Uncategorized

אודות פנים מאירות ומסבירות

אודות עץ חיים – פנים מאירות ומסבירות

שנת הוצאה: תרפ”ז – תר”צ (1930 – 1927)
הוצאה לאור ראשונה: הרב דוד מינצברג והרב משה ברוך למברגר.
תוכן הספר ומהותו: פירוש על הספר “עץ חיים” מהאריז”ל, שהינו הבריח התיכון והחיבור העיקרי בסדר ההבנה וההשתלשלות של חכמת הקבלה. הספר “עץ חיים” כשלעצמו, הינו סתום מכל וכל לבאים בשעריו, המתעמקים בו והחפצים לבא בסודו ללא הדרכה מפי רב מובהק שקיבל גם הוא מרבותיו, מועדים להיכשל ולהסתבך בו, לשגות בהבנתו ולהגשים את שפתו הרוחנית.  כיוון שכתבי האריז”ל לא נכתבו לפי סדר השתלשלות החכמה, אלא נאמרו בשיעורים ע”י האר”י לפי שאלות של תלמידים, ופעמים רבות סטו והסתעפו למרחבי החכמה, ראה בעל הסולם לנחוץ, לא רק לבאר את דברי האר”י הקדוש, אלא גם לסדרם כסדר, מן הקל אל הכבד, ממחשבת הבריאה של רצונו להיטיב לנבראיו, עדי המשכיותה בעולמות ופרצופים לפרטי פרטים.

כל נושא וכל שלב, נערך ב’ענף’ מיוחד לעצמו, דהיינו פרק העוסק אך בו. בצמוד לדברי האר”י ערך את פירושו “פנים מאירות”, המבאר באופן מקומי את ביאור המילות, אשר כל מילה ומילה הנראית כגשמית, למעשה מרמזת על בחינה רוחנית.
בסופו של כמעט כל פרק הובא פירוש “פנים מסבירות” המבאר בצורה הקפית את הנושא שבו עסק האר”י בקטעים שצוטטו, צולל בעמק העיון ומבארו כראוי למתחילים: תוכן סדר הספירות, הסבר ההשתלשלות, דיוק מקומות הפרצופים וכדומה.
בתחילת הספר צורפו הקדמה בענין תוכן הספר ועניני עבודת ה’, וכן פתיחה כוללת לחכמה.

אודות פנים מאירות ומסבירות כל הזכויות שמורות לעמותת ‘סולם יהודה’ 2018-2019 | ת.ד 23941 ירושלים 9123901 | טלפון: 054-2051249