרצה” 
(07:14) נח 
(16:30) הסבר נקודה דעולם הזה 
(24:50) נט 
(27:34) ס 
(44:10) סא 
(45:12) סב 
(49:40) סג 
(54:50) סד
המקום לד’ עולמות אבי”ע וענין הפרסא שבין אצילות לבי”ע
(57:00) סה 
(1:02:40) סו 
(1:11:30) סז 
(1:16:50) סח

39

[קלטת קצרה 12 דקות]
(00:00)  חזרה קמא 
(11:00) מבוא קמב

15

(01:10) חזרה למטה מרגלי א”ק 
(13:07) בית שער הכוונות דף ח אות כו 
(19:45) נט  
(23:45) ס 
(26:50) סא 
(29:00) סב 
(34:35) סג 
(36:30) סד 
(1:13:50) סה 
(1:25:40) סו

40

(00:00) קמב
(06:00) קמג
(09:50) קמב – חזרה
ביאור ג’ העולמות בריאה יצירה ועשיה
(10:30) מבוא ל- קמד
(18:15) קמד
(20:50) קמה
(23:10) קמו
(27:25) קמז
(28:40) קמח
(35:20) קמט
(38:00) קנ
(51:10) קנא
(1:04:00) קנב
(1:05:40) קנג
(1:06:56) קנד
ביאור ענין עליות העולמות
(1:13:30) קנה
(1:18:20) קנו

16

(00:00) סז 
(12:10) סח 
עניין הקטנות והגדלות שנתחדש בעולם הנקודים
(25:05) סט 
(29:25) ע 
(33:40) עא 
(34:53) עב

41

(00:00) חזרה
(29:30) קמט
(34:00) קנ
(37:30) קנא
(48:25) קנב
(50:05) קנג
(51:40) קנד
ביאור ענין עליות העולמות
(56:25) קנה
(1:03:20) הסבר: מה זה רצון לקבל, מה זה מלכות, מה זה נברא,  משלים: הארוחה, משל הבן שהושם במרתף, מה אנו צריכים.
(1:12:45) הסבר: אי אפשר לעבור מקצה לקצה: מרצון לקבל לרצון לקבל בע”מ להשפיע – לכן צמצום ב’

17

(00:40) הקדמה 
(19:45) עג 
(24:33) עד 
(47:27) עו 
(51:35) עז 
(54:40) עח 
עלית מ”ן ויציאת הגדלות דנקודים
(1:00:45) עט 
(1:03:55) פ 
(1:16:30) פא

42

(00:00) חזרה
ביאור ענין עליות העולמות
(05:30) קנה
(08:35) קנו
(13:10) קנז
(22:20) קנח
(23:55) קנט
(48:50) קס
(1:16:45) קסא

20

(00:00) חזרה  
(14:40) פד 
(28:10) פה 
ביאור ג’ הנקודות חולם שורק חירק
(44:00) פו 
(45:50) פז 
(51:37) פח 
(1:00:15) פט 
(1:01:36) צ 
(1:19:17) צא

43

(00:00) חזרה
(13:05) קסג
(15:45) קסד
(18:25) קסה
(21:00) חזרה
(24:10) קסו
(25:49) קסז
(32:15) קסח
(38:30) קע
() קעא
(40:40) קעב
() קעג
(44:25) קעד
(46:35) קעה
(58:10) קעו
(59:15) קעז
(1:11:25) קעח

18

(00:00) חזרה 
ענין עלית מ”ן דז”ת דנקודים לאו”א וביאור ספירת הדעת
(24:57) צב 
(33:10) חזרה על צב 
(33:30) צג 
(40:00) צד 
(49:00) צה 
(51:30) צו 
(52:45) צז

44

(00:00) חזרה
(03:10) קנז
(05:30) קנח
(15:40) קנט
(24:23) קס
(29:12) קסא
(37:00) קסב
(40:00) קסג
(47:40) קסד
(52:13) קסה
(55:03) קסו
(57:35) קסז
(58:40) קסח
(1:05:40) קסט
(1:08:05) קע
(1:18:30) קעא
(1:19:30) קעב
(1:22:40) קעג

19

(00:00) חזרה 
(09:15) חזרה סג

45

(00:00) קעד
(02:50) קעה
(14:24) קעו
(15:30) קעז
(18:00) הקדמה ל-קעח
(20:10) קעח
(33:00) קעט
(45:30) קעט – חזרה
ענין התחלקות כל פרצוף לכתר ואבי”ע
(1:01:30) קפ
(1:06:20) קפא
(1:08:45) קפב
(1:15:13) קפג
(1:22:00) קפד

21

(00:00) חזרה פו פז 
(05:28) פח 
(17:33) צ 
(24:10) צא 
(27:58) צב 
(44:15) צג 
(54:55) צד 
(1:05:18) צה 
(1:16:00) צו 
(1:17:13) צז

46

(00:00) סוף קעט
ענין התחלקות כל פרצוף לכתר ואבי”ע
(01:00) קפ
(06:40) קפא
(08:35) קפב
(14:25) קפג
(16:23) קפד
(33:35) קפה
(39:50) קפו
(43:30) קפז
(45:29) קפח

22

(00:00) קשה לשמוע: צז (01:43) שמע יותר טוב:  צז (04:34) צח

47

(00:00) 
(01:24) קכז
(06:06)  קכח
(06:30)  קכט
(12:25) קל
(21:15) קלא
(28:32) קלב
(29:25) קלג
כלל גדול בעניני המוחין שבקביעות ובעליות הפרצופין והעולמות הנוהגים בשתא אלפי שני 
(47:38) קלד
(56:05) קלה
(1:21:40) קלד – חזרה
(1:28:30) קלה

23

(00:00) חזרה 
(24:50) צב 
(33:12) הקדמה ל צג 
(36:38) צג 
(40:00) צד 
(49:00) צה 
(51:28) צו 
(52:42) צז  

50

(00:00) קפה
(09:40) קפו
(11:15) קפז
(12:55) קפח
סיום הפתיחה: כח אייר תשמג (יום ירושלים)

24

(00:00) חזרה 
(27:50) צז 
(38:58) צח 
(1:11:47) ק
ענין שבירת הכלים ונפילתם לבי”ע
(1:17:20) קא

48

יום ג’, ד בניסן תשמח טבריה
(00:00) הקדמה ל – ד’ בחינות דאור ישר
(22:10) קבלה בעל מנת להשפיע
(25:55) מהו סוף

הקלטות שיעורי הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל על הפתיחה לחכמת הקבלה כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249