עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

הזמנה מינימלית 300, סכום ההזמנה הנוכחי שלך הוא 0.00

אגרת י

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 11 דק'

מיום ח’ ניסן תרפ”ג – לר’ משה מרדכי שולץ

ב”ה מוצש”ק ויקרא אל משה, נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור ש’ פ”ג ירושלים עיר הקודש תובב”א
לאמיתי וידידי משה נ”י ויופיע לרום המעלה.

לא אוכל עוד להתאפק לכל הנצב בינינו, ואנסה נא את התוכחה המגולה האמיתית. כי צריך אני לדעת כמה הוא שוה ערך דבר אמת בארצנו, כי כן דרכי תמיד, לחקור בכל מעשי הבריאה, ולדעת ערכה אם טוב ואם רע, אך בדקדוק נמרץ; מפני שרק מקום זה הניחו לי אבותי להתגדר בו, ובעזרת ה’ כבר מצאתי חמודות וגניזין בתמונות העוברות ובטלות האלו; כי לא לחנם נערך כל ההמון הזה נגד עיני, והמה אותיות נחמדות למשפט כל חכמה וכל דעת, ולא נבראו אלא לצרופי חכמה בלבד.

מתחילה נשפוט את מדת העצלות השורה בעולם הזה… ובכללה איננה כל כך מדה גרועה ובזויה, והראיה, שכבר אמרו חז”ל (עירובין ק, א): “שב ואל תעשה עדיף”. ואע”ג שהשכל הפשוט וכמה כתובים מכחישים את הכלל הזה, מכל-מקום כדי דייקת ביה כראוי אראה ש’אלו ואלו דברי אלקים חיים’ (עירובין יג, ב), הכל על מקומו יבא בשלום.

וזה מבורר בלי ספק, שאין שום עבודה בעולם זולת עבודתו ית’. וכל מיני העבודות זולתו, ואפילו לנשמות, אם הוא בערך עצמיותו בפרטו, הרי ראוי לו שלא בא לעולם, כי מהפך הקערה על פיה. כי ממקבל לא נעשה משפיע, שזהו חק ולא יעבור, ו’אלמלא היה שם לא היה נגאל’. ואם כן לא כדאי לנו כלל וכלל לדון עובד או עבודה כזו שבעליו הוא בצורת מקבל, מחמת שזה ריקות מוחלט, ואין שום ספק שמוטב היה לו להיות שב ואל תעשה, כי הוא מזיק במעשה זה או לו או לאחרים, ותועלת נמנע בהחלט, כמו שדברנו לעיל.

ולא איכפת לי כלל וכלל אם נמצא עמך איזה מספר אברים מרמ”ח אבריך שאינם נוחים מהלכה זו; ואפילו מתערבים את עצמם במחאה גלויה נגד דברי אלו; כי כן טבע כל דבר אמת, שאינה דורשת הסכמה משום ילוד אשה, קטן או גדול. וכל מי שזוכה לדעת התורה ביותר, הוא נמצא עמדן על דעתו ביותר.

אשר על כן, אחרי האמת הגדול המפורסם הזה אשר מחרף במלאכתו “חבר הוא לאיש משחית”. עם כל זה, אין לו שום רחמנות ודאגה על העצלים לטכס עצה בעדם, מחמת הכלל הגדול ‘שב ואל תעשה עדיף’; כי ממה נפשך, אם דבר ה’ יקר להם, ורוצים באמת לעבוד לקונם ית’ להשביח מעשיו, אז אין שום ספק שרוח העצלות לא תשרה עמהם, כי רוח ה’ מלביש עוז וגבורה, שהעצלות נדף ממנו כקש מפני רוח. אלא אם יצוייר שיש להם חבור עם רוח העצלות הזה, אז בלי ספק שבשעה הזאת אין דעתם נוחה בלתי לה’ לבדו. ואם כן, ודאי ‘שב ואל תעשה עדיף’.

יש לי לדבר בענין זה נכבדות, אולם מה אעשה שהזמן גרמא שאינך מבין בלשוני, כי אינך רגיל בחדושי תורה שלי הנאמרים בתכלית הפשיטות, אשר צריך להיות בגובה הקומה מאד, עד שיוכל להשפיל קומתו כל כך ולהגביה אותם; ולא אוכל לשנות דרכי, מחמת שאני רואה בו רצון השי”ת, וד”ל.

הגם ששמעת ממני תורה הרבה על צד הפשיטות, וגם טרחתי מאד בענין להבינך כל דרכי וכל חפצי בעבודת הבורא ית’, רצוני לומר באותו המקצוע שבע”ה הוספתי על רבותי שבדורי ושלפני, והסכים השי”ת על ידי, ואתה עדי.

עם כל זה מחמת שכל למודנו בענין הזה, היה זמן קצר בערך… … מיום ב’ פרשת בהעלותך תר”ף עד פרשת שמות (תר”ף) [תרפ”א], כי המצב שלך בשבוע… לא נתן לי עוד לדבר עמך יותר מחדושי תורתי, וכן הפסקתי אז כל דרך הלמוד שלי מפני טעמים הכמוסים עמי; וגם מקודם לכן גיליתי אזנך בדבר זה בקצת טעמים. ובאשר שהזמן היה קצר מאד, הוא הגורם שלא הורגלת בדרכי, ולא נבלעו דרכי כלל באבריך, ולכן הוספת מדעתך שנויים הרבה בתורתי… … ומחמתם הפסדת זמן הרבה… …… …… …… …… …… …… …… .

ובפרוש הוציא לפני שפתותיך, אשר בכל כחך ואונך תעזור לי בברור דרכי תורתי והתפשטותו בעולם; ורק הנך יושב ומצפה, מתי יגיע השעה המוצלחת שיהיה לאל ידיך שתוכל להשתתף עמי בזה הענין.
והבטחה זו הוציאו כל רמ”ח אבריך ושס”ה גידיך בכל תוקף ועוז, גם בחדוה, לולי ספק קטן וקל, שמי יודע אם תזכה לזה המדובר, וד”ל.

עתה מה תאמר לכל הבטחותיך עמי… ואני יודע עצתך והתחבולה שהמצאת מדעתך, דהיינו, לשטוף בפעם אחת כל גופך במים שאין להם סוף, ודי לחכימא ברמיזא.

גם יודע אנכי תירוץ המוכן באמתחתך על שאלתי זאת. דהיינו, שעדיין אינך מוכשר כלל לגלות דעת, ולסתור או לבנות, ומכל שכן להתחבר עמי בעבודה, בה בשעה שאתה בעצמך לא החזקת בו כראוי.
אמנם אם כן יצר הסוכן בך, אתה סותר את עצמך מניה וביה. רצוני לרמוז, שעל שאלה אחרת אתה מתרץ את עצמך לא בענוה, ואדרבה וד”ל, ואם כן איך אתה תופס את החבל בשתי ראשים.

… ואני אומר לך שאין כאן שום בושה, ושום קטנות ושום גדלות, רק שהצליח מעשי שטן להפריע על כל דבר טוב שלא יותגלה בדרכיו. כי מה אכפת לך אם אבין את קטנותך יותר מדי, האם לשמוע שבחים מפי תכסוף, ואני יודע שנפשך טהור מסיגים כאלו.

וגם מאי אכפת לך אם אבין את גדולתך בשעור המדוקדק כמו שהוא בין כתלי לבך; וכלום אינך ירא מלגלוגי עליך, כי עמדן על דעתך אתה.

וגם בושה זו מאי היא לדבר בפני חבר כמותי בפום ממלל רברבן. וכן דרכו בדרך הזה כל קדמונינו, לגלות סודם כמו שבא בקירות לבם ממש, לרב מיוחד או לחבר מיוחד האמיתי, אם רם אם שפל.
כי דורכי דרך האמת, אין להם שום התפעלות מן האמת, אם מר אם מתוק.

והעיקר כל עיון כמו שמקובל בשעתו; כי השכל צריך להיות נקי, וח”ו להטות משפט מחמת מרירותו.

וגם הלב על מקומו צריך להיות צדיק, ומצדיק את הבורא ית’, על כל פנים שלא יצוייר; וכמו שאין שעור למעלת הבורא ית’ ולכל יכלתו, כמו כן אין שעור לשפלות ילוד אשה (ולחולשתו), אלא אם רק הבריאה הזו עם כל שפלותה מוכנת לקבל דבר אמת בלי שום נגיעה בדבר לצורך גופו הנגוף, אלא נמצאת תמיד בסוד הכתוב (שמות כג, ז): “ונקי וצדיק אל תהרוג”.

כן הולכת ופוסעת על מדרגות הקדושה וטהרה, עד… …… …… …… …… …… מה העבודה הזאת לכם.

ואני רואה בעליל בלי ספק שתפול בפחת הזה, אם פחות אם יותר. וזה השטן האחרון אשר אני מוצא בעבודתי הפוריה בעד כללות בני דורי.

כי ב”ה מצאתי חן בעיני בוראי ית’ לגלות לי כל שפלות הדור, וכל מיני תקונים קלים ונאמנים להשיב כל נפש לשרשה בתכלית המהירות.

אמנם מה אעשה ביום פקודה, כי תצרך לענות על שאלת אדם רשע, “מה העבודה הזאת לכם”? ואע”פ שהתירוץ מבורר בהגדה, “אילו היה שם לא היה נגאל”, כי אין חפץ בכסילים עובדי הריקות.

ועדיין לא נבחר שום בן אדם לעבודתו ית’ אם אין לבו שלם עם ה’ לעבוד עבודת משא במסירת נפש כל היום וכן הלילה תמיד לא יחשה, אך ורק לעשות איזה נדנוד של נחת רוח ליוצרו ית’; ואם כן מה לרשע הזה להתערב ולדון עם אוהבי ה’ כאלו.

אמנם אחי, באמת אין זו שאלה שכליית; ברור הוא ואמת הוא, לא נשאר שום הרהור ומשא מתן בדבר, אמנם בגלל זה דוקא הוא פרכא שאין עליה תשובה, כי שאלת חומר עכור ומעוכר הוא, והיא רק תביעה מגוף החומרי;

לשוב אל גילולי אבותיו, שיש לו חלק שותפות בעבודתם, או יותר אמיתי, שהוא בעל העבודה, וכל הנאה שלו. וכיון שהשואל הוא רק חומר וגוף בלי שכל, על כן חלש כח השכל לענות לו שום תרוץ, כי אין אזנים לו, וכפתן חרש יאטם אזנו וכו’ (תהלים נח, ה).

ועתה ידעתי כח העדפה יתירה שחנן אותי בוראי ית’ על יתר בני גילי, שזמן כביר חקרתי אותה למה נבחרתי יותר ברצות ה’;

ואחרי כל השפלות הנובע מבן רשע הנ”ל, שהוא הקליפה השולטת בזמני, ואחרי הועדי בשיעורה האמיתי, אז אכיר טובת השי”ת עמדי להסיח את לבבי היום ותמיד מלשמוע שאלת הרשע הנ”ל.

כי אני מוצא את עצמי מחוייב ומוכרח כהיום כתמיד, להיות כשור לעול וכחמור למשא, כל היום וכל הלילה לא אחשה מלתור איזה מקום שבו אעשה איזה נחת רוח ליוצרי.

ואפילו ביום הזה שאני בו, חביב עלי הדבר לעבוד בעול גדול אפילו שבעים שנה יחד, ובלי ידיעה כלל בהצלחתה (וכל ימי אפילו), זולת יהיה על הדרך שנצטויתי בודאי ‘ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו’ (דברים יא, כב), ששמעתי מכל מראש.

יחד עם זה איני יכול כלל וכלל לפטור עצמי בשום הרהור והגה רוח שלא לעשות איזה עבודה לשמו ית’ מחמת שפלותי; ואני חושב ותואב כל היום על גבהו של עבדות ה’, ובתכלית הגובה, עד שאי אפשר לי כעת להעלות על הכתב.

והן אמת כמו שדברתי עם בני גילי מענינים אלו, ראיתי שיש להם כמו שלחן ערוך שמעיינים בו ומוצאים שעור לעבודת ה’, בעדם ולכל הצטרכותם.

אמנם אני, לא ראיתי מעודי את השולחן ערוך הזה, להיות קצוב בו תנאי וקצבה לחפץ השי”ת מבריותיו אשר ברא, במעלות הדביקות בו.

ובדרך כלל קבלתי פה אל פה וכו’ שקטן וגדול שוים הם לפניו ית’, וכל הבריות מוכנים להשראת שכינתו בלבבם, ושעור ההשראה תלוי בחפץ הבורא ית’, ולא בו כלל.

אתמהה לכן, חרפה גדולה לילוד אשה, יהיה מי שיהיה, ליתן איזה שעור או כמין שעור באיכות חפץ הבורא ית’.

והנה דברי אלו פשוטים בתכלית הפשיטות, עם כל זה לא ראיתי עוד בדורי, מי שיהיה בעיני עצמו לאיש פשוט כזה שיבין ערך דברי אלו כמו שהם לעצמם, והוא מחמת שאי אפשר להם להרכין גופם כל כך.

וכיון שבאתי לזה, אגלה לך כל סודם בחדרי משכיותם. אם תבין… כי כל זה עלתה להם מחמת שאלת אדם רשע “מה העבודה הזאת לכם”, כי הם צריכים תמיד לסמיות עינים כלפי אדם רשע הזה…. …… …… …… …… …… …… אבל המה אנשים, ומדוע לא יסבו על כל פנים כל עבודתם למקצוע הזה, מה יש לבעל הכרם מכרמו.

ועל כל פנים היו עובדים עבודה שכליית לבוראם, בין אם יערה עליהם רוח ממרום לראות פירות בעמלם, ובין ח”ו לא. אבל לא היו יוצאים מן גדר עובדי ה’ על כל פנים.

בהיותם נמשל כבהמות נדמו ומנשאים הרגשים החומריים, כמו עבודה רצוניית אלקיית, ולא ירצו להבין שכל החומר יחד עם כל מה שיוכל לרכוש, יאבדו יחד, ואבד ונשבת זכרם מן הארץ לנצח.

אמנם אחי, הרבה הרבה דברתי עמך מענינים אלו פנים אל פנים בהיותנו יחד, ואי אפשר להאריך בהם כל כך על הכתב.

אמנם אני יודע בטח שאם תעיין כראוי בדברים אלו שכתבתי בכל המכתב הזה, מחוייב אתה למצוא הרבה ענינים שאין דעתך נחה בהם, אשר בכונה גדולה כתבתים אליך, כי אני חושב אולי תבין מכאן ולהבא, ותודיעני כל דבר וכל פרט וכל שרש שאינך מסכים עמי לגמרי, באשר שלבי שלם עמך, ואתה… … וסהדי במרום אם הייתי יכול להאכילך את חלב השמים ממעל לא חסתי (כלל) על שום עבודה, ועל שום עמל.

ואתה כלום אתה מתחשב עם טובתי… שזה… …… שיצאת מגדר הפשיטות ואתה מתנהג בנפלאות ממך, כי רוב האנשים… נופלי פחת הזה נמצא כל מנהגם הפוך מדרך הטבע ומנהג בריות העולם.

ומה מאד חשקה לבי לשמוע מפי כתבך, מה העון שמצאת בי בזמן האחרון עד שהסחת את מעשי אצבעותיך לגמרי ממני, כי בכל משך ששה חודשי החורף, ממכתב של י”ד חשון עד היום, לא נזכרתי ממך זולת במכתב קצר אחד מחנוכה, כי זה פסיעה יוצאת לבר ממדותיך, ודי למבין.

ואולי חטאתי לפניך, אדרבה הודיעני, ובטח אעשה תשובה מאהבה, והעיקר שאני דואג הוא כמו שאמרו חז”ל (מגילה יג, א): “אין אשה מתקנאת אלא בירך חברתה”, וד”ל.

וזה התאמת בלבי מתוך כללות מנהגך עמי. אמנם איני יודע, אם זהו מקרה רוחני לבד, דהיינו בלי גוף גשמי, או יכול להיות שכבר נבראו להם גופות. בין כך ובין כך עשה עמי על כל פנים החסד הזה, להודיעני להשקיט את לבי המשוטטת בלי פתרון.

ואין לך לשקר מפני דרכי שלום, כי איני עמך יחד במדינה. ומעודי לא טעמתי טעם מר בשום דבר אמת. לכן כבדני נא הפעם הזאת עם קושט דבר אמת, כי יותר איני צריך כלל, כי המכתב, מכתב אלוקים הוא. וכל מקרי הגשמיים, אני מחויב רק לראותם לבד וללמוד כמו ספר השמים ותו לא מידי .

ואסיים בדבר הלצה, ואדרוש סמוכין מן הגדה של פסח, כי יש לדקדק, למה נסמכה שאלת רשע “מה העבודה הזאת לכם” לתשובת חכם “אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן”?

כי באמת ‘בן חכם ישמח אב’ (משלי י, א), ושאל כענין, “מה העדות והחוקים והמשפטים”, שג’ בחינות אלו כמו סותרין זה לזה, כי אם יש עדות, למה לי חוקים. ואם יש חוקים מוטב שיהיה הכל חוקים, ומשפטים ישרים שכליים למה לי?

ותשובתו בצדו, “אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן”, דהיינו שהלכתא דפסחא להיות נאכל על השובע כדי לא יהיה רעב לו ויהיה נמצא נוגע בדבר, ונוגע פסול לעדות, והן לא יאמינו לו. ודי למבין.

על כן האשה נקנית בשלשה דרכים : עדות, חוקים, ומשפטים. ואז תאכל קרבן קדוש זה על השובע כהלכות הפסח, כי המשפט יהיה ברור לאלקים, מחמת הסתפקותו בחוקים, ומה לו לשקר לעוות משפט… …… שלימות ברור בלי שום נענוע כלפי כל נברא בערך ב’ בחינות הללו… …… כנ”ל,

ואז בוודאי שבע הוא ואינו נוגע בדבר וכשר לעדות… …… בן החכם התיישב את עצמו בהתשובה כהלכה כנ”ל נסמך… … שאלתו מה העבודה הזאת לכם וכו’ שהוא שאלת חומר עכור מבלי שכל, ולזה אין תשובה כי אם הקהה את שיניו, וכללא הוא… …… ושיני הבנים תקהנה”, דהיינו שנתוספו לו עוד ב’ בנים… …… … ודי לחכימא ברמיזא.

…… עליהם… לב חכם אמיתי, ואל יטעוך תמונה… … אחת ושתיים… … היא אל המבינים כמו שהם …
והעיקר שתענה לי על… …… מצדך ממש שוים לי, רק אחת… …… … ותראה שלא לשקר בי.
גם הודיעני אם כבר עמדת לבקורת מצבוא הצבא ואם לא הגיע לך קנס ועונש עבור האיחור וגם אם נמצא שחד ממלחמות בעת הזאת.

וטרם שתיישב את עצמך במכתב… … תיכף ומיד על כל פנים קארטיל [-כרטיס, מכתב] ממצבך בגשמיות… ונא מאד תיכף להשקיט רוחי.
יהודה

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הרשמה לאתר
תכני האתר המלאים נפתחים רק לגולשים רשומים (הרשמה בחינם!)
להמשך גלישה יש לבצע הרשמה אותה ניתן לבטל בכל עת.
הרשמה
+