עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת כב

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 3 דק'

מיום ל' מנחם אב תרפ"ו – לר' ברוך שלום הלוי אשלג
ב"ה יום א' ער"ח אלול תרפ"ו אנטווערפען יע"א
כבוד בני האברך מוה"ר ברוך שלום שיחי'

בזו הרגע השגתי מכתבך אחר געגועים גדולים, כי ביום ד' העבר כבר השגתי ב' מכתבים לפה מח"י אב מידידינו מה"ר משה יאיר נ"י ומשה ברוך נ"י וממך לא שמעתי כלום עד היום,… שלמתי קנס על הפאסתה (-דואר) שני פראנק וחמישים סענט, כי לא נתתי פאסט מארקעס עליהם, וכפי הראות מזה הסיבה נתעכבו המכתבים עד היום.

והנה בשאלת הדירה קשה לי מרחוק למצוא פתרון נכון, וכמו כן על הענין של המשפיע. אמנם ודאי נכון לדפוק על פתחי בתי דינין על כל פנים לשמוע על בירור חוות דעתם. ומהראוי לדבר מקודם עם הרה"ג מה"ר פישעל בערענשטיין נ"י שידבר עמו מה"ר דוד מינצבערג בשמי שיסדר לנו מה לעשות ולשמוע את דעתו, ועל דרך זה למצא דרך להרה"ג מהר"ר חיים זאננעפעלד נ"י לשמוע חוות דעתו ואל הבית-דין שלו.

כי איך שיהי', כל בני גבעת שאול עדים נאמנים אשר כל עבודת הבנין הי' על שכמי, ולא קשה לשער שלא הייתי נוטל לכתחילה אפי' מאה פונט בעד טרחתי, ואם-כן הוי ודאי חזקה ולא לבד עני המהפך, על כל פנים הוא גוזל את יגיעתי ועבודתי. ואין לומר שהקדש אינה נגזלת, באשר שכל גבאי המוסדות מוציאים פרנסת ביתם בהם, ואם כן הרי הוא בארץ הקודש כמו מסחר פרטי בחוץ לארץ, ובין כך ובין כך השתיקה במקום הזה אינו ממציא אלא הפסד, וד"ל.
ואני בעצמי בכתיבת ידי איני רוצה להתערב בענין הנ"ל כל עוד שאינכם מודיעים לי החוות דעת של הבתי דינים, ואני מצרף עם מכתב הזה כח הרשאה להר' דוד מינצבערג שיעמוד עמו בדינא וישתמש עמו רק במתינות כפי שכלו עצמו.

ואני לעצמי איני יכול להרשים שום דבר טרם אני יודע מטרת נסיעתי בעליל על נקודתה, אשר עדיין צורתה מטושטשת לפני כמו כל עוברי אורח. והנה באנטבערפען יש לי גם כן תירוץ מספיק, באשר שהגבירים שואפים אויר צח איני יכול להכנס במחיצתם. ובעזרת ה' ביום מחר אני עושה דרכי לראטערדאם האלאנד ומשם ללונדון, שאני חושב להיות שמה בימים הנוראים בעזרת ה', ואני מקוה ששמה יתפזרו ענני לוד, ולהודיע דרכי בבירור.

הוויזא ללונדון השגתי בסבת רצוני להיות שמה בעיר אקספארד שיש שמה ביבליטעק (-בית ספרים, ספריה) גדול מפורסם שנחוץ לי לעיין שמה בכתבי הידות דשם לצורך הכתיבת יד שלי שאני חפץ להדפיסו, וכן הראתי את הכתיבת יד להקונסול והרשיני ליסע שמה.

ומדוע לא הודעתני משלום הבני בית בפרטיות, ומהדיבוק חבירים שלך עמהם, ומהם עצמם, אם הולך ומתחזק.

ובע"ה כלום חסר לי והכל על צד היותר טוב, זולת כסף לשלוח אין מצוי לי כעת, ואני דורש שלומך,

ונהנה אנכי במה שאינך מכניע את עצמך ח"ו תחת אויבך, וד"ל. וכשיניח ה' אותי במעט מטלטולא דאורחא, אודיע לך דרכך כפי דעתי.

אביך
יהודא ליב

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +