עגלת קניות

close-icon

אין מוצרים בסל הקניות.

אגרת יג

סרוק לתרומה

באדיבות עמותת סולם יהודה ללימוד קבלה חסידית בראשות הרב שקד אליהו פנחס שליט"א

זמן קריאה 3 דק'

מיום כו' טבת תרפ"ה

לבני ישיבת עיטור רבנים
ב"ה כ"ו לחודש טבת פ"ה וורשה יע"א
לכבוד בני הישיבה עיטור רבנים ה' עליהם יחי'

מכתבכם דח"י טבת לנכון קבלתי, ולכן שלחתי דרך ווין [-וינה] על פי אדרעס [-כתובת] של מכירי שם שהוא שלחו לכם, משום ששמעתי שדרך שם לא יתעכב המכתב יותר משמונה יומים.

אמנם גם בפרשת מקץ שלחתי מכתב השני דרך וורשה, ולתמיהתי עדיין לא השגתם אותו. גם מקץ נתתי לאבי מורי נ"י מכתב עם עשרה דאלאר על ב' טליתים קטנים לשלוח לכם,

מפני שהייתי נחפז לנסוע לדרך אסטראוצע יע"א, ונתעצל עמו. וכאשר השיג התלגרמא, הי' ירא לשלוח העשרה דאלאר פן יקראנם אסון, על כן חיכה על ביאתי, ובפרשת שמות שלחתי לכם מכתב עם דברי תורה.

עבודתי בפה מתנהג בכבדות עצומה, כי מצאתי פה קריזיס [-אסון] נורא שכמוה עוד לא נשמע, שבכל יום ויום נשמעים בנקראטין [-פושטי רגל] חדשים, כי יפלו מתחת כובד המסים וריקנות מדמי פדיון.

השי"ת ירחם עליהם, כי על פי דרך הטבע אין לקריזיס הזה שום מוצא, ועל כן אני חושב מחשבות מה לעשות. בפועל כמעט שלא עשיתי עוד שום ממעשיות, ועכ"ז עדיין איני יכול להכריע בעצמי איך יפול הדבר, והימים יודיעו.

וכל זה אינו נוגע לכם כלל, ועליכם רק להתחזק במה שנוגע לעיקר החפץ הנרצה לנו, וידוע לכם מה שפרשתי על הפסוק (ע"פ דברים טו, יח) "וברכך בכל אשר תעשה", אשר אדם התחתון מחויב לעשות כל מה שבכוחו לעשות, ורק אז יש מקום להשראת הברכה.

אמנם כסילות היא לחשוב שהשי"ת נעשה מחוייב בזה להשרות הברכה בדיוק במקום עשייתו, ואדרבה, עפ"י רוב העשיה במקום אחר, והברכה במקום כזה שלא עשה שם האדם כלל, כי לא ידע או לא יכול לעשות שם מצדו. ובברכה האמיתיות היא חוק ולא יעבור. שזה סוד שנקרא מציאה על דרך "יגעתי מצאתי", וכבר הארכתי בזה .

וכשאני לעצמי נהנה אני מיגיע כפי, ועל כן 'דורשי ה' לא יחסרו כל טוב' (תהלים לד, יא), וכמו שכתוב (ישעיה נו, א) "קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות".

וזאת אודיע לכם, שבע"ה יסע משה מרדכי עמנו כחפץ של שנינו. וגם בזה מצאתי יגיעות. אמנם אני חושב לעשות לו וויזא פראנצוזיית עד בירוט [-בירות], ובין כך בטוח אנכי להביאו עמי בעז"ה.

ועיקר בקשתי גדולה, התחזקו והיו לבני חיל ויהי' ה' עמכם, ודברו נא על לב החברים המדולדלים להתחבר עמנו, ויסירו את יראות נכריות מקרבם,

וכיסופנו את הבית והי' מקום לגלים, אל תראו מלהט החרב המתהפכת בדרך עץ חיים (ע"פ בראשית ג, כד), ובשום אופן לא לשנות השם.
ואם תרצו לידע, אודיע לכם שאיני מוצא את עצמי רחוק מכם כלל וכלל, ומי שמרגיש התרחקות הוא מסבת עצמו וד"ל.

יתר חדשות אין. דברי המשתוקק להתאחד עמכם ביחוד גמור.

יהודה ליב

 

חשבתי שיגיע לי מכל אחד ואחד כמה שאלות וידיעות, ובפרט מן לוי יצחק נ"י,

שכתב לי מכתב אחד ולא יזכר שם מענין עבודה כלום לא לידיעה ולא לשאלה.
הנ"ל

סינון

60 אגורות ליום
שיעשו את כל ההבדל!

לחצו כאן לתרומה

הלימוד באתר מוקדש

הירשם לעדכונים

    +